Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE D-1-325/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje zdravstvenih radnika za: 1. prepoznavanje konfliktnih situacija na radnom mestu; 2. poboljšanje komunikacije na radnom mestu; 3. upravljanje konfliktima; 4. rešavanje konflikata.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autore: 12
  • Broj akreditacije: D-1-325/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstveni radnici na svim nivoima zdravstvene zaštite veliki deo vremena provode u komunikaciji sa kolegama i korisnicima usluga, pri čemu se pored kolaboracije, saradnje i timskog rada susreću i sa potencijalnim i/ili manifestovanim konfliktima na radnom mestu. Konflikti kao deo interpersonalnih odnosa na radu i psihološke klime radnog ambijenta, utiču na izvršenje ciljeva i zadataka organizacije, čime direktno deluju i na njenu efikasnost. Suštinsku karakteristiku konflikata čine sukobi interesa i/ili vrednosti između ljudi. Psihološku osnovu konflikta čini frustracija nekih osnovnih potreba. Pored delovanja na kvalitet i sadržaj interpersonalnih odnosa konflikti deluju i na niz psiholoških varijabli koji su od značaja za radnu efikasnost, kao što su: sindrom izgaranja, stres, motivacija, zadovoljstvo poslom, komunikacija, personalne dispozicije. Ukoliko se konflikti ranije registruju i reše veće su šanse da se suzbiju njegove negativne posledice. Ako se ne sanira na vreme može da dobije na intenzitetu i ispolji se u agresivnoj formi koja se teško rešava. Rešeni ili ne, konflikti ostavljaju posledice na mentalno zdravlje zaposlenih koje se vremenom kumuliraju. U tom smislu, zdravstveni radnici treba da budu osposobljeni za blagovremeno prepoznavanje konfliktnih situacija na radnom mestu, mogućnosti za poboljšanje komunikacije na radnom mestu i upravljanje konfliktima. Osposobljavanje treba da se zasniva na sticanju znanja iz oblasti interpersonalnih odnosa na radu, mogućnosti za njihovo unapređenje i primenu u radnom ambijentu. Dobro poznavanje prirode konflikata je osnov za upravljanje konfliktima kroz uspešniju komunikaciju sa zaposlenima i istovremeno poboljšanje profesionalne satifakcije zdravstvenih radnika. Osnovu upravljanja konfliktima čine dva stava. Prvi je da treba održavati konflikt na određenom nivou koji je optimalan za rešavanje problema u vezi sa kojim je konflikt nastao, a drugi da ne treba ići po svaku cenu i bezuslovno na rešavanje konflikta. U upravljanju konfliktima treba identifikovati pozitivne aspekte konflikta i eventualno njih stimulisati, vodeći računa da konflikt ne pređe u negativnost. U izvesnim slučajevima treba smanjiti intenzitet konflikta, da bi ga držali pod kontrolom. Međutim, ukoliko se konflikt razvije (dobije na intenzitetu i pređe u svoju negativnost) treba ga što brže i efikasnije rešavati. Upravljanje konfliktima sadrži dve faze: fazu dijagnoze i fazu intervencije. U fazi dijagnoze konflikta potrebno je utvrditi uzroke i intenzitet konflikta. Ukoliko je moguće, potrebno je napraviti preciznu procenu stepena njegove destruktivnosti. Skup metoda za upravljanje konfliktima sadrži više metoda: konfrontacija, povlačenje, prisiljavanje, ublažavanje, kompromis, integrisanje, uslužnost, dominiranje, izbegavanje. Primena određene strategije upravljanja konfliktima zavisi od situacije. Nijedna nije univerzalno primenljiva i efikasna. Uopšte uzev, integrisanje i kompromis su dobre metode za ostvarivanje strateških ciljeva, a ostale metode služe postizanju taktičkih ciljeva i rešavanju dnevnih problema. Ukoliko se ne nađe rešenje za konflikt, sistem ne može efikasno funkcionisati.
   Test je namenjen zdravstvenim radnicima svih profila, ali se posebno preporučuje medicinskim sestrama i tehničarima.
  • Obavezna literatura: 1. Dr sci med Vesna Tomić, “Konflikti u zdravstvenim ustanovama.”, prezentacija predavanja; 2. Dr sci med Vesna Tomić, "Uspešan zdravstveni menadžer", Zdravstvena zaštita, 2014. 2: 8-15.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-325/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-325/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-325/19

     • 1. Dr sci med Vesna Tomić, “Konflikti u zdravstvenim ustanovama.”, prezentacija predavanja Datoteka
      1.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Dr sci med Vesna Tomić, "Uspešan zdravstveni menadžer", Zdravstvena zaštita, 2014. 2: 8-15 Datoteka
      2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.