Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sagledavanje stručnih stavova o upotrebi beta blokatora (BB) u svetlu: preporuka Evropskog udruženja za hipertenziju koje BB svrstava u osnovne antihipertenzive; razloga zbog kojih američka udruženja ne svrstavaju BB u osnovne antihipertenzive. Sticanje znanja o razlikama među BB treće u odnosu na prethodne generacije; Sticanje znanja o činiocima koji determinišu izbor i upotrebu BB: komorbiditet HTA; dodatne indikacije (srčana insuficijencija); relativne kontraindikacije (HOBP); Usvajanje savremenog pristupa u pogledu mogućnosti upotrebe BB.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Koraćević
  • Organizator: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju lekara
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, pulmologija, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: A-1-1760/17
  • Broj odluke: 153-02-2179/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 19. avgust 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Evropsko udruženje za hipertenziju, smatra BB jednim od 5 lekova prvog izbora za lečenje hipertenzije (HTA). Antihipertenzivno dejstvo BB je podjednako kod oba pola, kao i ACE inhibitora, ARB, CCB i diuretika. U prvoj fazi HTA, kod mlađih, tahikardija, aritmija i/ili hiperkinetska cirkulacija favorizuju primenu BB (sem atenolola).
   Razlike u KP i/ili pulsu pacijent može da oseti već prvog dana uzimanja BB, ali pun antihipertenzivni učinak očekuje se nakon par nedelja tretmana. Dokazi ne podržavaju primenu BB niti diuretika uveče.
   Ukoliko pacijent sem HTA ima i stabilnu koronarnu bolest (KB), bez prethodnog akutnog infarkta miokarda (AIM), aortokoronarnog bajpasa (CABG) ili insuficijencije srca (SI), antihipertenzivi izbora su BB i blokatori kalcijumovih kanala (CCB). Ukoliko je bolesnik imao AIM, CABG ili ima SI lek izbora su BB. Evropsko Udruženje Kardiologa (ESC) za lečenje SI kod bolesnika sa HTA preporučuje bisoprolol, karvedilol, metoprolol sukcinat i nebivolol.
   BB je prvorazredna terapija za pacijente koji imaju atrijalnu fibrilaciju (AF) sa brzim komorskim odgovorom, kao i nedihdropiridinski CCB. Za prevenciju AF u bolesnika sa HTA i oštećenjem ciljnih organa preporučeni su ACEi, ARB i BB. BB su najbezbednija grupa antihipertenziva ukoliko HTA bolesnik ima glaukom. Tiazidi i slični diuretici i BB nisu bezbedni ukoliko HTA bolesnik ima hiperurikemiju.
   BB su manje efikasni od ostale 4 grupe za protekciju od moždanog udara. BB redukuju frekvencu srca, ne-vazodilatatorni BB više, vazodilatatorni manje. Stoga nedihidropiridinski CCB nisu poželjni za kombinovanje sa BB, dok dihidropiridinski CCB jesu. Periferna arterijska okluzivna bolest bez komorbiditeta nije indikacija za BB. Ako HTA bolesnik ima esencijalni tremor, vaskularnu glavobolju ili/i portnu hipertenziju, indikovan je propranolol, jer je liposolubilan, a nije β1 selektivan.
   BB i diuretici nisu lekovi prvog izbora za HTA ako pacijent ima metabolički sindrom ili narušenu glikoregulaciju, jer povećavaju rizik za DM. Neželjena dejstva BB, tiazida i CCB su strogo dozno zavisna. Zastupljenost neželjenih dejstava kombinacije dva antihipertenzivna leka je manja no aditivna. Metabolička neželjena dejstva su retka, ako se koriste polovine standardnih doza. Prema preporukama ESC, prvorazredne kombinacije antihipertenziva su ACE inhibitor+CCB, ACE inhibitor+diuretik, ARB+CCB i ARB+CCB. Nema prvorazrednih kombinacija BB sa drugim antihipertenzivom, ali se češće preporučuju BB+ACEI (ako bolesnik ima SI i/ili KB) i BB+CCB (ukoliko ima KB).
   Nagla obustava BB se zabranjuje, jer može doći do prekomerne aktivacije simpatičkog nervnog sistema, ako aktivnost bolesnika tome pogoduje (fizički rad), zbog posledičnog skoka KP i frekvence srca, kao i povećanja aritmogenosti. Pogoršanje stanja nakon nagle obustave BB (“rebound” fenomen) češći je kod nagle obustave kratkodelujućih BB.
   Ako pacijent sa HTA ima i erektilnu disfunkciju, valja izabrati vazodilatatorne BB blokatore 3. generacije (nebivolol ili karvedilol). Ukoliko bolesnik ima nekomplikovanu HTA i psorijazu nije indikovan BB.
   Kardioselektivnost BB nije potpuno očuvana u većim dozama. Eventualni neželjeni učinak BB na respiratorni sistem je direktno srazmeran dozi i dužini primene, a obrnuto srazmeran kardioselektivnosti BB. U trudnoći se ne preporučuju ACE inhibitori i ARB, ali ni atenolol. BB izbora je metoprolol od drugog trimestra. Tokom laktacije treba izbegavati lekove koji se putem mleka mogu preneti odojčetu (preporučeni su propranolol i metoprolol).
  • Obavezna literatura: 1. Owolabi M, Olowoyo P, Miranda JJ, Akinyemi R, Feng W, Yaria J et al. COUNCIL Initiative. Gaps in Hypertension Guidelines in Low and Middle-Income Versus High-Income Countries: A Systematic Review. Hypertension. 2016; 68(6): 1328-37; 2. Leung AA, Nerenberg K, Daskalopoulou SS, McBrien K, Zarnke KB, Dasgupta K et al. CHEP Guidelines Task Force. Hypertension Canada's 2016 Canadian Hypertension Education Program Guidelines for Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, Prevention, and Treatment of Hypertension. Can J Cardiol. 2016; 32(5): 569-88; 3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, Falk V et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur J Heart Fail. 2016; 18(8): 891-975; 4. Weber MA, Schiffrin EL, White WB, Mann S, Lindholm LH, Kenerson JG et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community a statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Hypertens. 2014 ; 32(1): 3-15; 5. Morales DR, Lipworth BJ, Donnan PT, Jackson C, Guthrie B. Respiratory effect of beta-blockers in people with asthma and cardiovascular disease: population-based nested case control study. BMC Med. 2017; 15(1): 18.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     126Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • 1. Owolabi M, Olowoyo P, Miranda JJ, Akinyemi R, Feng W, Yaria J et al. COUNCIL Initiative. Gaps in Hypertension Guidelines in Low- and Middle-Income Versus High-Income Countries: A Systematic Review. Hypertension. 2016; 68(6): 1328-37 Datoteka
     661.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • TEST: Beta blokatori u arterijskoj hipertenziji
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu