Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-1335/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: odabranim urgentnim metaboličkim poremećajima u dečjem uzrastu (hiper i hiponatremijama, adrenalnom krizom); njihovim kliničkim karakteristikama; metodama dijagnostike; tretmanu navedenih metaboličkih poremećaja i ulozi različitih članova tima; nezi bolesnika. Osposobljavanje korisnika za: usvajanje i primenu savremenog pristupa u tretmanu bolesnika sa navedenim metaboličkim poremećajima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1335/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U ovom programu kontinuirane medicinske edukacije obrađena su tri problema sa kojima se često susreću zdravstveni radnici koji rade u dečjoj zaštiti - hiponatremija, hipernatremija i adrenalna kriza.
   Hiponatremija označava vodeno-elektrolitni disbalans sa koncentracijom natrijuma ispod 130 mmol/l. Od ovih stanja treba razlikovati lažne hiponatremije koje se javljaju kod hiperproteinemije, hiperlipidemije, hiperglikemije, kao i kod upotrebe manitola. Klasifikuju se kao hiponatremija sa smanjenom, normalnom i povećanom vanćelijskom tečnošću. Uzorci hiponatremija su različiti, kao i njihove kliničke manifestacije. One su prevashodno neurološke, a koreliraju sa nivoom serumskog natrijuma, a naročito sa brzinom njegovog pada. Način lečenja je takođe različit. Kašnjenje sa primenom mera lečenja može prouzrokovati sekvele na CNS-u, kao i smrt.
   Hipernatremiju karakteriše nivo natrijuma u plazmi iznad 150 mmol/l. Klasifikuju se kao hipernatremije sa dehidracijom, sa normalnom hidracijom i hiperhidracijom. Uzroci su različiti. Na postojanje hipernatremije ukazuju neurološki ispadi koji koreliraju sa brzinom nastanka hipernatremije, manje sa nivoom natrijuma. Tretman se zasniva na merama za korekciju nivoa natrijuma i otklanjanje simptoma hipernatremije, kao i na etiološkoj terapiji za otklanjanje uzroka hipernatremije. Mere intenzivne nege imaju izvanredan značaj u oba navedena entiteta.
   Adrenalna kriza može biti posledica nedostatka glikokortikoida i/ili mineralokortikoida. Manifestuje se poremećajem elektrolitne acidobazne ravnoteže, hemodinamike i glikoregulacije. Klasifikuje se kao primarna i sekundarna adrenalna kriza. Uzroci su različiti. Kliničko ispoljavanje i laboratorija jasno ukazuju na dijagnozu. U terapiji adrenalne krize primenjuju se opšte i posebne mere, kao i supstitucija hormona.
   Korisnici programa dobiće obilje relevantnih informacija o tri navedena entiteta, potrebna za usvajanje savremenog pristupa u dijagnostici i tretmanu ovih metaboličkih poremećaja.
   Zajedno sa programom kontinuirane edukacije u kojoj su obrađeni drugi urgentni metabolički poremećaji (različiti tipovi dehidracije, hiperkalijemija, hipoglikemija, dijabetesna ketoacidoza), ovaj test zaokružuje znanja iz oblasti endokrinologije i metabolizma koji su neophodni svakom zdravstvenom radniku koji radi u oblasti dečje zaštite. Test može koristiti i drugim zdravstvenim radnicima koji se sa ovim problemima susreću u svakodnevnom radu (zaposleni u službama hitne medicinske pomnoći, na primer).
   Kao i apostrofirani, i ovaj program kontinuirane edukacije rezultat je dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite i svakodnevnog suočavanja sa ovim poremećajima metabolizma.
   Program se realizuje kroz rešavanje elektronskog testa. Za rešavanje testa pripremljena je akdevatna literatura. Test se sastoji od 50 pitanja. Interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli, čime je omogućeno da korisnik stiče znanja, čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. V Urgentni metabolički poremećaji. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 147-164; 2. Maksimović D. Endokrinologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 233-24.
  • Dopunska literatura: 1. Hsieh S, White PC. Presentation of Primary Adrenal Insufficiency in Childhood. Clin Endocrinol Metab, 2011. 96(6): E925–E9283; 2. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and Management of Sodium Disorders: Hyponatremia and Hypernatremia. Am Fam Physician, 2015. 91(5): 299-307; 3. Tzamaloukas AH, Malhotra D, Rosen BH, Raj DSC, Murata GH, Shapiro JI. Principles of Management of Severe Hyponatremia. J Am Heart Assoc, 2013.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1335/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1335/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1335/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      132.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Maksimović D. V Urgentni metabolički poremećaji. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 147-164 Datoteka
      1.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Maksimović D. Endokrinologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 233-24 Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Hsieh S, White PC. Presentation of Primary Adrenal Insufficiency in Childhood. Clin Endocrinol Metab, 2011. 96(6): E925–E9283 Datoteka
      201.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 4. Braun MM, Barstow CH, Pyzocha NJ. Diagnosis and Management of Sodium Disorders: Hyponatremia and Hypernatremia. Am Fam Physician, 2015. 91(5): 299-307 Datoteka
      311.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 5. Tzamaloukas AH, Malhotra D, Rosen BH, Raj DSC, Murata GH, Shapiro JI. Principles of Management of Severe Hyponatremia. J Am Heart Assoc, 2013. 2: e005199 Datoteka
      1.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.