Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o akutnom srčanom popuštanju - uzrocima, dijagnostici i terapiji, relevantnih za rano prepoznavanje ovog životno ugrožavajućeg stanja i njegovo promptno kupiranje. Upoznavanje sa najnovijim preporu-kama za dijagnostiku i lečenje plućnog edema.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Dr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, radiologija, medicinska biohemija), biohemičare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1571/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Edem pluća je urgentno, životno ugrožavajuće stanje koje zahteva neodložan i adekvatan inicijalni tretman. S tim u vezi, cilj ovog stručnog sastanka je sticanje znanja o akutnom srčanom popuštanju - uzrocima, dijagnostici i terapiji, koja su relevantna za rano prepoznavanje ovog životno ugrožavajućeg stanja i njegovo promptno kupiranje. Učesnici sastanka upoznaće se sa najnovijim preporukama vodećih autoriteta. Učesnici sastanka steći će znanja o uzrocima nastanka kardijalnog i nekardijalnog edema pluća, kliničkoj slici - simptomima, znacima, fizikalnom nalazu kod bolesnika sa plućnim edemom, laboratorijskim analizama, radiografskom i EKG-nalazu, kao i drugim elementima dijagnostike plućnog edema, principima oksigenoterapije i medikamentozne terapije plućnog edema i faktorima koji doprinose povećanju ili smanjenju rizika od nastanka komplikacija i nepovoljnog ishoda lečenja.
   Edem pluća se karakteriše ekstravaskularnim nakupljanjem tečnosti u plućnom intersticijumu i alveolama, koje nastaje zbog povećanja plućnog kapilarnog pritiska ili poremećene propustljivosti alveo-kapilarne membrane. Kardiogeni plućni edem je manifestacija akutnog srčanog popuštanja koje može biti uzrokovano teškim poremećajima srčanog ritma i sprovođenja, akutnim koronarnim sindromom i njegovim komplikacijama, hipertenzivnom krizom idr. Uzroci nekardiogenog plućnog edema su akutni respiratorni distres sindrom (ARDS), reakcija na lekove i droge, plućna embolija, toksini, inhalacija dima, davljenje.
   Najčešći simptomi i znaci edema pluća su otežano disanje, gušenje, iskašljavanje penušavog ružičastog ispljuvka, hladna i cijanotična koža, kasnoinspirijumski pukoti nad bazama pluća, vizing, a u najtežim slučajevima pogoršanje stanja svesti i respiratorni zastoj.
   Dijagnozu plućnog edema treba postaviti što pre, osnovu anamneze, fizikalnog pregleda, laboratorijskih analiza (elektroliti, urea, kreatinin, transaminaze, krvna slika, BNP i kardiospecifični enzimi) i drugih dijagnostičkih testova, a kod nekardiogenog edema dijagnostiku treba dopuniti bronhoalveolarnim lavatom i hemokulturom. Radiografija grudnog koša (RTG) pokazuje karakterističan nalaz: nehomogene bilateralne infiltracije i Kerlijeve B linije. EKG kod bolesnika sa nekardiogenim edemom pluća, osim tahikardije, može biti normalan, dok kod kardiogenog edema može ukazati na uzrok. Kontinuirani monitoring srčane frekvence, ritma, krvnog pritiska, pulsne oksimetrije i diureze neophodan je kod ovih bolesnika najmanje 24h.
   Inicijalne mere lečenja uključuju postavljanje bolesnika u polusedeći položaj, oksigenoterapiju, obezbeđivanje perifernog venskog puta, medikamentnu terapiju. Oksigenoterapija se preporučuje kod bolesnika sa saturacijom < 90% ili PaO2 < 60mmHg (8,0 kPa). Diuretici su lekovi prvog izbora u lečenju edema pluća zbog direktnog venodilatatornog efekta i gubitka tečnosti. Vazodilatatori su korisni u terapiji akutnog srčanog popuštanja, jer smanjuju prethodno i naknadno opterećenje i povećavaju udarni volumen. Preporučuje se IV infuzija nitrata kod bolesnika sa sistolnim pritiskom > 110 mmHg koji nemaju tešku aortnu ili mitralnu stenozu. Inotropni lekovi su indikovani kod bolesnika sa kardiogenim plućnim edemom i hipotenzijom (sistolni krvni pritisak < 85mmHg) i smanjenim minutnim volumenom sa hipoperfuzijom vitalnih organa. Mogu se koristiti vazokonstriktori, najčešće noradrenalin, kod bolesnika sa perzistirajućom hipotenzijom uprkos adekvatnim pritiscima punjenja srca.
   Neinvazivna ventilacija pluća primenjuje se kod dispnoičnih bolesnika sa plućnim edemomi i respiratornom frekve.com > 20/min, i to najčešće CPAP (kontinuirani pozitivni pritisak u disajnim putevima) i BiLevel NIPPV (neinvazivna ventilacija pozitivnim pritiskom na dva nivoa pritiska). Endotrahealna intubacija i invazivna ventilacija su indikovane kod bolesnika sa hipoksijom, hiperkapnijom i acidozom.
  • Obavezna literatura: 1. Bradić Ž, Kalezić N, Marković D, Ivošević T, Ivanović B. Inicijalno lečenje plućnog edema. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 525-38.
  • Dopunska literatura: 1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2129-200; 2. Vital FMR, Ladeira MT, Atallah ÁN. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5; 3. Ellingsrud C, Agewall S. Morphine in the treatment of acute pulmonary oedema - Why? Intel J Cardiol. 2016 J; 202: 870-3; 4. Gonzales JN, Lucas R, Verin AD. The Acute Respiratory Distress Syndrome: Mechanisms and Perspective Therapeutic Approaches. Austin J Vasc Med. 2015;2(1).pii: 1009.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 04.09.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd,  Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Edem pluća - Savremeni koncept dijagnostike i lečenja Dr Željko Bradić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).