Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1135/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o akutnom teškom napadu bronhijalne astme. Upoznavanje sa najnovijim preporukama Globalne inicijative za astmu (GINA) za lečenje bolesnika sa akutnim pogoršanjem bronhijalne astme. Usvajanje preporuka i promena pristupa u tretmanu akutnog napada bronhijalne astme.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1135/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Bronhijalna astma je, prema definiciji Globalne inicijative za astmu iz 2015. godine (Global Initiative for Asthma, GINA) hronična zapaljenska bolest disajnih puteva, koja se karakteriše hroničnom inflamacijom udruženom sa hiperreaktivnošću i hipersenzitivnošću i opstrukcijom protoku vazduha u plućima. Prevalenca u industrijalizovanim zemljama je  2 - 10%, tj. oko 300 miliona ljudi širom sveta boluje od b.astme. U  patofiziologiji b. astme, od značaja su tri komponente: Inflamacija, hiperreaktivnost i hipersenzitivnost.
   Alergeni, hladan vazduh, fizičke vežbe, hiperventilacija su najvažniji faktori koji provociraju astmatični napad. Najznačajniji simptomi i znaci bronhijalne astme su: otežano disanje, sviranje i stezanje u grudima, nedostatak vazduha, gušenje, kašalj, uz korišćenje pomoćne disajne musculature, tahipneja, preznojavanje, uznemirenost i auskultatorni nalaz oslabljenog disajnog  šuma, produžen ekspirijum i  polifoni vizing.
   Prema težini kliničke slike, bronhijalna astma može biti blaga, intermitentna, umerena perzistentna i teška perzistentna. Prema stepenu kontrole, astma može biti: dobro ili loše kontrolisana i nekontrolisana, a stepen kontrole bronhijalne astme procenjuje se na osnovu: pojave i učestalosti dnevnih i noćnih simptoma, ograničenja aktivnosti, spirometrijskih testova plućne funkcije (PEF ili FEV1), potrebnom terapijom i pojave/odsustva akutnih teških napada (statusa astmatikusa). Karakteristike nekontrolisane astme su sledeće: dnevni simptomi se javljaju više od 3 puta nedeljno, ima noćnih simptoma i ograničenja svakodnevnih aktivnosti, potrebna terapija za suzbijanje napada se primenjuje više od 3 puta nedeljno, plućna funkcija snižena, egzacerbacija ili status epileptikus se javljaju jednom nedeljno.
   U terapiji bronhijalne astme koriste se bronhodilatatori, anti-inflamatorni lekovi i imunomodulatorna terapija. Od bronhodilatatora, koriste se 3 grupe lekova, i to:  β2 agonisti, kao prvi izbor (smanjenje oslobađanje proinflamatornih faktora), antiholinergici (smanjenje tonusa vagusa) i  metilksantini (smanjenje oslobađanje leukotrijena i PAF). Od  anti-inflamatornih lekova koriste se: glukokortikoidi, kao prvi izbor (vrše inhibiciju AP-1, NFkB i GATA-3),  kromolin/nedkromil (smanjuje oslobađanje medijatora iz mastocita) i antagonisti leukotrijena (vrše modifikaciju delovanja  leukotrijena).
   Pod akutnim teškim napadom bronhijalne astme (raniji naziv: status epileptikus) podrazumeva se teška bronhoopstrukcija koja se ne poboljšava  nakon primenjene  terapije više od 30-60 minuta. Inicijalna (prehospitalna) procena pacijenta i odluka da je potrebna hospitalizacija, temelji se na nesposobnost pacijenta da izgovori celu rečenicu, ekstremnoj tahipneji i tahikardiji i  korišćenju pomoćne disajne muskulature.
   Od dijagnostičkih metoda, neohodne su: pulsna oksimetrija (koja će pokazati nisku saturaciju arterijske krvi  kiseonikom), gasne analize (u početku, zbog hiperventilacije, će pokazivati hipokapniju i respiratornu alkalozu, a kasnije, sa progresijom stanja - hipoksiju, hiperkapniji i respiratornu acidozu),  radiografija pluća (kojom se isključuju pnemonija, pneumotoraks, edem pluća i dr.), EKG (tahikardija, blok desne grane i produženje QT intervala) i spirometrija (FEV1< 25% i PEF<50 %).
   Tokom teškog akutnog  napada bronhijalne astme može doći do  srčanog zastoja,  ako se na bronhospazam nadoveže opstrukcija sekretom, to može dovesti do asfiksije. Srčane aritmije, koje se mogu javiti usled hipoksije, disbalansa elektrolita ili primene nekih lekova  takođe mogu dovesti do srčanog zastoja. Sa povišenim rizikom od srčanog zastoja su pacijenti koji su već bili hospitalizovani zbog astmatičnog napada  tokom protekle godine, ukoliko ne koriste inhalacione kortikosteroide, ukoliko su zavisni od β-2 agonista (preterana primena) i ukoliko ne uzimaju terapiju redovno ili uopšte.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Mandraš A, Simić D, Škodrić-Trifunović V, Ilić-Dudvarski S. Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme i statusa astmatikusa. U: Kalezić N (Ed) Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet. 2016; 589-606
  • Dopunska literatura: 1. Trevor JL, Chipps BE. Severe Asthma in Primary Care: Identification and Management. The American Journal of Medicine, 2018; 131: 484–91; 2. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2019; 1-199; 3. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket guide for asthma management and prevention for adults and children older than 5 years. 2019; 1-36; 4. Muneswarao J, Hassali MA, Ibrahim B et al. It is time to change the way we manage mild asthma: an update in GINA 2019. Respir Res, 2019; 20: 183
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1135/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1135/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1135/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      136Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Kalezić N, Mandraš A, Simić D, Škodrić-Trifunović V, Ilić-Dudvarski S. Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme i statusa astmatikusa. U: Kalezić N (Ed) Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet. 2016; Datoteka
      174.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astme
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.