Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00192

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: etiologiji i patofiziologiji urgentnih respiratornih stanja kod dece; njihovim kliničkim karakteristikama; metodama dijagnostike;  merama tretmana i ulozi članova tima; negom bolesnika sa urgentnim respiratornim stanjima. Unapređenje razumevanja i usvajanje savremenog pristupa u tretmanu urgentnih respiratornih stanja u dečjem uzrastu. Osposobljavanje korisnika za: adekvatno postavljanje dijagnoze; adekvatno urgentno reagovanje i lečenje; adekvatnu negu bolesnika sa urgentnim respiratornim stanjem u dečjem uzrastu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, urgentna medicina, pulmologija, anesteziologija sa reanimatologijom)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00192
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Respiratorne bolesti su svakako najčešće bolesti u dečjem uzrastu. Pored kardiovaskularnih i metaboličkih, respiratorne bolesti su osnova za nastanak brojnih i različitih, veoma ozbiljnih urgentnih stanja sa kojima se suočavaju zdravstveni radnici zaposleni u službama za zdravstvenu zaštitu dece, dečjim odeljenjima opštih bolnica, službama hitne medicinske pomoći i jedinicama intenzivne nege specijalnih bolnica za decu. Od dobrog poznavanja činjenica, ali i pristupa u pružanju zaštite, kao i brzine reagovanja, u velikoj meri zavisi ishod ovih stanja.
   Edukativni ciljevi ovog programa kontinuirane medicinske edukacije su upoznavanje sa osnovnim činjenicama o etiologiji, patofiziološkim mehanizmima nastanka i razvoja urgentnih respiratornih problema u dečjem uzrastu, njihovim kliničkim karakteristikama, dijagnostici, terapiji i nezi bolesnika obolelih od respiratornih bolesti.
   Korisnici ovog programa steći će neophodna znanja o kliničkim karakteristikama, lečenju i prevenciji anafilaktičkog šoka u dečjem uzrastu; terapiji lakog, umereno teškog i teškog astmatičnog napada, posebno indikacijama za primenu mehaničke ventilacije; etiologiji, patogenezi, kliničkoj slici, dijagnostikovanju i lečenju bronhiolitisa; akutnim opstrukcijama gornjih disajnih puteva (akutni laringotraheobronhitis, akutni epiglositis, akutni bakterijski traheitis, aspiracija stranog tela) - načinu na koji se ove bolesti klinički ispoljavaju, diferencijalnoj dijagnozi ovih bolesti i terapijskom pristupu koji se smatra adekvatnim lečenjem ovih bolesti. U ovom programu takođe su obrađene različite vrste pneumonija, uključujući etiologiju, patogenezu, kliničko ispoljavanje, diferencijalnu dijagnozu, adekvatnu terapiju kod dece različitog uzrasta, indikacije za mehaničku ventilaciju, kao i pneumotoraks, kao još jedno akutno stanje u pedijatrijskoj zaštiti.  
   Program je rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite. Namenjen je lekarima koji rade u službama dečje zaštite, interne medicine i medicine rada, pulmolozima, specijalistima opšte i urgentne medicine koji rade u službama hitne medicinske pomoći, ali i medicinskim sestrama i tehničarima koji su članovi njihovih timova.
   Program se realizuje kroz rešavanje elektronskog testa. Za pripremu korisnika obezbeđena je adekvatna literatura. Test se sastoji od 50 pitanja. Interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli, čime je omogućeno da korisnik stiče znanja, čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. II Urgentni respiratorni problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 84-108; 2. Maksimović D. Pulmologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 39-116.
  • Dopunska literatura: 1. Mandal A, Kabra SK, Lodha R. Upper Airway Obstruction in Children. Indian J Pediatr, 2015. 82(8): 737-44; 2. National Institute for Health and Care Excellence. Bronchiolitis in children: Diagnosis and management. NICE guidelines [NG9]. NICE, 2015; 3. Potter PC. Current guidelines for the management of asthma in young children. Allergy Asthma Immunol Res, 2010. 2(1): 1–13.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     132.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Maksimović D. II Urgentni respiratorni problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 84-108 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 2. Maksimović D. Pulmologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 39-116 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Urgentna respiratorna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.