Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o akutnim poremećajima srčanog ritma; Razumevanje savremenih principa u brzoj i egzaktnoj dijagnostici akutnih poremećaja srčanog ritma; Osposobljavanje za primenu adekvatnih mera dijagnostike i inicijalnog lečenja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Dr Tjaša Ivošević, Dr Željko Bradić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1566/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj stručnog sastanka je sticanje znanja o akutnim poremećajima srčanog ritma, upoznavanje sa savremenim principima brze i egzaktne dijagnostike i osposobljavanje za primenu adekvatnih mera dijagnostike i inicijalnog lečenja ovih poremećaja.
   Učesnici sastanka steći će znanja o epidemiologiji, etiologiji, patofiziološkim i kliničkim karakteristikama, vrstama poremećaja, dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici poremećaja i adekvatnim merama u inicijalnom tretmanu akutnih poremećaja srčanog ritma.
   Poremećaji srčanog ritma mogu da nastanu zbog poremećenog stvaranja impulsa usled izmenjene funkcije sinusnog čvora, pojave ektopičnih ritmova, kao i zbog preuzimanja uloge vodiča od strane nižih centara srčanog automatizma; mogu da nastanu zbog poremećaja sprovođenja impulsa i manifestuju se kao blokovi, a mogu i da nastanu kao kombinacija poremećaja stvaranja i poremećaja sprovođenja. Poremećaji stvaranja impulsa u odnosu na mesto nastajanja mogu da budu: poremećaji u sinusnom čvoru (sinusna bradikardija, sinusna tahikardija, sinusna aritmija, sinusna pauza, lutajući atrijalni vodič); ektopični ritmovi pretkomora (pretkomorske ekstrasistole, supraventrikularna tahikardija, flater i fibrilacija); nodalni ritmovi i komorski poremećaji ritma (komorske ekstrasistole, komorska tahikardija, komorska fibrilacija). Poremećaji provođenja impulsa manifestuju se kao blokovi: sinoatrijalni, atrioventrikularni, blokovi grana, hemiblokovi.
   Poremećaji srčanog ritma mogu da se podele i na bradiaritmije i tahiaritmije. Bradiaritmije su poremećaji srčanog ritma sa srčanom frekve.com manjom od 50/min, nastali zbog poremećaja u stvaranju ili sprovođenju impulsa i to su: sinusna bradikardija, sinoatrijalni blok, sindrom bolesnog sinusnog čvora, AV blok I, AV blok II, AV blok III stepena. Simptomi i znaci bradiaritmija su prisutni samo kada dođe, zbog smanjenog srčanog minutnog volumena, do značajne hipoperfuzije tkiva, što se manifestuje omaglicama, vrtoglavicama, poremećajima stanja svesti, bolom u grudima, hladnom periferijom, hipotenzijom, oligurijom. Sinusnu bradikardiju treba lečiti samo u prisustvu ozbiljnih simptoma, odnosno znakova; npr. kad je bradikardija praćena niskim minutnim srčanim volumenom ili su epizode bradikardije produžene ili se ponavljaju npr. u akutnom infarktu miokarda i tada treba razmisliti o IV primeni atropina, ili plasiranju privremenog ili eventualno permanentnog pejsmejkera. Terapija sinoatrijalnog bloka se ne razlikuje od terapije za sinusnu bradikardiju. Terapija sindroma bolesti sinusnog čvora podrazumevapovećanje srčane frekvence atropinom ili plasiranje permanentnog pejsmejkera (ako dominira bradiaritmija) ili kontrola srčane frekvence beta blokatorima, kalcijumskim blokatorima, digoksinom (ako dominira tahikardija). Kod postojanja AV bloka I stepena nije indikovana specifična terapija. U slučaju AV bloka II stepena Mobic I terapija nije indikovana, jer su pacijenti većinom asimptoamtski, a kod Mobic II, atropin nije efikasan u terapiji bradikardije i indikovano je plasiranje stalnog pejsmejkera, jer može doći do progresije u AV blok III stepena kod koga je uvek indikovano plasiranje pejsmejkera.
   Tahiaritmije se dele na tahiaritmije uskih QRS kompleksa (sinusna tahikardija, AV nodalna „reentry“ tahikardija, atrijani flater, atrijalna fibrilacija  i širokih QRS kompleksa (ventrikularna tahikardija i ventrikularna fibrilacija). Za sinusnu tahikardiju terapija izbora je beta-blokator. Terapija atrijalnog flatera i atrijalne fibrilacije podrazumeva medikamentnu ili DC kardioverziju, a ako ona nije uspešna ili nije indikovana,  primeniti samo terapiju za kontrolu srčanog ritma. Ventrikularna tahikardija sa hemodinamskom stabilnošću leči se amjodaronom intravenski, a ako postoji hemodinamska nestabilnost, primenjuje se bifazni DC šok 50J inicijalno. U slučaju ventrikularne fibrilacije primenjuje se bifazni DC šok (150-360J) uz ostale mere reanimacije.
  • Obavezna literatura: 1. Unić-Stojanović D, Ilić I, Kalezić N, Pavlović A. Inicijalna dijagnostika i terapija akutnih poremećaja srčanog ritma. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 495-521; 2. Ivošević T, Miličić B, Dimitrijević M, Ivanović B, Pavlović A, Stojanović M, Lakićević M, Stevanović K, Kalezić N. Risk factors for intraoperative bradycardia during  ear, nose, throat and maxillofacial surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2017.
  • Dopunska literatura: 1. Brignole M, Moya A, de Lange F et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. European Heart Journal. 2018; 00: 1-69; 2. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal, 2016; 37: 2893-962; 3. Priori S, Blomstrom-Lundqvist C, Mazzanti A et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal, 2015: 36: 2793-867.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 06.11.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Inicijalni tretman akutnih poremećaja srčanog ritma Dr Tjaša Ivošević Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja – dileme i praktična rešenja Dr Željko Bradić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi