Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1342/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o akutnom srčanom popuštanju – uzrocima, dijagnostici i terapiji, kako bi se ovo, vitalno ugrožavajuće stanje, blagovremeno prepoznalo i promptno kupiralo; Upoznavanje sa najnovijim preporukama za dijagnostiku i lečenje plućnog edema.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, opšta medicina, pedijatrija, infektologija)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1342/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Edem pluća je urgentno, životno ugrožavajuće stanje koje zahteva neodložan i adekvatan inicijalni tretman. Karakteriše se ekstravaskularnim nakupljanjem tečnosti u plućnom intersticijumu i alveolama. Nastaje zbog povećanja plućnog kapilarnog pritiska ili poremećene propustljivosti alveo-kapilarne membrane i može biti kardiogeni i nekardiogeni.
   Kardiogeni plućni edem je manifestacija akutnog srčanog popuštanja koje može biti uzrokovano teškim poremećajima srčanog ritma i sprovodjenja, akutnim koronarnim sindromom i njegovim komplikacijama, hipertenzivnom krizom idr. Uzroci nekardiogenog plućnog edema su akutni respiratorni distres sindrom (ARDS), reakcija na lekove i droge, plućna embolija, toksini, inhalacija dima, davljenje idr.
   Najčešći simptomi i znaci edema pluća su otežano disanje, gušenje, iskašljavanje penušavog ružičastog ispljuvka, hladna i cijanotična koža, kasnoinspirijumski pukoti nad bazama pluća, vizing, a u najtežim slučajevima pogoršanje stanja svesti i respiratorni zastoj. Ukoliko se javi i hipotenzija, to je prognostički loš znak.
   Dijagnozu plućnog edema potrebno je postaviti što pre, osnovu anamneze, fizikalnog pregleda, laboratorijskih analiza (elektroliti, urea, kreatinin, transaminaze, krvna slika, BNP i kardiospecifični enzimi) i drugih dijagnostičkih testova, a kod nekardiogenog edema dijagnostiku treba dopuniti bronhoalveolarnim lavatom i hemokulturom. Radiografija grudnog koša (RTG) pokazuje karakterističan nalaz: nehomogene bilateralne infiltracije i Kerlijeve B linije. EKG kod bolesnika sa nekardiogenim edemom pluća, osim tahikardije, može biti normalan, dok kod kardiogenog edema može ukazati na uzrok. Kontinuirani monitoring srčane frekvence, ritma, krvnog pritiska, pulsne oksimetrije i diureze je neophodan kod ovih bolesnika najmanje24h ili do stabilizacije stanja.
   Inicijalne mere u lečenju akutnog plućnog edema uključuju postavljanje bolesnika u polusedeći položaj, oksigenoterapiju, obezbeđivanje perifernog venskog puta, medikamentnu terapiju. Oksigenoterapija se preporučuje kod bolesnika sa saturacijom < 90% ili PaO2 < 60mmHg (8,0 kPa) da bi se korigovala hipoksija. Diuretici su lekovi prvog izbora u lečenju edema pluća zbog direktnog venodilatatornog efekta i gubitka tečnosti. Najčešće korišćeni diuretik u terapiji plućnog edema je furosemid, koji ostvaruje efekat nakon 5-15 minuta nakon intravenske primene. Opioidi, najčešće morfin, se takođe primenjuju kod pacijenata sa plućnim edemom, jer imaju i venodilatatorni učinak, čime se smanjuje prethodno opterećenje i simpatički tonus, a takođe smanjuju uznemirenost.Vazodilatatori su korisni u terapiji akutnog srčanog popuštanja jer smanjuju prethodno i naknadno opterećenje i povećavaju udarni volumen. Preporučuje se IV infuzija nitrata kod bolesnika sa sistolnim pritiskom > 110 mmHg koji nemaju tešku aortnu ili mitralnu stenozu. Inotropni lekovi su indikovani kod bolesnika sa kardiogenim plućnim edemom i hipotenzijom (sistolni krvni pritisak < 85mmHg) i smanjenim minutnim volumenom sa hipoperfuzijom vitalnih organa. Mogu se koristiti vazokonstriktori, najčešće noradrenalin, kod bolesnika sa perzistirajućom hipotenzijom uprkos adekvatnim pritiscima punjenja srca.
   Neinvazivna ventilacija pluća se primenjuje kod dispnoičnih bolesnika sa plućnim edemomi i respiratornom frekve.com > 20/min, i to najčešće CPAP (kontinuirani pozitivni pritisak u disajnim putevima) i BiLevel NIPPV (neinvazivna ventilacija pozitivnim pritiskom na dva nivoa pritiska). Endotrahealna intubacija i invazivna ventilacija su indikovane kod bolesnika sa hipoksijom, hiperkapnijom i acidozom koje perzistiraju uprkos neinvazivnoj ventilaciji, kao i kod bolesnika koji su fizički iscrpljeni, poremećenog stanja svesti ili kod kojih postoji nemogućnost zaštite disajnog puta.
  • Obavezna literatura: 1. Lj. Gvozdenović, N. Kalezić, Ž. Bradić, D. Unić-Stojanović, M. Stojanović, B. Ivanović, "Inicijalno lečenje plućnog edema", autorizovano predavanje, 289-302
  • Dopunska literatura: 1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016; 37(27): 2129-200; 2. Vital FMR, Ladeira MT, Atallah ÁN. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5; 3. Ellingsrud C, Agewall S. Morphine in the treatment of acute pulmonary oedema - Why? Intel J Cardiol. 2016 J; 202: 870-3; 4. Gonzales JN, Lucas R, Verin AD. The Acute Respiratory Distress Syndrome: Mechanisms and Perspective Therapeutic Approaches. Austin J Vasc Med. 2015;2(1).pii: 1009.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1342/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1342/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1342/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      112.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Lj. Gvozdenović, N. Kalezić, Ž. Bradić, D. Unić-Stojanović, M. Stojanović, B. Ivanović, "Inicijalno lečenje plućnog edema", autorizovano predavanje Datoteka
      288Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Inicijalni tretman edema pluća
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.