Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o efikasnom lečenju najčešćih infekcija u opštoj populaciji; razumevanje i usvajanje racionalnog pristupa u tretmanu najčešćih infekcija na nivou primarne zdravstvene zaštite.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Budimka Novaković
  • Organizator: Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju lekara
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 28
  • Broj akreditacije: А-1-685/17
  • Broj odluke: 153-02-489/2017-01
  • Akreditovan dana: petak, 03. mart 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rezistencija mikroorganizama na antibiotike postala je globalni problem. Najznačajniji faktori koji su doveli do toga su ekscesivna primena antibiotika kod bolesnih osoba (neadekvatna upotreba ili upotreba neadekvatnih antibiotika), brojni patofiziološki činioci i neodgovarajuća saradnja bolesnika sa lekarom. Efekti tog fenomena izrazili su se sve neefikasnijim lečenjem i porastom mortaliteta, na jednoj, uz istovremeno enormno uvećanje troškova lečenja, na drugoj strani.Putevi za rešavanje problema rezistencije su istraženi i dobro poznati. Jedan od njih je racionalna upotreba antibiotika u zdravstvenoj zaštiti. Termin „racio-nalna upotreba antibiotika“ odnosi se na upotrebu antibiotika, generalno, u terapiji i profilaksi. Za ostvarenje ovog cilja veoma je važna edukacija. Njome treba da budu obuhvaćeni svi koji su na različite načine involvirani u problem (lekari, farmaceuti, drugi zdravstveni radnici, stanovništvo).
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije ima za cilj da obezbedi sticanje relevantnog znanja o efikasnom lečenju najčešćih infekcija u opštoj populaciji, obezbedi razumevanje i usvajanje racionalnog pristupa u tretmanu najčešćih infekcija na nivou primarne zdravstvene zaštite i, na toj osnovi, doprinese suzbijanju rezistencije mikroorganizama u našoj sredini.
   Respiratorne i urogenitalne infekcije su čest zdravstveni problem stanovništva Srbije. S obzirom na to da se stepen rezistencije na antimikrobne lekove povećava, relativno neefikasno lečenje praćeno je enormnim povećanjem troškova zdravstvene zaštite. Ovaj program pružiće korisnicima informacije o najčešćim respiratornim i urinarnim infekcijama u opštoj populaciji (o etiologiji i patogenezi infekcija, kliničkoj slici oboljenja). Korisnicima testa biće predočeni principi efikasnog lečenja najčešćih infekcija respiratornog i urinarnog trakta (adekvatan izbor antimikrobnog leka, adekvatan izbor terapijske alternative, adekvatno doziranje leka, adekvatno trajanje lečenja za najčešće infekcije). Kroz rešavanje testa, korisnici treba da razumeju i usvoje koncept „antimicrobial stewardship“ , koji opisuje upotrebu adekvatnog leka, u adekvatnoj dozi i adekvatnom vremenskom periodu, što je naročito važno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, gde se, po definiciji, očekuje rešenje 83% zdravstvenih problema opšte populacije.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je zdravstvenim radnicima primarne zdravstvene zaštite (lekarima, stomatolozima, farmaceutima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima), koji se svakodnevno susreću sa infekcijama i (na različite načine) učestvuju u njihovom lečenju, bilo da propisuju antibiotike, izdaju ih ili aplikuju, ili učestvuju u zdravstveno vaspitnom radu (savetovanju) pacijenta.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Milica Prostran, The future of antibiotic research and development clinical pharmacologist’s view; 2. Prof.dr Milica Prostran, Guidelines and antibiotic therapy: can they help us to beat the resistance?; 3. Prof. dr Milica Prostran, "Antibiotici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti"; 4. Prostran M. Racionalna primena antibiotika. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2012. 183-199; 5. Chalmers JD, Pletz MW, Alberti S. Community aquired pneumonia. European Respiratory Monograph, 2014. 63;  6. Grabe M. EAU Guidelines on Urological Infections. In: EAU Guidelines, edition presented at the annual EAU Congress Madrid 2015. ISBN 978-90-79754-80-9; 7. Workowski KA, Berman S. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep, 2010; 59:1-110; 8. Floch MH. Recommendations for probiotic use in humans. Pharmaceuticals, 2014; 7:999-1007.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

   • TEST: Efikasno lečenje najčešćih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
    Nije dostupno, osim ako: Vaše polje Adresa e-pošte je zarkozoric@yahoo.com
  • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.