Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1347/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezda i kliničkim manfestacijama tih poremećaja. Razumevanje kliničkog značaja poremećaja funkcije štitaste i paraštitastih žlezda. Sagledavanje akutnih stanja povezanih sa poremećajima funkcije štitaste i paraštitastih žlezda, naročito onih koje mogu vitalno ugroziti pacijenta. Sticanje sposobnisti za brzu i pravilnu dijagnostiku poremećaja funkcije štitaste i paraštitastih žlezda i preduzimanja adekvatnih, naročito inicijalnih, terapijskih mera i postupaka.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija), biohemičare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1347/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Štitasta žlezda je najveća endokrina žlezda u organizmu. Tireoidni hormoni utiču na bazalni metabolizam, metabolizam svih hranljivih materija, rast i sazrevanje, na potrošnju kiseonika, termoregulaciju, na razvoj nervnog sistema, na reproduktivni sistem, praktično na sve vitalne organe i organske sisteme. Bez ovih hormona je nemoguć život. Poremećaji funkcije štitaste žlezde, dovode do poremećaja u radu gotovo svih organa. Ako nastanu naglo i povezani su sa značajnim disbalansom tireoidnih hormona, to može imati katastrofalne posledice. Akutna dekompenzacija hipotireoze i hipertireoze je retka, ali ima veliku smrtnost. Precipitirajući faktor su infekcije, trauma, operacija, stres, akutni moždani udar, akutni koronarni sindrom i primena nekih medikamenata.
   Ukoliko se ne leči značajna hipofunkcija žlezde može progredirati do miksedema i miksedemske kome. Zbog toga je od ključne važnosti što pre dijagnostikovati ovo stanje na osnovu kliničke slike (hipotenzija, bradikardija, hipoventilacija, hipotermija, periferni edemi, poremećaji stanja svesti) i laboratorijskih analiza (snižene vrednosti tireodnih hormona, hiponatremija, hipoglekimija, anemija) i preduzeti hitne mere za uspostavljanje metabolizma. Osim potpore kardiovaskularne i respiratorne funkcije, potrebno je preduzeti i drugu simptomatsku terapiju, uz istovremenu primenu hormonske supstitucije u precizno definisanim dozama i vremenskim intervalima.
   Hiperfunkcija štitaste žlezde, kao i hipofunkcija, ukoliko nije dobro kontrolisana i lečena, ostavlja neželjene posledice na vitalnim organima, posebno na kardiovaskularnom sistemu - aritmije, mahom supraventrikularne (40%), atrijalna fibrilacija (10-15%) i drugi poremećaji ritma, hipertenzija, anginozne tegoba, kardiomiopatija, oftalmopatija, psihički problemi, poremećaji termoregulacije. Akutna dekompenzacija teške hipertireoze naziva se tireotoksična oluja i manifestuje se ekstremnom tahikardijom, hipepireksijom, rezistentnom na antipiretike, povišenim vrednostima tireoidnih hormona i povišenim vrednostima kalcijuma, ureje, glikemije i serumskih enzima. Terapija se mora odmah preduzeti u pravcu kupiranja tahikardije i febrilnog stanja primenom simptomatske terapije, antitireoidnih lekova i kortikosteroida.
   Paraštitaste žlezde su male žlezde, lokalizovane na gornjim i donjim polovima štitaste žlezde. Luče parathormon koji je glavni regulator metabolizma kalcijuma i fosfora. Kalcijum je intracelularni jon, sa multiplim funkcijama bez kojim je nemoguć život. Odgovoran je za održavanje akcionog potencijala na ćelijskim membranama, ekscitaciju i kontrakciju mišića, učestvuje u sekreciji i aktivaciji enzima i hormona i u procesima koagulacije, daje čvrstinu koštanom sistemu. Povišene vrednosti parathormona dovode do povećanja vrednosti kalcijuma, što se odražava na funkcionisanje svih organa, a prezentuje se kao: hipertenzija, tahikardija, kalkuloza žučne kese i bubrega, bubrežna insuficijencija, psihički poremećaji, mučnina i povraćanje, abdominalni bol, pankreatitis, demineralizacija skeleta, osteoporoza, generalizovana osteopenija, sklonost patološkim frakturama.
   Značajan i nagli porast vrednosti kalcijuma u krvi, može dovesti do razvoja akutnog hiperkalcemičnog sindroma (vitalno ugrožavajuće stanje, povezano sa visokim letalitetom). Zbog toga je neophodno poznavati osnovne principe urgentne terapije akutnog hiperkacemičnog sindroma, koji su zasnovani na adekvatnom hidriranju, diuretskoj terapiji i korekciji elektrolitnog disbalansa, kao i alternativne pristupe, u slučaju da je, iz bilo kog razloga, nemoguće ili neprikladno primeniti prvu terapijsku liniju. Testovima su obuhvaćene i indikacije za operativno lečenje primarnog hiperparatireoidizma, koji je i najčešći razlog povišenih vrednosti parathormona i kalcijuma, kao i urgentan tretman akutne hipokalcemije, koja se može javiti kao posledica hirurškog lečenja.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Paunović I, Živaljević V, Sabljak V, Diklić A, Petakov M. Hitna stanja u endokrinologiji: Tireotoksična kriza i oluja. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakutet. 2016; 697-704; 2. Kalezić N, Paunović I, Sabljak V, Živaljević V, Tošković A, Petakov M. Hitna stanja u endokrinologiji: Miksedem i miksedemska koma. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakutet. 2016; 705-12; 3. Kalezić N, Gvozdenović Lj, Petakov M, Ivančević N, Bumbaširević V. Poremećaji funkcije štitaste žlezde kod kritično obolelih u Jedinici intenzivnog lečenja. Miksedemska koma i tireotoksična oluja. U: Kalezić N (Ed). Anesteziološki aspekti endokrinih i metaboličkih poremećaja (štitasta žlezda, paraštitaste i nadbubrežne žlezde). Beograd: Medicinski fakultet, 2009; 171-82
  • Dopunska literatura: 1. Hampton J. Thyroid gland disorder emergencies: thyroid storm and myxedema coma. AACN Adv Crit Care. 2017; 24(3):325-32; 5. Sanchez  P, Goodman G, Remirez A, Gales B, Belin R, Segre V. Calcium-regulated parathyroid hormone secretion in adynamic renal osteodystrophy. Kidney -Int. 2015; 48: 838-43.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1347/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1347/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1347/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      134.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Kalezić N, Paunović I, Živaljević V, Sabljak V, Diklić A, Petakov M. Hitna stanja u endokrinologiji: Tireotoksična kriza i oluja. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd Datoteka
      203.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Kalezić N, Paunović I, Sabljak V, Živaljević V, Tošković A, Petakov M. Hitna stanja u endokrinologiji: Miksedem i miksedemska koma. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd Datoteka
      200.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.