Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-2534/18

  BROJ ODLUKE 153-02-3135/2018-01

  Cilj programa je: Edukativni ciljevi programa su: Upoznavanje sa: istraživanjima efikasnosti, bezbednosti i rizika primene ASA i klopidogrela u primarnoj i sekundarnoj prevenciji KV događaja; preporukama za primarnu i sekundarnu prevenciju KV događaja; Sagledavanje: razlika u preporukama i izvora kontroverzi; reperkusija nepostojanja konsenzusa na kliničko zaključivanje; Usvajanje: evidence based pristupa u kliničkom odlučivanju.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Doc.dr Dejan Orlić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2534/18
  • Broj odluke: 153-02-3135/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 19. novembar 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U fokusu ovog programa nalaze se istraživanja primena acetil salicilne kiseline (ASA) i klopidogrela u primarnoj i sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih (KV) događaja. KV događaji su definisani kao KV smrt, infarkt miokarda (MI) i šlog. Iz ovih istraživanja proistekle su preporuke i smernice koje se primenjuju svuda u svetu.
   Sagledavanjem relevantnih činjenica, korisnici testa će bolje razumeti kontroverze koje izazivaju određene razlike u stavovima Američkih i Evropskih autoriteta.
   Problem primarne prevencije KV događaja pomoću ASA je veoma aktuelan. Prema preporukama USPSTF, savetuje se korišćenje ASA najmanje 10 godina, svakodnevno, kod osoba starosti 50-59 godina sa visokim rizikom za KV događaje (>10%), ako nemaju aktivno krvarenje niti povišen rizik od krvarenja. Slične njima su preporuke Radne grupe ESC za trombozu, prema kojima najviše koristi od ASA u primarnoj prevenciji, imaju osobe sa najvećim rizikom za KV događaje (>2 osoba-godina). Prema preporukama Američkog dijabetološkog društva, diabetes mellitus sam po sebi nije indikacija za ASA u primarnoj prevenciji. Takva osoba mora da ima dodatne faktore rizika (hipertenzija, na primer). Prema preporukama Evropskog udruženja za prevenciju u rehabilitaciju, ASA u primarnoj prevenciji se ne preporučuje jer ne smanjuje smrtnost, a povećava rizik od krvarenja. Ovaj program rasvetljava uzroke tih razlika.
   Što se tiče sekundarne prevencije, ASA je indikovana kod svih bolesnika sa dokazanom koronarnom bolešću: stabilna angina lečena medikamentoznom terapijom, PCI sa ugradnjom BMS ili DES ili CABG. Pokazano je da ASA, preoperativno data, smanjuje intrahospitalni mortalitet. Jedna podrupa (bolesnici sa prethodnim MI) ima koristi od dvostruke antiagregacione terapije tokom 9 meseci (CAPRIE). Kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom (ACS) ASA se daje u početnoj dozi i to da se sažvaće neobložena tableta kako bi što pre došlo do inhibicije agregacije trombocita. ASA kod bolesnika sa NSTEMI/AS ili STEMI smanjuje KV mortalitet. Takođe, primena DAPT (ASA+klopidogrel) preko 12 meseci smanjuje incidencu KV događaja za 1-3% i povećava rizik od krvarenja za 1%. Iako je studija sa prasugrelom, TRITON TIMI 38 bila negativna, smanjenje ishemijskih događaja je srazmerno povećanju incidence krvarenja i neto efekat je neutralan, prasugrel se predlaže kod STEMI bolesnika sa ugradnjom stenta koji su pod povećanim rizikom za KV događaje, a imaju mali rizik za krvarenje. Tikagrelor je u PLATO studiji smanjio učestalost ishemijskih događaja bez povećanja incidence krvarenja, kod svih ACS bolesnika, mada je studija kritikovana zbog diskrepance u rezultatima između pojedinih država koje su učestvovale u studiji. Klopidogrel je za sada jedini P2Y12 inhibitor koji se daje uz ASA kod STEMI bolesnika lečenih trombolizom i u okviru trojne antitrombotične terapije kod bolesnika sa nevalvularnom AF. Pod povišenim rizikom za krvarenja, ali i trombotične događaje su bolesnici sa AF kojima je ugrađen stent na terenu stabilne angine ili ACS-a, ili su nakon ugradnje stenta razvili AF. Trenutne preporuke predlažu izračunavanje CHADS VASC i HAS BLED skora da bi se odredilo optimalno trajanje trojne antitrombotične terapije sa ASA, klopidogrelom i VKA (vitamin K antagonista) ili NOAC (novi oralni antikoagulantni lekovi).
  • Obavezna literatura: -
  • Dopunska literatura: 1. Joseph J, Velasco A, Hage FG, Reyes E. Guidelines in review: Comparison of ESC and ACC/AHA guidelines for the diagnosis and management of patients with stable coronary artery disease. J Nucl Cardiol. 2018; 25(2): 509-15; 2. Roffi M, Patrono C, Collet JP,  et al. 2015 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J, 2016. 37(3): 267-315; 3. Amsterdam E et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes. JACC, 2014. 64(24); 4. Lip GY, Windecker S, Huber K et al. Management of antithrombotic therapy in atrial fibrillation patients presenting with acute coronary syndrome and/or undergoing percutaneous coronary or valve interventions: a joint consensus document of the European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis, European Heart Rhythm Association (EHRA), European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) and European Association of Acute Cardiac Care (ACCA) endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS) and Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS). Eur Heart J, 2014. 35(45): 3155-79; 5. O’Gara P, Kushner F, Ascheim D et al. 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction: Executive Summary. JACC, 2013. 61(4): e78–140.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-2534/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-2534/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2534/18

     • TEST: Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1)
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.