Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE А-1-622/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o mehanizmu dejstva, interakcijama i neželjenim dejstvima nesteroidnih antiinflamatornih lekova; Osposobljavanje za primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova u različitim kliničkim situacijama.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizijatar, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeut)
  • Predviđen broj slušalaca: 200
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: А-1-622/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj stručni sastanak, koji se zasniva na predavanju, u koje je inkorporian kviz sa 10 kratkih pitanja na koje učesnici odgovaraju za vreme predavanja i analizi glasanja treba da obezbedi sticanje i utvrđivanje relevantnih znanja o mehanizmu dejstva nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), o njihovim interakcijama i neželjenim dejstvima, ki na toj osnovi osposobi učesnike za primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova u različitim kliničkim situacijama. Učesnici predavanja steći će i utvrditi znanja o načinu na koji se procenjuje gastrointestinalni i kardiovaskularni rizik pacijenta, osposobiće se za izbor optimalnog NSAIL, u odnosu na komorbidetete pacijente i uzrast, naučiće da doziraju NSAIL kod različitih entiteta i očekivanja pacijenata, naučiće doziranje kod dece i starih. Korisnici će dobiti relevantne informacije o mogućnosti istovremene primene NSAIL i antikoagulanasa, antihipertenzivi i diuretika, kao i prednostima i razlikama OTC preparata NSAIL u odnosu na NSAIL koji se definišu kao lekovi. Korisnici će takođe naučiti da razlikuju značaj različitih formulacija OTC preparata NSAIL. Predavanje je namenjeno lekarima (opšte prakse, lekarima specijalistima opšte medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, medicine rada, sportske medicine i drugim koji propisuju NSAIL), zatim stomatolozima, farmaceutima i farmaceutskim tehničarima koji izdaju NSAIL na recept ili ga prodaju u apoteci, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima (fizioterapeutima) koji se s upotrebom ili posledicama neadekvatne upotrebe leka sreću.
   Nesteroidni antinflamatorni lekovi (NSAIL) su najčešće propisivani lekovi  u medicini. Zbog starenja populacije i sve veće učestalosti bolnih stanja očekuje se da će se ovi lekovi u budućnosti koristiti još više. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi pripadaju grupi lekova sa analgetskim i antiinflamatornim dejstvom, zbog čega se mogu primenjivati za lečenje mnogobrojnih kliničkih oboljenja.  Na žalost njihovu upotrebu prati i veliki rizik od neželjenih dejstava, na prvom mestu gastrointestinalnih i kardiovaskularnih.  
   Izbor optimalnog NSAIL uvek zavisi od individualnih karakteristika pacijenata. Stoga je veoma vežno uzeti dobru anamnezu od pacijenta, ali i poznavati dobro karakteristike različitih NSAIL: Uzimajući u obzir ove činjenice jasno je da odabir optimalnog NSAIL počiva na znanju lekara i farmaceuta i na na koji način ne sme biti emprijska odluka.
   Pri izboru NSAIL na prvom mestu se mora voditi računa o bezbednosti pacijenta. Stoga je pre njihove primene neophodno sagledati relevantne komorbditiete pacijenta, i poznajući specifične NSAIL i njihov rizike od neželjenih događaja odlučiti se za optimalni NSAIL. Prilikom preskripcije NSAIL moraju se sagledati i ostali lekove koje pacijent uzima, kako bi se izbegle interakcije i smanjena efikasnost propisane terapije. Takođe je od velikog značaja propisati adekvatnu dozu NSAIL, kako bi se osigurao željeni terapijski efekat. U slučaju da se savetuje kraće trajanje lečenja ili samo pojedinačna doza NSAIL za stanja kao što su glavobolje, zubobolje, febrilnost i sl. Uvek treba savetovati OTC preparate. Međutim i tada kliničari i farmaceuti moraju biti svesni razlika između OTC formulacija i odlučiti se za onaj koji obezbeđuje najbržu, optimalnu analgeziju sa najmajne neželjenih dejstava. Poseban izazov je propisivanje NSAIL u specifičnim grupama, kao što su deca i stari.
  • Literatura: 1. Varga Z, Sabzwari SRA, Vargova V. Cardiovascular Risk of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: An Under-Recognized Public Health Issue. Cureus. 2017; 9(4); 2. Gunter BR, Butler KA, Wallace RL, Smith SM, Harirforoosh S. Non-steroidal anti-inflammatory drug-induced cardiovascular adverse events: a meta-analysis. J Clin Pharm Ther. 2017; 42(1): 27-38; 3. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, Maguire T, Roy YM, Terrell L. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (11); 4. Irvine J, Afrose A, Islam N. Formulation and delivery strategies of ibuprofen: challenges and opportunities. Drug Dev Ind Pharm. 2018; 44(2):173-183; 5. Bjarnason I, Sancak O, Crossley A, Penrose A, Lanas A. Differing disintegration and dissolution rates, pharmacokinetic profiles and gastrointestinal tolerability of over the counter ibuprofen formulations. J Pharm Pharmacol. 2018; 70(2): 223-33; 6. Wehling M. Non-steroidal anti-inflammatory drug use in chronic pain conditions with special emphasis on the elderly and patients with relevant comorbidities: management and mitigation of risks and adverse effects. Eur J Clin Pharmacol. 2014; 70(10): 1159-72.
  • Prvi datum i mesto održavanja: Beograd - Hotel Kristal: Sreda, 29.05.2019., od 15:00 do 17:00
  • Drugi datum i mesto održavanja: Novi Sad - Hotel Ribarac: Sreda, 05.06.2019., od 15:00 do 17:00
  • Treći datum i mesto održavanja: Niš - Hotel Regent: Sreda, 03.07.2019., od 15:00 do 17:00
  • Četvrti datum i mesto održavanja: Kragujevac: Utorak, 15.10.2019., od 15:00 do 17:00
  • Dežurni administrator: Dušan Nišević 060/148-55-11

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Nesteroidni antiinflamatorni lekovi - Kako odabrati pravi? Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Preporučite prijateljima



  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).