Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2091/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenom lečenju infuzionim rastvorima, posebno u hitnim stanjima. Razvoj pristupa zasnovanog na savremenim principima lečenja infuzionim rastvorima. Osposobljavanje za predviđanje, prevenciju i tretman mogućih komplikacija primene infuzionih rastvora. Unapređenje kvaliteta stručnog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2091/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Balans vode u organizmu je od esencijalne važnosti za održanje homeostaze unutrašnje sredine. Voda je neophodna za ćelijski metabolizam, transport rastvorljivih materija, održavanje telesne temperature i rad vitalnih organa.
   Poremećaji ravnoteže vode nastaju kao kombinacija volemijskih, elektrolitnih i osmolarnih promena. Adekvatnom nadoknadom volumena obezbeđuje se odgovarajuća perfuzija tkiva i organa u skladu sa metaboličkim potrebama, što ima ogroman klinički značaj. Neposredni cilj infuzione terapije je održavanje hidro-elektrolitnog balansa i obezbeđenje nutricije kod bolesnika koji nisu u stanju da oralnim putem unose hranu i vodu. Terapijske strategije prilikom primene infuzionih rastvora, uglavnom se odnose na volumen rastvora, imajući u vidu da je veoma teško (gotovo nemoguće) odrediti preciznu količinu izgubljene tečnosti koju treba nadoknaditi. Terapijske strategije mogu biti: restriktivna, liberalna, fiksih volumena, ciljana, direktna. Postoje dve grupe infuzionih rastvora koji se koriste u inicijalnoj reanimaciji: kristaloidni i koloidni rastvori. Oni se koriste, pre svega, za nadoknadu volumena, ali i za ostvarivanje drugih, specifičnih terapijskih ciljeva. Distribucija infuzionih rastvora između kompartmenata zavisi, u najvećoj meri, od njihove osmolarnosti i koloidno-osmotskog pritiska. Ovi rastvori imaju različite efekte na volumen intravaskularne tečnosti i različite poluživote (i dužinu trajanja dejstva).
   Prilikom primene infuzione terapije, potrebno je striktno rukovođenje indikacijama, ciljevima, principima i strategijama ove terapije. Izbor infuzionih rastvora u incijalnoj reanimaciji još uvek je predmet kontroverzi i dilema, s obzrom da i kristaloidni i koloidni rastvori imaju niz prednosti, ali i nedostataka. Doziranje infuzionih rastvora zavisi od indikacija, ali i od subpopulacije bolesnika kod kojih se primenjuje, imajući u vidu posebno osetljive grupe bolesnika, kao što su deca i bolesnici sa kardiovaskularnim i drugim komorbiditetima.
   Ovaj program kontinuirane edukacije treba da omogući sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenom lečenju infuzionim rastvorima, posebno u hitnim stanjima, da obezbedi razvoj pristupa zasnovanog na savremenim principima lečenja infuzionim rastvorima i osposobi korisnike za predviđanje, prevenciju i tretman mogućih komplikacija primene infuzionih rastvora.
   Test sadrži 50 pitanja koja se odnose na savremene principe primene infuzionih rastvora, posebno prilikom zbrinjavanja urgentnih satnja u medicini. Prvi deo   pitanja odnosi se na balans telesnih tečnosti i elektrolita u organizmu, na fiziološke mehanizme kompenzovanja pojedinih disbalansa i na patofiziološke  karakteristike deficita ili suficita tečnosti koje se u klničkoj praksi najčešće viđaju, a posebno u hitnim stanjima. Pitanjima (i objašnjenjima tačnog i netačnih odgovora) obuhvaćene su i neke terminološke nedoumice vezane za hipervolemiju, edem, hipovolemiju i dehidrataciju. Slede pitanja o kristaloidnim rastvorima, kao prvoj terapijskoj opciji u inicijalnoj reanimaciji hipovolemijskih stanja različite etiologije, koja se odnose na njihov tonicitet, kiselost, elektrolitni sastav, indikacije, kontraindikacije, preporučene doze i brzine infundovanja ovih rastvora. Sa istog stanovišta obuhvaćeni su test pitanjima i prirodni i sintetski koloidni rastvori. Slede pitanja koja se odnose na savremene preporuke i strategije u pogledu liberalne ili restriktivne nadoknade volumena. Komplikacije primene infuzionih rastvora zastupljene su u poslednjem bloku pitanja, a odnose se na prevenciju i lečenje komplikacija.
  • Obavezna literatura: 1. Sabljak V, Stefanović B, Simić B, Đorđević D, Mandraš A, Kalezić N. Infuzioni rastvori u inicijalnom zbrinjavanju, U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 7:406-24.
  • Dopunska literatura: 1. Reddy S, Weinberg L, Young P. Crystalloid fluid therapy. Critical Care, 2016. 20: 59; 2. Byrne L, Van Haren F. Fluid resuscitation in human sepsis: Time to rewrite history? Ann Intensive Care. 2017; 7: 4; 3. Finfer S, Myburgh J, Bellomo R. Intravenous fluid therapy in critically ill adults. Nat Rev Nephrol, 2018; 14(9): 541-57; 4. Perner A, Hjortrup PB , Arabi Y. Focus on fluid therapy in critically ill patients Intensive Care Medicine, 2019; 45(10): 1469–71.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2091/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2091/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2091/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      251.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Sabljak V, Stefanović B, Simić B, Đorđević D, Mandraš A, Kalezić N. Infuzioni rastvori u inicijalnom zbrinjavanju, U: Kalezić N: Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, drugo izdanje, Medicinski fakultet, Beograd, 2016; 7:406-24. Datoteka
      4.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.