Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Upoznavanje sa najnovijim preporukama za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima (2015.), koje se odnose na posebne uzroke, karakteristike okruženja i specifičnosti bolesnika u cardiac arrest-u. Razumevanje promena u stavovima koje odražavaju najnovije smernice i usvajanje preporuka od strane korisnika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Aleksandar Pavlović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute. stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1572/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Predmet ovog stručnog sastanka je kardiopulmonalna reanimacija (CPR) bolesni-ka sa akutnim zastojem srca (cardiac arrest-om) (CA) u specifičnim okolnostima i stanjima. Iako su mere CPR relativno poznate, a zdravstveni radnici uglavnom osposobljeni da ih primene, istraživanja pokazuju da je edukacija važan dodatni činilac preživljavanja bolesnika sa CA u standardnim, a naročito u tzv. specifičnim okolnostima.  
   Oktobra 2015. Evropski Savet za Reanimaciju (ERC) objavio je najnovije preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima. Izmene u preporukama odnose se na mere naprednog održavanja života (ALS) i svrstane su u tri kategorije: smernice koje se odnose na posebne uzroke CA, na posebno okruženje u kome je nastao CA i specifičnosti bolesnika kod kojih je došlo do nastanka CA. Što se tiče posebnih uzroka CA, najvažnije promene u preporukama koje su izdate 2015. sastoje se u sledećem: kod asfiktičnog CA daje se značaj ranoj, efikasnoj ventilaciji pluća primenom kiseonika; napravljen je algoritam za rano prepoznavanje i lečenje životno ugrožavajuće hiperkalijemije; date su preporuke za zbrinjavanje bolesnika sa hipo i hipertermijom, napravljen je algoritam za lečenje traumatskog CA u kome je naznačeno da pored hipovolemije i drugi reverzibilni uzroci (hipoksemija, tenzioni pneumotoraks, tamponada perikarda) mogu dovesti do CA i zato oni moraju biti što pre dijagnostikovani i lečeni; kod određene grupe bolesnika sa CA kardijalne etiologije savetuje se hitan transport u bolnicu u kojoj je moguće uraditi kateterizaciju ili perkutanu koronarnu intervenciju uz kontinuirano izvođenje mera CPR; opisana su trovanja lekovima i mnogim drugim  supstancama, kao i najnovija istraživanja vezana za simptomatsko lečenje, primenu specifičnih antidota i izvođenje mera CPR kod bolesnika sa CA usled trovanja.
   U pogledu posebnog mesta nastanka CA, ovaj program se prevashodno bavi vanhospitalnom CA. U novim smernicama istaknut je značaj ranog postavljanja dijagnoze CA i rane primene automatskih spoljašnjih defibrilatora (ASD). U slučaju produžene reanimacije preporučuje se primena mehaničkih uređaja za kompresiju grudnog koša. Nakon utapanja u ledenoj vodi i zatrpavanja lavinom bolesnike uz kontinuiranu reanimaciju treba transportovati u centar za ekstrakorporalnu cirkulaciju. Poseban deo predavanja biće posvećen preporukama koje se odnose na izvođenje mera CPR u avionu i zakonsku regulativu o tome koju je opremu neophodno obezbediti i koje su obaveze lekara i zdravstvenih radnika koji su se slučajno zatekli u avionu. U slučaju udara struje ili kod masovnog povređivanja prvo mora biti obezbeđena sigurnost spasilaca, a zatim se mora napraviti dobra trijaža.
   U pogledu lečenja CA kod specifičnih grupa bolesnika biće razmatrani bolesnici sa teškom astmom, srčanim oboljenjima, trudnice, gerijatrijski i gojazni bo-lesnici. Kod gojaznih bolesnika savetuju se izmene spasilaca u intervalima češćim nego što je to uobičajeno (češćim od 2 minuta). Kod trudnica je naglašen značaj izvođenja visoko-kvalitetene CPR uz ručno pomeranje gravidnog uterusa ulevo, rana primena ALS mera i, ukoliko nije došlo do povratka spontane cirku-lacije (ROSC), razmotriće se neophodnost hitnog carskog reza.
   Učesnici sastanka treba da budu osposobljeni da prepoznaju mnoga stanja koja prethode nastanku CA, naučiće kako da spreče nastanak CA, kako da u slučaju potrebe sprovedu mere CPR i, ako ne dođe do ROSC, dobiće stavove o tome kada treba odustati od reanimacije.
  • Obavezna literatura: 1. Trpković S, Pavlović A, Mostić T, Milenović M, Stevanović K, Kalezić N. Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Medicinski fakultet u Beogradu, 2016; 4(3):297-353; 2. Trpković S, Pavlović A, Anđelić S, Sekulić A. Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima. Naučni časopis Urgentne medicine Halo 194, 2015; 21(3):199-211; 3. Pavlović A, Trpković S, Anđelić S, Videnović N. Is there a doctor on the plane? The Distinctive Conditions of Cardiopulmonary Resuscitation on Commercial Flights. Srpski Arhiv 2017; OnLine-First Issue
  • Dopunska literatura: 1. Truhlárˇ A, Deakin CD, Soar J et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation 2015; 95:148–201; 2. Lavonas EJ, Drennan IR, Gabrielli A, Heffner AC, Hoyte CO, Orkin AM et al. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 10: Special Circumstances of Resuscitation. Circulation. 2015; 132: S501-S518.
  • Prvi datum i mesto održavanja: četvrtak, 11.10.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Najnovije preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima Prof.dr Slađana Trpković Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Aleksandar Pavlović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).