Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2657/19

  BROJ ODLUKE 153-02-2167/2019-01

  Cilj programa je: Razumevanje značaja primarne prevencije  kardio i cerebrovaskularnih bolesti eva-luacijom individualnog rizika; Osposobljavanje za implementaciju evaluacije rizika na osnovu tablica Evropskog udruženja kardiologa; Razumevanje značaja sekundarne prevencije za redukciju nastanka novog kardiovaskularnog događaja, rehospitalizaciju i umiranje; Usvajanje savremenog pristupa u tretmanu hipertenzije kod različitih kategorija bolesnika; Sticanje znanja o sartanima, njihovom mestu i ulozi u terapiji kardiovaskularne bolesti, posebno u visokorizičnim grupama bolesnika sa dijabetesom, prethodnim infarktom miokarda, srčanom insuficijencijom.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): NS Prim.dr Ivana Burazor
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, klinička farmakologija, farmakoterapija, klinička farmacija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autorа: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2657/19
  • Broj odluke: 153-02-2167/2019-01
  • Akreditovan dana: utorak, 19. novembar 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Sartani predstavljaju relativno novu grupu lekova koja inhibira sistem renin angiotenzin aldosteron sa visokim afinitetom za AT1 receptore. Grupa ima šest predstavnika (losartan, valsartan, kandesartan, irbesartan, olmesartan, telmisartan i eprosartan) koji su međusobno slični, ali imaju izvesne razlike na osnovu kojih ostvaruju dodatne efekte nezavisno od snižavanja vrednosti krvnog pritiska per se. Sartani su efikasni lekovi u lečenju esencijalne hipertenzije. Odlikuje ih: mala bioraspoloživost, vezivanje za proteine plazme u velikom procentu, dosta dugo vreme polueliminacije i način eliminisanja uglavnom putem žuči. U poređenju sa inhibitorima angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) imaju sličan antihipertenzivni efekat ali značajno manju pojavu neželjenih efekata kao što je kašalj kao najčešći razlog prekida dalje terapije ACE inhibitorima. Kako sartani imaju idealan farmakološki profil i malo neželjenih efekata adherentnost pacijenata za ovu grupu lekova je velika. Retrospektivna kohort analiza 62.754 pacijenata u Nemačkoj pokazala je najveću adherentnost pacijenata za sartane.
   SCORE (Sistemska procena koronarnog rizika) sistem procenjuje desetogodišnji rizik za nastanak prvog fatalnog aterosklertoskog događaja što podrazumeva pojavu: koronarne arterijske bolesti, šloga, aneurizme abdominalne aorte. Srbija je prema vodičima Evropskog udruženja kardiologa zemlja sa visokim rizikom za nastanak prvog fatalnog aterosklerotskog događaja. Prevalenca hipertenzije kao pojedinačnog faktora rizika iznosi 30 do 45% u odraslom stanovništvu (osobe starije od 18 godina života). Povišen krvni pritisak je glavni faktor rizika za nastanak: koronarne arterijske bolesti, srčane insuficijencije, cerebrovaskularnih bolesti, periferne arterijske bolesti, bubrežne bolesti i atrijalne fibrilacije
   Odluka da se započne farmakološki tretman povišenog krvnog pritiska i izbor lekova zavisi od: vrednosti krvnog pritiska, procenjenog ukupnog rizika i postojanja subkliničog hipertezivnog oštećenja organa (na primer ehokardiografski dokazane hipertrofije leve komore, odnosa albumina i kreatinina preko 30mg/g u urinu). Jedan od prvih sartana koji je dokazao svoj efekat u redukciji mase leve komore u esencijalnoj hipertenziji u LIFE studiji bio je losartan. Irebsartan je posebno efikasan u terapiji nefropatije kod pacijenata sa hipertenzijom i tipom dva šećerne bolesti dovodeći do usporavanja progresije renalnog oštećenja. Nefropatija (progresija mikroalbuminurije do albuminurije) kao primarni ishod javila se u značajno manjem broju bolesnika koji su bili na terapiji irbesartanom u dozi od 300 mg u odnosu na placebo. Disfunkcija leve komore i/ili infarkt miokarda česte su komplikacije hipertenzije i povećavaju rizik od preranog umiranja. Podaci Framingamske studije ukazuju da je 91% svih manifestacija srčane insuficijencije bilo posledica hipertenzije. Prema preporukama Evropskog udruženja kardiologa za akutnu i hroničnu srčanu insuficijenciju iz 2016. godine u terapiji hipertenzije kod bolesnika sa simptomatskom hipertenzijom i srčanom insuficijencijom (SI) kao lekovi prvog, drugog i trećeg izbora indikovani su sartani, posebno valsartan.
   Efekti valsartana u terapiji bolesnika sa SI su inicijalno ispitivani u Valsartan Heart Failure Trial –u (VAL-HeFT) koja je obuhvatila pacijente sa Njujorškom klasifikacijom SI klase II do IV, EF ‹ 40% i dilatacijom leve komore koji su bili na terapiji valsartanom, diureticima, digoksinom i beta blokatorima tokom dve nedelje.
   Veoma je važno pravilno izabrati sartan uzimajući u obzir navedene prednosti, te uticati ne samo na postizanje ciljnih vrednosti krvnog pritiska već i na ukupno smanjenje morbiditeta i mortaliteta.
  • Obavezna literatura: -
  • Dopunska literatura: 1. Piepoli M, Hoes A, Agewall S, Albus C, Brotons E, Catapano A et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2016;37(29):2315-81; 2. Rosendorff C,  Lackland D,  Allison M,  Aronow W,  Black H,  Blumenthal R et al. Treatment of Hypertension in Patients With Coronary Artery Disease Hypertension. 2015;65:1372-1407; 3. Ponikowski P,  Voors A, Anker S, Bueno H, Cleland J, Coats A et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2016;18(8):891-975; 4. Abraham HMA, White CM, White WB. The Comparative Efficacy and Safety of the Angiotensin Receptor Blockers in the Management of Hypertension and Other Cardiovascular Diseases. Drug Saf. 2015; 38(1): 33–54; 5. Kristensen S, Mogensen U, Jhund P, Petrie M, Preiss D, Win S et al. Clinical and Echocardiographic Characteristics and Cardiovascular Outcomes According to Diabetes Status in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. A Report from the Irbesartan in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction Trial (I-Preserve). Circulation, 2017; 135 (1).
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-2657/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-2657/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2657/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      127.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Piepoli M, Hoes A, Agewall S, Albus C, Brotons E, Catapano A et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2016;37(29):2315-81 Datoteka
      5.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Rosendorff C, Lackland D, Allison M, Aronow W, Black H, Blumenthal R et al. Treatment of Hypertension in Patients With Coronary Artery Disease Hypertension. 2015;65:1372-1407 Datoteka
      254Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. Ponikowski P, Voors A, Anker S, Bueno H, Cleland J, Coats A et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2016;18(8):891-975; Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 5. Kristensen S, Mogensen U, Jhund P, Petrie M, Preiss D, Win S et al. Clinical and Echocardiographic Characteristics and Cardiovascular Outcomes According to Diabetes Status in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction. Datoteka
      13Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Sartani u kardiovaskularnom kontinuumu
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.