Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Razumevanje posledica akutnog, brzog i masivnog gubitka cirkulatornog volumena; Sticanje znanja o savremenim principima dijagnostike i lečenja hemoragijskog šoka (terapijskim ciljevima inicijalnog tretmana bolesnika koji aktivno krvari); Upoznavanje sa preporukama Evropskih vodiča za tretman bolesnika u hemoragijskom šoku.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, interna medicina, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, transfuzijska medicina), stomatologe
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1579/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Sa preventivnog stanovišta, veoma je značajno da zdravstveni radnici razumeju posledice akutnog, brzog i masivnog gubitka cirkulatornog volumena, kao i patofiziološki kontinuum kroz koji se razvija hemoragijski šok kod bolesnika koji krvari. S druge strane, veoma je bitno da poznaju principe dijagnostike i lečenja hemoragijskog šoka, naročito terapijske ciljeve inicijalnog tretmana bolesnika.
   Hemoragijski šok je urgentno medicinsko stanje, hipovolemijski šok koji nastaje kao posledica akutnog, brzog i masivnog gubitka cirkulatornog volumena. Može da bude traumatske i netraumatske etiologije. Osnovni supstrat čini neadekvatna oksigenacija perifernih tkiva, koja nastaje kao posledica redukovane tkivne perfuzije, što rezultira disbalansom između dotoka kiseonika tkivima i njegove utilizacije u tkivima.
   Patofiziološke događanja predstavljaju kontinuum, sa četiri stadijuma: inicijalni,  kompenzatorni, progresivni i refraktorni.
   Kliničke manifestacije su u direktnoj korelaciji sa količinom izgubljene krvi; klasifikuju se u 4 stadijuma prema ATLS protokolu: prvi (gubitak do 15%,) drugi (gubitak 15%-30%), treći (gubitak 30%-40%) i četvrti stadijum (gubitak veći od 40% volumena krvi).
   Učesnici ovog sastanka biće takođe upoznati sa preporukama Evropskih vodiča za tretman bolesnika u hemoragijskom šoku.
   Primarni terapijski ciljevi inicijalnog tretmana bolesnika koji aktivno krvari su uspostaviti kontrolu krvarenja što je pre moguće, nadoknaditi cirkulatorni volumen (kao prva terapijska strategija u obnovi MAP-a), razmotriti primenu rane transfuzije krvi i komponenata u cilju održanja dotoka kiseonika i prevencije tkivne hipoksije, inflamacije, organske disfunkcije i rane posttraumatske koagulopatije. Inicijalni tretman sprovodi se odmah na prijemu. On uključuje: A-AIRWAY (obezbediti disajni put uz kontrolu cervikalne kičme), B-BREATHING (obezbediti adekvatnu ventilaciju) i C-CIRCULATION (obezbediti potporu cirkulacije).
   Održavanje i uspostavljanje adekvatnog venskog puta je prioritet u zbrinjavanju bolesnika koji aktivno krvari. Obezbeđivanje disajnog puta započinje plasiranjem kanile (najmanje dve), što većeg promera u periferne vene (vene gornjih ekstremiteta ili prema ATLS protokolu jedan venski put iznad, drugi ispod dijafragme). Evropski vodiči za tretman bolesnika u hemoragijskom šoku preporučuju inicijalnu primenu kristaloidnih rastvora (RL i 0.9% NaCl). Sintetski koloidi se primenjuju samo za perioperativnu hipovolemiju (HES ili rastvori želatina). Hipertoni rastvor maskiraju znake hipovolemije i odlažu dijagnozu hemoragijskog šoka. Strategija agresivne nadoknade volumena infuzionim rastvorima do normalizacije vitalnih parametara je napuštena. Predlažu se dva koncepta nadoknade: „resuscitacija malim volumenom“ i „hipotenzivna resuscitacija“. To znači da tečnosti treba titrirati u malim bolusima (250 ml) sa ciljem da se krvni pritisak održi na nivou nižem od normalnog (80-90mmHg), da se uspostavi puls nad a.radialis i da se koriguje mentalni status do definitivne kontrole krvarenja.
   Terapijski ciljevi koje treba postići transfuzijom krvi i komponenata su: Hb>7g/dL, uz održavnaje intravaskularnog volumena, INR<2 i trombociti>50x109/L. Izuzetak su pacijenti sa redukovanom koronarnom rezervom, pacijenti sa traumatskom lezijom mozga i trudnice, koji zahtevaju više vrednosti Hb, Hct, Tr.
  • Obavezna literatura: 1. Stefanović B, Stefanović B, Kalezić N. Hemoragijski šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016; 13.1: 729-50.
  • Dopunska literatura: 1. Kwan I, Bunn F, Chinnock P, Roberts I. Timing and volume of fluid administration for patients with bleeding. Cohrane database Syst Rev 2014; CD002245; 2. Ker K, Roberts I, Shakur H, Coats TJ. Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury. Cohrane Database Syst Rev 2015; CD004896; 3. Bougle et al. Resuscitative strategies in traumatic hemorrhagic shock: Annals of Intensive Care 2013; 3:1; 4. Rossaint R, et al. Management of bleeding following major trauma: an update European guideline. Crit Care 2010; 14:R52.
  • Prvi datum i mesto održavanja: Beograd - AKME, Beograd, Resavska 84: ćetvrtak, 01.11.2018., od 19:00 do 21:00
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Hemoragijski šok - Savremeni koncept inicijalnog zbrinjavanja Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - dileme i praktična rešenja Asist.dr Branislava Stefanović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi