Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-2173/19

  BROJ ODLUKE 153-02-01685/2019-01

  Cilj programa je: Upoznavanje rendgenografskih karakteristika normalnog nalaza, smanjene (redukovane) ili naglašene (pojačane) sudovne plućne šare; Sticanje znanja o uzrocima koji dovode do promena sudovne plućne šare i razumevanje načina na koji se to događa; Upoznavanje sličnosti i razlika od značaja za diferencijalnu dijagnozu različitih uzroka; Osposobljavanje za dijagnostiku poremećaja vaskularnog plućnog sistema.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Dragan Sagić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2173/19
  • Broj odluke: 153-02-01685/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 19. avgust 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rendgenografske karakteristike sudovne plućne šare primarno zavise od širine ušća plućne arterije, anatomskog stanja plućnog vaskularnog sistema, posebno plućnih arteriola, od količine krvi koja protiče kroz pluća i od funkcionalnog stanja miokarda obe srčane komore. Iako postoje određene bolesti i stanja kod kojih radiološki nalaz sudovne plućne šare može ostati normalan do pojave insuficijencije levog srca, postoje brojni uzroci koji mogu dovesti do izmena u njoj. Poznavanje promena sudovne plućne šare može biti veoma korisno za dijagnostiku urođenih i stečenih mana srca, insuficijencije miokarda, hiperdinamskog plućnog sindroma ili nakupljanja tečnosti u perikardnom prostoru. Poznavajući rendgenanatomiju plućne vaskulature, lekar pri analizi snimaka mora da obrati pažnju na položaj, oblik i veličinu srca, konfiguraciju njegovih lukova, posebno na pulmonalni segment u zalivu srca, hilusne krvne sudove, centralne plućne arterije i vene, kao i perifernu mrežu pluća. Poznavanje karakteristika na osnovu kojih se mogu diferencijalno dijagnostički razlikovati bolesti koje dovode do izmena u sudovnoj plućnoj šari ima izvanredan praktičan značaj za blagovremeno i adekvatno lečenje.
   Imajući sve to u vidu, autori su pripremili interaktivan test kontinuirane edukacije koji će pospešiti upamćivanje najznačajnijih činjenica. U ovom (prvom) delu, obrađene su karakteristike normalnog nalaza plućne sudovne šare i okolnosti (stanja i dijagnoze) u kojima se normalan nalaz može očekivati, karakteristike smanjene (redukovane) plućne šare i uzroke koji do toga dovode (urođene anomalije kardiovaskularnog sistema, urođeni sindromi i bolesti, stečene bolesti i stanja), kao i karakteristike i uzroke naglašene (pojačane) sudovne šare (cijanogene i acijanogene srčane mane). Obrada svakog entiteta podrazumeva prikaz rendgenografskih karakteristika izmenjene plućne sudovne šare po kojima se mogu razlikovati bolesti i stanja koji ih uzrokuju, objašnjenje načina na koji na koje izmene nastaju, kao i analizu sličnosti i razlike koje su od značaja za diferencijalnu dijagnozu različitih uzroka. Ovaj test se takođe bavi karakteristikama radiološkog nalaza kod plućne arterijske hipertenzije (hiperdinamske i opstruktivne) i kod plućne venske hipertenzije, uzrocima koji dovode do hipertenzije, načinom na koji hipertenzija menja rendgenografsku sliku sudovne plućne šare, karakteristikama po kojima se promena sudovne plućne šare prepoznaje („kranijalizacija“). U testu će biti obrađene karakteristike intersticijskog i alveolarnog edema (kardijalnog i nekardijalnog porekla), kao i promenama po kojima se oni prepoznaju (septalne Kerley linije i dr.). Korisnici testa će se osposobiti za prepoznavanje ovih znakova, koristeći se velikim brojem rendgenografskih slika koje čine osnovu većeg broja pitanja.
   Stečena znanja treba da budu osnov za osposobljavanje lekara (radiologa, internista - kardiologa i pulmologa, lekara medicine rada i opšte medicine), kao i radioloških tehničara za dobru radiološku dijagnostiku i tumačenje nađenih stanja.
  • Obavezna literatura: 1. Goldner B. "Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu", autorizovano predavanje
  • Dopunska literatura: 1. Crowe T, Jayasekera G, Peacock AJ. Non-invasive imaging of global and regional cardiac function in pulmonary hypertension. Pulmonary Ciurculation, 2018; 8 (1); 2. Hur DJ, Sugeng L. Non-invasive Multimodality Cardiovascular Imaging of the Right Heart and Pulmonary Circulation in Pulmonary Hypertension, Front. Cardiovasc. Med., 2019; 3. Tailor TD, Kicska GA, Jacobs JE, Pampaloni MH, Litmanovich DE, Reddy GP. Imaging of Heart Disease in Women. Radiology, 2016; 282(1); 4. Weir-McCall JR, Kamalasanan A, Cassidy DB et al.Assessment of proximal pulmonary arterial stiffness using magnetic resonance imaging: effects of technique, age and exercise. BMJ Open Respiratory Research 2016;3; 5. Lau IWW, Liu D, Xu L, Fan Z, Sun Z. Clinical value of patient-specific three-dimensional printing of congenital heart disease: Quantitative and qualitative assessments. PLoS ONE, 2018 13(3).
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-2173/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-2173/19 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2173/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      2.3MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Goldner B. "Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu", autorizovano predavanje URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1)
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.