Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o akutnom teškom napadu bronhijalne astme. Upoznavanje sa najnovijim preporukama Globalne inicijative za astmu (GINA) za lečenje bolesnika sa akutnim pogoršanjem bronhijalne astme. Usvajanje preporuka i promena pristupa u tretmanu akutnog napada bronhijalne astme.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, alergologija i imunologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: A-1-1568/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Prema definiciji Globalne inicijative za astmu iz 2015. godine (Global Initiative for Asthma, GINA) bronhijalna astma je hronična zapaljenska bolest disajnih puteva, koja se karakteriše hroničnom inflamacijom udruženom sa hiperreaktivnošću i hipersenzitivnošću i opstrukcijom protoku vazduha u plućima.
   Prevalenca bronhijalne astme u industrijalizovanim zemljama kreće se od 2 do 10%.
   Najvažniji faktori koji provociraju astmatični napad su alergeni, hladan vazduh, fizičke vežbe, hiperventilacija. Najznačajniji simptomi i znaci bronhijalne astme su: otežano disanje, sviranje i stezanje u grudima, nedostatak vazduha, gušenje, kašalj, uz korišćenje pomoćne disajne muskulature, tahipneja, preznojavanje, uznemirenost i auskultatorni nalaz oslabljenog disajnog šuma, produžen ekspirijum i polifoni vizing.
   Prema težini kliničke slike, bronhijalna astma može biti blaga, intermitentna, umerena perzistentna i teška perzistentna. Prema stepenu kontrole, astma može biti: dobro ili loše kontrolisana i nekontrolisana, a stepen kontrole bronhijalne astme procenjuje se na osnovu: pojave i učestalosti dnevnih i noćnih simptoma, ograničenja aktivnosti, spirometrijskih testova plućne funkcije (PEF ili FEV1), potrebnom terapijom i pojave/odsustva akutnih teških napada (statusa astmatikusa). Karakteristike nekontrolisane astme su: dnevni simptomi koji se javljaju više od 3 puta nedeljno, postojanje noćnih simptoma i ograničenja svakodnevnih aktivnosti, terapija za suzbijanje napada primenjuje se više od 3 puta nedeljno, plućna funkcija je snižena, egzacerbacija ili status epileptikus javljaju se jednom nedeljno.
   Pod akutnim teškim napadom bronhijalne astme (raniji naziv: status epileptikus) podrazumeva se teška bronhoopstrukcija koja se ne poboljšava nakon primenjene terapije više od 30-60 minuta. Inicijalna (prehospitalna) procena pacijenta i odluka da je potrebna hospitalizacija, temelji se na nesposobnost pacijenta da izgovori celu rečenicu, ekstremnoj tahipneji i tahikardiji i korišćenju pomoćne disajne muskulature.
   Od dijagnostičkih metoda, neophodne su pulsna oksimetrija (koja će pokazati nisku saturaciju arterijske krvi kiseonikom), gasne analize (u početku, zbog hiperventilacije, će pokazivati hipokapniju i respiratornu alkalozu, a kasnije, sa progresijom stanja - hipoksiju, hiperkapniji i respiratornu acidozu), radiografija pluća (kojom se isključuju pnemonija, pneumotoraks, edem pluća i dr.), EKG (tahikardija, blok desne grane i produženje QT intervala) i spirometrija (FEV1< 25% i PEF<50 %).
   U terapiji bronhijalne astme koriste se bronhodilatatori, anti-inflamatorni lekovi i imunomodulatorna terapija. Od bronhodilatatora, koriste se β2 agonisti, kao prvi izbor (smanjuju oslobađanje proinflamatornih faktora), antiholinergici (smanjuju tonus vagusa) i metilksantini (smanjuju oslobađanje leukotrijena i PAF). Od anti-inflamatornih lekova koriste se glukokortikoidi, kao prvi izbor (vrše inhibiciju AP-1, NFkB i GATA-3), kromolin / nedkromil (smanjuje oslobađanje medijatora iz mastocita) i antagonisti leukotrijena (vrše modifikaciju delovanja leukotrijena).
   Tokom teškog akutnog napada bronhijalne astme može doći do srčanog zastoja, ako se na bronhospazam nadoveže opstrukcija sekretom, to može dovesti do asfiksije. Srčane aritmije, koje se mogu javiti usled hipoksije, disbalansa elektrolita ili primene nekih lekova takođe mogu dovesti do srčanog zastoja. Sa povišenim rizikom od srčanog zastoja su pacijenti koji su već bili hospitalizovani zbog astmatičnog napada tokom protekle godine, ukoliko ne koriste inhalacione kortikosteroide, ukoliko su zavisni od β-2 agonista (preterana primena) i ukoliko ne uzimaju terapiju redovno ili uopšte.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Mandraš A, Simić D, Škodrić-Trifunović V, Ilić-Dudvarski S. Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme i statusa astmatikusa. U: Kalezić N (Ed) Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet. 2016; 589-606.
  • Dopunska literatura: 1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA) 2015.update; 2015; 1-113; 2. GINA. At a glance. Asthma management reference. 2014; 1-8; 3. GINA. Pocket guide for asthma management and prevention for adults and children older than 5 years. GINA assembly 2015; 2-45; 4. Reddel HK, Levy ML. The GINA asthma strategy report: what’s new for primary care? npj Primary Care Respiratory Medicine. 2015. 25. 15050.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 16.10.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme - Savremeni koncept Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).