Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2096/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenim principima uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja. Osposobljavanje za predviđanje otežanog uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja, kao i prevenciju i tretman mogućih komplikacija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2096/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Obezbeđenje disajnog puta i ventilacije pluća je najčešće prvi korak u primarnom zbrinjavanju vitalno ugroženih bolesnika, bez obzira na etiologiju i vrstu poremećaja koji je doveo do životne ugroženosti. Prekid gasne razmene u trajanju od svega nekoliko minuta može rezultirati katastrofalnim posledicama, kao što su oštećenje mozga i smrt. Najsigurniji i najbolji način obezbeđenja disajnog puta je intubacija traheje. Međutim, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine umre oko 600 ljudi zbog posledica otežane ili nemoguće intubacije.
   Cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je sticanje i usavršavanje teorijskih znanja o savremenim principima uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja, osposobljavanje za predviđanje  otežanog uspostavljanja i održavanja  disajnog puta i disanja, kao i prevenciju i tretman mogućih komplikacija, a radi unapređenje kvaliteta stručnog rada u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
   Test sadrži 50 pitanja iz oblasti uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja, koja obuhvataju sve aspekte od značaja za pristup ovoj problematici.
   Prvi deo pitanja odnosi se na anatomske i fiziološke karakteristike disajnog puta, koje su od značaja za njegovo uspostavljanje i održavanje.
   Slede pitanja o standardnoj, naprednoj i pomoćnoj opremi koja je neophodna za uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja. Evaluacija i procena disajnog puta, kao jedan od najznačajnijih aspekata sa stanovišta bezbednosti pacijenata, naročito kada je u pitanju otežan disajni put, zastupljena je odgovarajućim brojem pitanja koja se odnose na skrining testove i skale za predviđanje otežane ventilacije na masku, otežane laringoskopije, otežane intubacije ili otežanog plasiranja supraglotičkih sredstava u različitim kliničkim situacijama: u hitnim stanjima, u Jedinicama intenzivnog lečenja, kod bolesnika sa endokrinim i metaboličkim poremećajima itd..
   Test sadrži pitanja koje se odnose na tehnike, indikacije i kontraindikacije standardne orotrahealne intubacije, koja je najčešći i najbolji način obezbeđivanja disajnog puta, kao i pitanja koja se odnose na načine provere položaja tubusa, nakon izvršene intubacije traheje. Takođe sadrži i pitanja u vezi tehnika, indikacija i kontraindikacija alternativnih načina obezbeđivanja disajnog puta i disanja, kao što su: nazotrahealna intubacija, retrogradna intubacija, intubacija pomoću optičkih sredstava, plasiranje supraglotičkih sredstava, hitna krikotiroidotomija idr.
   Poseban akcenat u testu dat je na problematičan, otežan disajni put, kao i na situacije kada je istovremeno nemoguće intubirati i oksigenirati bolesnike, što predstavlja potencijalno životno - ugrožavajuće stanje. Kroz pitanja su predstavljeni i najnoviji algoritmi i preporuke za rešavanje otežanog disajnog puta.
   Komplikacije obezbeđivanja disajnog puta i veštačkog disanja su zastupljene u poslednjem bloku pitanja, a odnose se na predviđanje i značaj ovog problema, kao i na terapijske aspekte.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Sabljak V, Tošković A i sar. Disajni put. U: Kalezić N. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Drugo izdanje, Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 21-134.
  • Dopunska literatura: 1. Hariharasudhan B, Mane RS, Gogate VA, Dhorigol MG. Successful management of difficult airway: A case series. J Sci Soc, 2016; 43: 151-4; 2. Popovici SE. Difficult airway management - a constant challenge. Rom J Anaesth Intensive Care, 2018; 25(2): 93-4; 3. Huang AS, Rutland L, Hajduk J, Jagannathan NТ. Difficult airway management of children in ambulatory anesthesia: challenges and solutions. Dvepress, 2016; 3: 37-45; 4. Difficult Airway Society intubation guidelines working group. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. BJA: British Journal of Anaesthesia, 2015. 115(6): 827-48.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2096/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2096/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2096/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      205.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Kalezić N, Sabljak V, Tošković A i sar. Disajni put. U: Kalezić N. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Drugo izdanje, Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 21-134. Datoteka
      2.9MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.