Sekcija

 • O PROGRAMU  • Vrsta programa: Seminar
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Spec.dr Vesna Andrejević, Jelena Blažević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 18. april 2016.
  • Broj akreditacije / broj odluke: A881220-6 / 570-221/2016
  • Kompetencija: K4
  • Prioritet: P5
  • Kataloški broj: 185
  • Akreditovan za: Nastavnike stručnih predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
  • Akreditacija važi još: (2016/2017. i 2017/2018.)
  • Bodovi za korisnika: 28
  • Predviđeni broj korisnika: 60
  • Ciljevi programa: Opšti cilj programa: Sticanje relevantnih znanja o drogama (opšti i specifični znaci zavisnosti) potrebnih za rano prepoznavanje zloupotrebe najčešće korišćenih droga kod školske dece. Obuka za rad sa roditeljima i njihovo osposobljavanje za rano prepoznavanje zavisnosti. Specifični ciljevi programa: sticanje znanja o opštim znacima zloupotrebe droga (fizičko, psihičko i socijalno stanje/funkcionisanje), sticanje specifičnih znanja o načinu delovanja i efektima najčešće zloupotrebljavanih droga: depresori CNS (alkohol, barbiturati, sredstva za umirenje i spavanje), kanabionidi (marihuana, hašiš), stimulansi (kokain, crack, amfetamin i slične supstance), opijati (opojne droge: heroin, opijum, morfin, čaj od makovih čaura, metadon, kodein), halucinogeni (LSD, trip), isparljivi rastvarači (lepak, boje, lakovi, benzin, razređivač, aceton), osposobljavanje nastavnika za pomoć roditeljima u prepoznavanju zavisnosti od droga i adekvatno reagovanje.
  • Termini i plan realizacije (izaberite termin i kliknite na link za detalje):
  ID Naziv seminara

  2016. 2017. 2018.
  9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
  F Rano otkrivanje zavisnosti od droga kod školske dece - Obuka nastavnika za rad sa roditeljima 28
  Kotizacija:
  3.000 RSD

  • Kotizaciju možete uplatiti odjednom ili odloženo na 12 mesečnih rata. Izaberite opciju plaćanja, kliknite na link i odštampajte obrasce.

   PRIMER UPLATNICE ZA PLAĆANJE U GOTOVOM
   (Obavestite organizatora o uplati slanjem mejla na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili pošaljite fotografiju
   uplatnice kao MMS poruku na telefon 060 6131626)
   PRIMER ADMINISTRATIVNE ZABRANE
   (Odštampajte u dva primerka, overite u ustanovi i pošaljite jedan primerak na adresu: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, 11000 Beograd)


   • koraci
    1. KORAK: DOBRO PROUČITE UPUTSTVO

    Neka vas ne zabrine dužina teksta. Potrudili smo se da postupak objasnimo detaljno, jer je korišćenje ove tehnologije strogo formalizovano. Zato je neophodno da se ovog uputstva strogo pridržavate.

    koraci


    2. KORAK: POPUNITE I POŠALJITE PRETEST

    Prestestiranje služi utvrđivanju nivoa znanja sa kojim ulazite u proces edukacije, radi izračunavanja efekta programa na sticanje određenog znanja. Rezultat koji ostvarite ne utiče na krajnji uspeh, dakle, nije neophodno da se za ovaj test pripremate. Pre formalnog početka programa, u vreme kada vama to odgovara, uđite u virtuelnu učionicu (sada to možete i direktno preko adrese "XXX- link programa -XXX", prijavite se svojim korisničkim imenom i lozinkom koje ste registrovali pri otvaranju naloga. Na stranici "Programi za KME" pronađite stranicu "Za prosvetne radnike", a zatim naziv programa koji ste izabrali. Kliknite na link "Pretest" i pristupite rešavanju testa. Kada završite, ne zaboravite da kliknete na dugme "Pošalji". Platforma će vas obavestiti da ste ovu aktivnost dovršili uspešno.

    koraci


    3. KORAK: PRISTUPITE PRVOJ TEMI

    Rešavanje pretesta otključava prvu temu. Obrada Teme (prve, kao i svake naredne, izuzev završne) standardno podrazumeva prisustvovanje predavanju, učešće u diskusiji i rešavanje testa. Sve ove aktivnosti odvijaju se onlajn i sukcesivno. Kliknite na link "Vidi detaljnije" u prvoj sledećoj temi koja vam je dostupna. Kada to učinite otvoriće vam se stranica sa linkovima: "1. Predavanje", "2. Diskusija" i "3. Test".

    koraci


    4. KORAK: PRISTUPITE PREDAVANJU

    Predavanju možete da pristupite 15 minuta pre termina održavanja. Vi ste već dobili plan seminara u izabranom terminu (raspored pojedinih aktivnosti) i znate u koje vreme to treba da učinite. Ukoliko na link "Predavanje" kliknete ranije, bićete obavešteni o tome kada možete da pristupite. Kada pristupite predavanju, svoje ime videćete na spisku prisutnih (atendee list). U prozoru za ćaskanje možete da pročitate poruke administratora i drugih učesnika. Administrator će vas kontaktirati radi provere tehničkih uslova (prenos slike i tona) i podešavanja istih.

    Kada započne predavanje vaš zadatak je da ispratite izlaganje predavača u kontinuitetu. Predavača ćete videti u prozoru koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. Sa leve strane nalazi se prostor ("white board") za izlaganje sadržaja (slajdovi, filmovi, drugi prilozi). U toku predavanja dobijaćete instrukcije o načinu potvrđivanja svog prisustva. Pratite instrukcije i postupajte po njima.

    koraci


    5. KORAK: ISPRATITE DISKUSIJU

    Kada se predavanje završi, možete da se odmorite 15 minuta, a zatim opet treba da se vratite na platformu. U međuvremenu ne morate da se odjavljujete, a ako se to ipak desi treba da se prijavite ponovo i na stranici programa koji pohađate kliknete na dugme "Diskusija" u temi koju obrađujete.

    Diskusiju vodi predavač ili moderator. U diskusiji možete učestvovati na dva načina: kucajući pitanja i/ili komentare u prozoru za ćaskanje (chat room) koji se nalazi s desne strane ekrana (ispod "atendee list") ili audiovizuelno. Ukoliko to želite da učinite audiovizuelno, treba da uključite svoju kameru i/ili mikrofon, a administratoru date znak da želite da budete uključeni (klikom na ručicu u gornjem desnom uglu ekrana). Kada dobijete dozvolu da govorite, izložite svoja pitanja ili komentare, vodeći računa da vas u tom trenutku gledaju i/ili slušaju predavač i svi učesnici seminara. Registrovano prisustvo diskusiji nije dovoljan uslov da bi vam se ova aktivnost priznala kao uspešno završena - u toku diskusije neophodno je da se bar jednom uključite u nju - kucajući pitanja i kometare ili audiovizuelno.

    koraci


    6. KORAK: POGLEDAJTE PITANJA

    Kada se diskusija završi, otključaće vam se pristup onlajn testu koji služe za rekapitulaciju naučenog gradiva (test znanja) ili uvežbavanje primene određenih znanja na dati problem (studija slučaja). Onlajn test se koristi u vreme koje vama odgovara, a do početka naredne aktivnosti. Onlajn test ima tri celine, koje se aktiviraju sukcesivno. Prva je upoznavanje s testom. Klikom na link "Pogledajte pitanja" saznaćete koja pitanja će vam autor postaviti na testu. Kada klikom na dugme koje se nalazi na dnu stranice ("upoznao/la sam se s testom") potvrdite da ste to učinili, postaće vam dostupan link "Proučite literaturu".

    koraci


    7. KORAK: PROUČITE LITERATURU

    Literatura će vam postati dostupna kada kliknete na istoimeni link ("Proučite literaturu"). Pregledajte priloge koje je autor pripremio, jer se u njima nalaze odgovori na pitanja koja će vam biti postavljena. Kada dovršite ovu aktivnost i potvrdite da ste to učinili (klikom na dugme "Proučio/la sam literaturu") spremni ste za polaganje i biće vam omogućen pristup rešavanju testa.

    koraci


    8. KORAK: PRISTUPITE REŠAVANJU TESTA

    Polaganje onlajn testa je jednostavno. Pitanja iz testa pojavljivaće se sukcesivno (jedno po jedno) na ekranu. Uz svako pitanje biće ponuđeno nekoliko odgovora, od kojih je jedan tačan. Kada odaberete odgovor koji smatrate tačnim (klikom na kružić ispred njega), treba da kliknete na dugme "Proveri", da bi dobili povratnu informaciju (da li je izabrani odgovor tačan ili ne) i objašnjenje ("feedback"). Ukoliko ste u ovom pokušaju izabrali netačan odgovor, birajte dalje između preostalih ponuđenih alternativa. Postupak ponovite sve dok ne identifikujete tačan odgovor, što vam omogućava prelazak na sledeće pitanje (klikom na link "Sledeće").

    Kada završite sa rešavanjem testa, dobićete rekapitulaciju prethodnih pokušaja. Ukoliko ste preskočili neko pitanje, vratite se i dovršite proceduru, a zatim predajte odgovore klikom na link "Pošalji odgovore". Ukoliko broj poena koji ste osvojili na testu nije bio dovoljan (natpis: "Žao nam je, niste položili test"), ponovite proceduru ispočetka. Natpis "Čestitamo, položili ste test" znači da možete preći na sledeću aktivnost. Rešavanju onlajn testa nije neophodno da pristupate odmah po završenoj diskusiji. To možete da učinite bilo kada pre termina predviđenog za sledeću aktivnost što je naznačeno u planu seminara za izabrani temin.

    koraci

    9. KORAK: PONOVITE POSTUPAK (KORACI OD 4 DO 8) ZA SVAKU SLEDEĆU TEMU

    Aktivnosti kojima se nastavlja realizacija programa opisane su u koracima od 4 do 8. One će se ponavljati onoliko puta koliko je tema predviđeno za onlajn realizaciju.

    koraci


    10. KORAK: POPUNITE I POŠALJITE POSTTEST

    Posttestom obično završava onlajn deo programa. Ovo je test znanja, isti kao pretest, koji obezbeđuje podatke o nivou znanja polaznika posle realizacije teorijskog dela programa. Iz razlike nivoa znanja pre i posttesta izvodi se ocena o edukativnoj efikasnosti programa (sposobnosti programa da uveća znanje polaznika). Procedura rešavanja posttesta započinje klikom na link "Posttest", a završava slanjem podataka (klik na dugme "Pošalji").

    koraci


    11. KORAK: DEO PROGRAMA KOJI SE REALIZUJE NEPOSREDNO

    Deo programa koji se realizuje neposredno (vreme i mesto održavanja, aktivnosti, način realizacije) opisan je u svakom programu ponaosob. Proučite ove informacije i sledite uputstva organizatora.

    koraci


    12. KORAK: POPUNITE EVALUACIONI UPITNIK

    Evaluacija je sastavni deo programa. Testom se ispituju stavovi korisnika i izvode ocene o organizaciji programa, izloženim sadržajima, izvršenju, generalnoj uspešnosti u dostizanju ciljeva. Rezultati evaluacije su svojevrsno ogledalo organizatora i autora, kao i putokaz za unapređenje programa.

    koraci


    DODATNE NAPOMENE

    U svakoj sekciji postoje dopunske informacije specifične za svaki program. One predstavljaju dopunu ovog uputstva, pa vam preporučujemo da ih pažljivo čitate i postupate po njima.

    • ⊕ Vidi detaljnije

     • PRETEST
      Nije dostupno, osim ako bilo koje od:
      • Pripadate grupi Beograd - Seminar: 30.10.2017.
      • Pripadate grupi Prosvetni radnici
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • PREDAVANJE 1: PO ČEMU SE PREPOZNAJE KORIŠĆENJE DROGA I ŠTA RODITELJI MOGU DA URADE 31.10.2017. 19:45 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za PRETEST
     • DISKUSIJA 1: PO ČEMU SE PREPOZNAJE KORIŠĆENJE DROGA I ŠTA RODITELJI MOGU DA URADE 31.10.2017. 21:00 - 22:00 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 1: PO ČEMU SE PREPOZNAJE KORIŠĆENJE DROGA I ŠTA RODITELJI MOGU DA URADE 31.10.2017. 19:45 - 20:45 označena je kao završena
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      72.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 1: PO ČEMU SE PREPOZNAJE KORIŠĆENJE DROGA I ŠTA RODITELJI MOGU DA URADE 31.10.2017. 21:00 - 22:00 označena je kao završena
     • Prof.dr Dragoljub Đokić, Zaštitite svoje dete od droga, Institut za zaštitu zdravlja Srbije, "Dr Milan Jovanović Batut" URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • Dr Snežana Alčaz, PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE, prezentacija Datoteka
      1.7Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Prof.dr Dragoljub Đokić, Zaštitite svoje dete od droga, Institut za zaštitu zdravlja Srbije, "Dr Milan Jovanović Batut" označena je kao završena
     • TEST 1: PO ČEMU SE PREPOZNAJE KORIŠĆENJE DROGA I ŠTA RODITELJI MOGU DA URADE
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Dr Snežana Alčaz, PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE, prezentacija označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • PREDAVANJE 2: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU DEPRESORA CNS 03.11.2017. 20:00 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za TEST 1: PO ČEMU SE PREPOZNAJE KORIŠĆENJE DROGA I ŠTA RODITELJI MOGU DA URADE
     • SNIMAK 03.11.2017. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • DISKUSIJA 2: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU DEPRESORA CNS 03.11.2017. 21:00 - 22:00 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 2: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU DEPRESORA CNS 03.11.2017. 20:00 - 20:45 označena je kao završena
     • SNIMAK 03.11.2017. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      81.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 2: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU DEPRESORA CNS 03.11.2017. 21:00 - 22:00 označena je kao završena
     • Dr Snežana Alčaz, Depresori CNS, prezentacija Datoteka
      1.4Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 2: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU DEPRESORA CNS
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Dr Snežana Alčaz, Depresori CNS, prezentacija označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • PREDAVANJE 3: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU KANABIONIDA 07.11.2017. 20:00 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za TEST 2: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU DEPRESORA CNS
     • DISKUSIJA 3: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU KANABIONIDA 07.11.2017. 21:00 - 22:00 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 3: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU KANABIONIDA 07.11.2017. 20:00 - 20:45 označena je kao završena
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      72Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 3: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU KANABIONIDA 07.11.2017. 21:00 - 22:00 označena je kao završena
     • Dr Snežana Alčaz, KANABINOIDI, prezentacija Datoteka
      268.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 3: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU KANABIONIDA
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Dr Snežana Alčaz, KANABINOIDI, prezentacija označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • PREDAVANJE 4: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU STIMULANASA 10.11.2017. 20:00 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za TEST 3: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU KANABIONIDA
     • DISKUSIJA 4: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU STIMULANASA 10.11.2017. 20:00 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 4: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU STIMULANASA 10.11.2017. 20:00 - 20:45 označena je kao završena
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      74.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 4: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU STIMULANASA 10.11.2017. 20:00 - 20:45 označena je kao završena
     • Dr Snežana Alčaz, STIMULANSI, prezentacija Datoteka
      246.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 4: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU STIMULANASA
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Dr Snežana Alčaz, STIMULANSI, prezentacija označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • PREDAVANJE 5: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU OPIJATA - OPOJNIH DROGA 14.11.2017. 20:00 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za TEST 4: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU STIMULANASA
     • DISKUSIJA 5: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU OPIJATA - OPOJNIH DROGA 14.11.2017. 21:00 - 21:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 5: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU OPIJATA - OPOJNIH DROGA 14.11.2017. 20:00 - 20:45 označena je kao završena
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      75.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 5: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU OPIJATA - OPOJNIH DROGA 14.11.2017. 21:00 - 21:45 označena je kao završena
     • Dr Snežana Alčaz, OPIJATI (OPOIODI), prezentacija Datoteka
      517.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 5: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU OPIJATA - OPOJNIH DROGA
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Dr Snežana Alčaz, OPIJATI (OPOIODI), prezentacija označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • PREDAVANJE 6: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU HALUCINOGENA 17.11.2017. 20:00 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za TEST 5: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU OPIJATA - OPOJNIH DROGA
     • DISKUSIJA 6: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU HALUCINOGENA 17.11.2017. 20:00 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 6: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU HALUCINOGENA 17.11.2017. 20:00 - 20:45 označena je kao završena
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      63.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 6: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU HALUCINOGENA 17.11.2017. 20:00 - 20:45 označena je kao završena
     • Dr Snežana Alčaz, HALUCINOGENI, prezentacija Datoteka
      317.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • TEST 6: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU HALUCINOGENA
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Dr Snežana Alčaz, HALUCINOGENI, prezentacija označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • PREDAVANJE 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA 21.11.2017. 20:20 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za TEST 6: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU HALUCINOGENA
     • DISKUSIJA 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA 21.11.2017. 20:20 - 20:45 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA 21.11.2017. 20:20 - 20:45 označena je kao završena
     • DISKUSIJA 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA 29.11.2016. 21:00 - 22:00h Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost PREDAVANJE 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA 29.11.2016. 19:45 - 20:45h označena je kao završena
     • Pogledajte pitanja Datoteka
      87Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA 21.11.2017. 20:20 - 20:45 označena je kao završena
     • Prof.dr Dragoljub Đokić, Zaštitite svoje dete od droga, Institut za zaštitu zdravlja Srbije, "Dr Milan Jovanović Batut" URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Pogledajte pitanja označena je kao završena
     • Dr Snežana Alčaz, INHALANSI, prezentacija.pdf Datoteka
      140.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost Prof.dr Dragoljub Đokić, Zaštitite svoje dete od droga, Institut za zaštitu zdravlja Srbije, "Dr Milan Jovanović Batut" označena je kao završena
     • TEST 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost DISKUSIJA 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA 21.11.2017. 20:20 - 20:45 označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije o POSTTESTU

     • POSTTEST
      Nije dostupno, osim ako: Aktivnost TEST 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA označena je kao završena
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • ONLAJN INSTRUKTAŽA: IZRADA KONCEPTA 28.11.2017. 20:00 - 20:30 Wiziq čas uživo
      Nije dostupno, osim ako: Postigli ste traženi rezultat za TEST 7: KAKO PREPOZNATI ZLOUPOTREBU ISPARLJIVIH RASTVARAČA
    • ⊕ Detaljnije O OBRADI OVE TEME

     • ⊕ Detaljnije O EVALUACIJI

     • ⊕ Detaljnije o FORUMU