Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Upoznavanje sa najnovijim preporukama za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima (2015.), koje se odnose na posebne uzroke, karakteristike okruženja i specifičnosti bolesnika u cardiac arrest-u. Razumevanje promena u stavovima koje odražavaju najnovije smernice i usvajanje preporuka od strane korisnika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Aleksandar Pavlović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute. stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 12
  • Broj akreditacije: A-1-1572/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Predmet ovog stručnog sastanka je kardiopulmonalna reanimacija (CPR) bolesni-ka sa akutnim zastojem srca (cardiac arrest-om) (CA) u specifičnim okolnostima i stanjima. Iako su mere CPR relativno poznate, a zdravstveni radnici uglavnom osposobljeni da ih primene, istraživanja pokazuju da je edukacija važan dodatni činilac preživljavanja bolesnika sa CA u standardnim, a naročito u tzv. specifičnim okolnostima.  
   Oktobra 2015. Evropski Savet za Reanimaciju (ERC) objavio je najnovije preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima. Izmene u preporukama odnose se na mere naprednog održavanja života (ALS) i svrstane su u tri kategorije: smernice koje se odnose na posebne uzroke CA, na posebno okruženje u kome je nastao CA i specifičnosti bolesnika kod kojih je došlo do nastanka CA. Što se tiče posebnih uzroka CA, najvažnije promene u preporukama koje su izdate 2015. sastoje se u sledećem: kod asfiktičnog CA daje se značaj ranoj, efikasnoj ventilaciji pluća primenom kiseonika; napravljen je algoritam za rano prepoznavanje i lečenje životno ugrožavajuće hiperkalijemije; date su preporuke za zbrinjavanje bolesnika sa hipo i hipertermijom, napravljen je algoritam za lečenje traumatskog CA u kome je naznačeno da pored hipovolemije i drugi reverzibilni uzroci (hipoksemija, tenzioni pneumotoraks, tamponada perikarda) mogu dovesti do CA i zato oni moraju biti što pre dijagnostikovani i lečeni; kod određene grupe bolesnika sa CA kardijalne etiologije savetuje se hitan transport u bolnicu u kojoj je moguće uraditi kateterizaciju ili perkutanu koronarnu intervenciju uz kontinuirano izvođenje mera CPR; opisana su trovanja lekovima i mnogim drugim  supstancama, kao i najnovija istraživanja vezana za simptomatsko lečenje, primenu specifičnih antidota i izvođenje mera CPR kod bolesnika sa CA usled trovanja.
   U pogledu posebnog mesta nastanka CA, ovaj program se prevashodno bavi vanhospitalnom CA. U novim smernicama istaknut je značaj ranog postavljanja dijagnoze CA i rane primene automatskih spoljašnjih defibrilatora (ASD). U slučaju produžene reanimacije preporučuje se primena mehaničkih uređaja za kompresiju grudnog koša. Nakon utapanja u ledenoj vodi i zatrpavanja lavinom bolesnike uz kontinuiranu reanimaciju treba transportovati u centar za ekstrakorporalnu cirkulaciju. Poseban deo predavanja biće posvećen preporukama koje se odnose na izvođenje mera CPR u avionu i zakonsku regulativu o tome koju je opremu neophodno obezbediti i koje su obaveze lekara i zdravstvenih radnika koji su se slučajno zatekli u avionu. U slučaju udara struje ili kod masovnog povređivanja prvo mora biti obezbeđena sigurnost spasilaca, a zatim se mora napraviti dobra trijaža.
   U pogledu lečenja CA kod specifičnih grupa bolesnika biće razmatrani bolesnici sa teškom astmom, srčanim oboljenjima, trudnice, gerijatrijski i gojazni bo-lesnici. Kod gojaznih bolesnika savetuju se izmene spasilaca u intervalima češćim nego što je to uobičajeno (češćim od 2 minuta). Kod trudnica je naglašen značaj izvođenja visoko-kvalitetene CPR uz ručno pomeranje gravidnog uterusa ulevo, rana primena ALS mera i, ukoliko nije došlo do povratka spontane cirku-lacije (ROSC), razmotriće se neophodnost hitnog carskog reza.
   Učesnici sastanka treba da budu osposobljeni da prepoznaju mnoga stanja koja prethode nastanku CA, naučiće kako da spreče nastanak CA, kako da u slučaju potrebe sprovedu mere CPR i, ako ne dođe do ROSC, dobiće stavove o tome kada treba odustati od reanimacije.
  • Obavezna literatura: 1. Trpković S, Pavlović A, Mostić T, Milenović M, Stevanović K, Kalezić N. Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Medicinski fakultet u Beogradu, 2016; 4(3):297-353; 2. Trpković S, Pavlović A, Anđelić S, Sekulić A. Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima. Naučni časopis Urgentne medicine Halo 194, 2015; 21(3):199-211; 3. Pavlović A, Trpković S, Anđelić S, Videnović N. Is there a doctor on the plane? The Distinctive Conditions of Cardiopulmonary Resuscitation on Commercial Flights. Srpski Arhiv 2017; OnLine-First Issue
  • Dopunska literatura: 1. Truhlárˇ A, Deakin CD, Soar J et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation 2015; 95:148–201; 2. Lavonas EJ, Drennan IR, Gabrielli A, Heffner AC, Hoyte CO, Orkin AM et al. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 10: Special Circumstances of Resuscitation. Circulation. 2015; 132: S501-S518.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 27.11.2018., od 14:00 do 16:00 sati, Dom zdravlja, Osečina
  • Dežurni administrator: Dušan Nišević 060/148-55-11

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Najnovije preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima Prof.dr Slađana Trpković Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Aleksandar Pavlović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).