Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00191

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnog znanja o lipidnim frakcijama; Razumevanje kliničkog značaja lipidnih frakcija; Osposobljavanje za donošenje odluka u vezi sa tretmanom dislipidemija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: klinička biohemija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autore: 9
  • Broj akreditacije: CG-00191
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U kliničkoj praksi se svakodnevno određuju lipidi i lipoproteini, postavlja dijagnoza poremećaja i propisuje terapija, s obzirom na rizik za nastanak i razvoj kardiovaskularnih oboljenja. U praksi pažnja se usmerava na povišene vrednosti ovih parametara. Međutim, na osnovu rezultata dobijenih dugogodišnjim epidemiološkim i kliničkim studijama došlo se do zaključka da se ne može govoriti o normalnim i povišenim vrednostima lipidskih parametara, odnosno da referentne vrednosti ne mogu biti izvedene iz srednjih vrednosti lipidskih parametara, već je neophodna procena korelacije nivoa određenih lipidskih parametara povezana sa mogućnošću dalje progresije ateroskleroznog procesa. U tom smislu, definisane su kategorije optimalnih i poželjnih vrednosti, vrednosti koje su udružene s granični povišenim rizikom za razvoj ateroskleroze, kao i vrednosti koje su udružene s visokim rizikom. U novije vreme uvedena su nove kategorije vrednosti koje su blizu optimalnih i one koje su udružene sa veoma visokim rizikom.
   Ovaj program ima tri edukativna cilja. Prvi, da obezbedi sticanje relevantnog znanja o lipidnim frakcijama koje će unaprediti efikasnost tretmana, pre svega u pogledu smanjenja lipidskog rizika za nastanak i razvoj kardiovaskularnih bolesti. Drugi, da obezbedi bolje razumevanje kliničkog značaja lipidnih frakcija i promeni fokus brige zdravstvenih radnika u skladu sa savremenim saznanjima, i treći, da doprinese njihovom osposobljavanju za donošenje odluka u vezi sa tretmanom dislipidemija.
   Korisnici programa steći će znanja o osobinama lipida, njihovim ulogama u organizmu, metabolizmu i podelama lipida (prema hemijskom sastavu i prema funkcijama u organizmu). Upoznaće se sa savremenom klasifikacijom dislipidemija (normalne i povišene vrednosti vs. optimalne/poželjne, granične i vrednosti povezane sa visokim rizikom) i unaprediti razumevanje kliničkog značaja lipidnih frakcija (posebno onih koje su skopčane sa najvećim rizikom za kardiovaskularne bolesti). Upoznaće se sa referentnim vrednostima lipidnih frakcija, i steći saznanja o varijacijama kod različitih kategorija bolesnika.
   Program obezbeđuje informacije o osnovnim parametrima za procenu lipidskog statusa (lipidi, proteini i aterogeni indeksi), kao i dodatnim parametrima za diferencijalnu dijagnozu poremećaja metabolizma lipoproteina (subfrakcije, enzimi, apolipoproteini).
   Korisnici programa steći će znanja o metodama za određivanje lipidnih frakcija i to: ukupnog holesterola (enzimska metoda), HDL-holestertola (homogena metoda i metoda sa predtretmanom), LDL-holesterola (izračunavanje preko Fridvaldove formule, metoda sa predtretmanom i direktna hromogena metoda), triglicerida (enzimska metoda). Steći će relevantna znanja o prednostima i nedostacima ovih metoda i pravilima kojih se moraju pridržavati pacijenti (pre uzimanja uzorka), medicinske sestre i laboranti (pri uzimanju i čuvanju uzorka) i lekari odnosno biohemičari (pri analizi i tumačenju rezultata), radi smanjenja preanalitičkih i analitičkih varijacija.
   Pri izradi programa autori su imali u vidu preporuke nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje lipidskih poremećaja, date radi ujednačavanja kriterijuma u dijagnostikovanju lipidskih poremećaja, koje preporučuju određivanje ukupnog holesterola, HDL-holesterola, LDL-holesterola i triglicerida na svim nivoima zdravstvene zaštite, a određivanje drugih lipidskih frakcija i subfrakcija, kao i apolipoproteina u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
   Program je namenjen širokom krugu zdravstvenih radnika, pre svega lekara, koji se bave procenom lipidnog statusa pacijenata, biohemičarima, koji svakodnevno rade dijagnostiku dislipidemija, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima – laborantima, koji u tome učestvuju.
  • Obavezna literatura: 1. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije (Prof.dr Mirka Ilić, član Komisije, koautor): Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje lipidskih poremećaja. Beograd: Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, 2012. 1-48.
  • Dopunska literatura: 1. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Srce i krvni sudovi, 2013; 32(4): 327-75; 2. Saeedi R, Frohlich J. Lipoprotein (a), an independent cardiovascular risk marker. Clinical Diabetes and Endocrinology, 2016. 2: 7; 3. Santos RD. Familial hypercholesterolaemia: beware of lipoprotein(a). The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2016. 3 (7): 553 -5; 4. Taylor F, Ward K, Moore TH, Burke M, Davey Smith G, Casas JP et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2011.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     145.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije (Prof.dr Mirka Ilić, član Komisije, koautor): Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje lipidskih... Datoteka
     3.2MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Lipidne frakcije - Klinički značaj, metode određivanja i referentne vrednosti
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.