Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o opstrukcijama disajnog puta i razumevanje savremenih principa u tretmanu ovog potencijalno životno ugrožavajućeg stanja. Osposobljavanje za primenu adekvatnih mera dijagnostike i inicijalnog tretmana opstrukcije disajnog puta.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Dr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, interna medicina, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1567/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Opstrukcija disajnog puta predstavlja jedno od najurgentijih stanja u medicini. Može biti parcijalna ili kompletna. Kompletnu opstrukciju disajnog puta karakteriše odsustvo protoka vazduha i disajnog šuma. Ukoliko se ubrzo ne uspostavi disanje razvija se cijanoza, tahikardija, gubitak svesti i kardiovaskularni kolaps. U slučaju parcijalne opstrukcije, prisutna je tahipnea, dispnea, a uzavisnosti na kom nivou disajnog puta je opstrukcija, može da se javi i disfonija, stridor, hrkanje, kašalj, zvižduci.
   Dva glavna razloga opstrukcije su: edem i intraluminalni sadržaj (strano telo, tumor, krv, sekret). Edem može biti značajan uzrok opstrukcije naročito kod dece, obzirom da je kod njih mnogo manji prečnik disajnih puteva pa i edem od 1mm može da značajno smanji lumen disajnog puta. Uzročnici edema mogu biti: infektivni (epiglotitis, krup); alergijski (angioedem) ili trauma (opekotine, ponavljani pokušaji intubacije, operacije na nivou gornjeg disajnog puta). Prisustvo stranog tela u disajnom putu samo po sebi uzrokuje opstrukciju, a može dovesti i do komplikacija: laringospazma, bronhospazma, flegmone vrata, parafaringealnog, retrofaringealnog apscesa, atelektaza, pneumonije, apscesa pluća, pneumotoraksa. Do aspiriranja stranog tela najčešće dolazi u uzrastu od 1 do 3 godine. Asfiksija uzrokovana stranim telom je vodeći uzrok zadesne smrti dece uzrasta ispod 4 godine. U odraslih do aspiracije stranih tela obično dolazi kod dementnih osoba, psihijatrijskih bolesnika, osoba pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Strana tela su najčešće organske prirode (kikiriki, pasulj). Organski materijali u vlažnoj sredini disajnih puteva bubre pa se vremenom pogoršava opstrukcija disajnog puta i otežava ekstrakcija stranog tela. Ulja iz orašastih plodova uzrokuju inflamaciju i edem disajnih puteva i tako pogoršavaju opstrukciju.
   Klinička slike kod aspiracije stranog tela prolazi kroz tri faze. Prva, akutna, karakteriše se gušenjem i paroksizmima kašlja. Kada strano telo zauzme svoje mesto i refleksi disajnog puta se vremenom iscrpe, nastupa druga, asimptomatska faza. Komplikacije se pojavljuju u traćoj fazi kada opstrukcija, erozija ili infekcija uzrokuju: atelektazu, pneumotoraks, pneumoniju, apces, groznicu. Znaci kasne prezentacije su: unilateralno smanjen disajni šum, perzistentan kašalj ili zvižduci, rekurentna pneumonija.
   U postavljanju dijagnoze stranog tela disajnog puta anamneza ima najveći značaj. Radiografija pluća je nepouzdana, jer je svega 12% stranih tela opalescentno. Zlatni standard za dijagnozu, a ujedno i za ekstrakciju stranog tela je rigidna bronhoskopija, koja se izvodi u opštoj anesteziji, za koju je potrebna kompletna priprema pacijenta, kao i za svaku drugu operaciju, sem ako je pacijent vitalno ugrožen. U prehospitalnim uslovima, vađenju stranog tela se može pristupiti samo ako je ono u ustima i to ako je vidljivo. Ako je osoba svesna, ohrabrivati je na kašalj, a ako on to nije dovoljno, primeniti neki od spoljašnjih manevara (Hajmlihov, lupkanje po leđima). Kod osoba koje su bez svesti, za uspostavljanje prolaznosti disajnog puta primeniti dvostruki ili trostruki manevar, uz prethodnu proveru i ostalih vitalnih parametara, te po potrebi primeniti i mere kardiopulmonalne reanimacije. Ukoliko je u prehospitalnim uslovima ekstrakcija stranog tela neuspešna, transportovati pacijenta u zdravstvenu ustanovu u kojoj je to moguće učiniti.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Ivošević T, Simić D, Milenović M, Stojanović M, Dimitrijević M. Hitna stanja vezana za opstrukciju disajnog puta. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Udžbenik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016; 139-54; 2. Janjević D, Kalezić N, Petrov Bojičić I i sar. Urgentna stanja u otorinolaringologiji vezana za kompromitovan disajni put. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, udžbenik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013. 623-33.
  • Dopunska literatura: 1. Bernstein J, Cremonesi P, Hoffmann T, Hollingsworth J. Angioedema in the emergency department: a practical guide to differential diagnosis and management. International Journal of Emergency Medicine, 2017; 10:15; 2. Amer HS, El-Anwar MW, Raafat A. et al. Laryngo-Tracheo-Bronchial Foreign Bodies in Children: Clinical presentations and complications. Iran J Otorhinolaryngol, 2017; 29(92): 155-9; 3. Ali Sultan T, Bastiaan van As A. Review of tracheobronchial foreign body aspiration in the South African paediatric age group. J Thorac Dis, 2016; 8(12): 3787–96.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 20.11.2018., od 14:00 do 16:00 sati, Dom zdravlja, Srbobran
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Inicijalni tretman opstrukcije disajnog puta Dr Tjaša Ivošević Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).