ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

AKREDITOVANI PROGRAMI 20. NOVEMBRA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Značaj postoperativne suplementacije kalcijuma i vitamina D nakon operacije štitaste i paraštitastih žlezda 5 A-1-2108/23
Povrede maksile - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2116/23
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija 5 A-1-2119/23
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principi 5 A-1-2149/23
Lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza 5 A-1-2106/23
Prva pomoć kod hemijskih povreda 5 A-1-2126/23
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2102/23
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenja 5 A-1-2134/23
Prevencija i lečenje tromboembolijskih kompliкacija - Uloga i značaj heparina male molekulsкe mase 5 A-1-2113/23
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povreda 5 A-1-2136/23
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2124/23
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2122/23
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2123/23
Zaštita učenika od crevnih zaraznih bolesti - Mere prevencije i suzbijanja 5 A-1-2111/23
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-2131/23
Gvožđe - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 5 A-1-2128/23
Cink - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 3 A-1-2094/23
Vitamin C - Uloga i značaj za zdravlje ljudi 4 A-1-2095/23
Procena operativnog rizika kod gerijatrijskih pacijenata 5 A-1-2148/23
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2092/23
Osteoporoza u menopauzi 5 A-1-2103/23
Lečenje hroničnog lumbalnog bola - Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-2135/23
Interakcije lekova 5 A-1-2140/23
Efikasno lečenje tendinopatija - Savremeni principi 5 A-1-2133/23
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-2144/23
Osnovni principi racionalne upotrebe antimikotika 4 A-1-2100/23
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2127/23
Glaukomna bolest - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-2089/23
Uloga himekromona u terapiji poremećaja bilijarnih problema 5 A-1-2105/23
Savremeni principi inicijalnog tretmana opekotina 5 A-1-2145/23
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-2151/23
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože 5 A-1-2120/23
Savremeni principi tromboprofilakse kod hospitalizovanih pacijenata 5 A-1-2109/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 4 A-1-2101/23
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-2141/23
Povrede maksilofacijalne regije - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2117/23
Savremeni principi racionalne primene antibiotika u lečenju infekcija oka 5 A-1-2104/23
Savremeni principi pravilne ishrane obolelih od maligne bolesti 5 A-1-2132/23
Primena transfuzione terapije u lečenju traume - Savremeni principi 5 A-1-2150/23
D-dimer u dijagnostici i praćenju odabranih kliničkih stanja 5 A-1-2107/23
Zdravstveni rizici i prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-2098/23
Zdravstveni rizici i prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-2110/23
Savremeni principi pravilne ishrane sportista 5 A-1-2129/23
Osnovni principi racionalne primene antibiotika 5 A-1-2137/23
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2139/23
Mehanizmi dejstva antibiotika 5 A-1-2138/23
Lečenje srčane insuficijencije u perioperativnom periodu - Savremeni pristup 3 A-1-2088/23
Tretman demencije u opštoj praksi 4 A-1-2097/23
Okluzivna bolest perifernih arterija - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2112/23
Kovid-19 i kardiovaskularni rizik 3 A-1-2091/23
Trauma u trudnoći - Inicijalni tretman 5 A-1-2142/23
Hitna stanja kod zavisnika od PAS - Inicijalni tretman 5 A-1-2147/23
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom 3 A-1-2090/23
Povrede oka - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2114/23
Sportske povrede ramena - Dijagnostiкa, lečenje i rehabilitacija 4 A-1-2099/23
Rano otkrivanje demencije u opštoj praksi 4 A-1-2096/23
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje i rehabilitacija 5 A-1-2118/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Uloge i zadaci lekara i farmaceuta u lečenju retkih bolesti 5 A-1-1414/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Lečenje gonoroičnog urtritisa i antimikrobna rezistencija 3 A-1-1412/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Nova strategija kliničke transfuzije 4 A-1-1399/23
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisa 2 A-1-1343/23
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenje 5 A-1-1415/23
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1428/23
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenje 5 A-1-1409/23
Kardiomiopatije... dijagnoza i lečenje 3 A-1-1372/23
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti creva 3 A-1-1380/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Farmakološko lečenje srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 3 A-1-1390/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Impetigo - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1361/23
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1341/23
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristup 5 A-1-1419/23
Diferencijalna dijagnoza urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma - Značaj hepatomegalije 3 A-1-1364/23
Stečena autoimuna mijastenija gravis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1356/23
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisa 2 A-1-1342/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Radiološka dijagnostika - Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-1410/23
Primena novih oralnih antikoagulanasa kod nevalvularne atrijalne fibrilacije 2 A-1-1360/23
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-1366/23
Rezistentna arterijska hipertenzija - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1401/23
Poremećaji rasta kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1363/23
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1416/23
Novine u smernicama za dijagnostiku i tretman srčane insuficijencije 3 A-1-1392/23
Tuberkuloza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1362/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1418/23
Edem pluća - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1427/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Akutne komplikacija dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1420/23
Zastoj u rastu kod dece i endokrinološki poremećaji 3 A-1-1388/23
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1396/23
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Akromegalija - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1395/23
Acne vulgaris - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1384/23
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva 2 A-1-1348/23
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1344/23
Savremeni principi lečenja srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 4 A-1-1400/23
Savremeni principi lečenja ishemije mioкarda u perioperativnom periodu 4 A-1-1398/23
Savremeni principi menadžmenta antihiperenzivne terapije u perioperativnom periodu 3 A-1-1377/23
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova 2 A-1-1353/23
Kanulacija centralnih vena kod dece 5 A-1-1402/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Značaj različitih biomarkera za dijagnozu alchajmerove bolesti 3 A-1-1386/23
Urinarne infekcije - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 2 A-1-1347/23
Ulcus cruris venosum - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1385/23
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem 3 A-1-1389/23
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1370/23
Savremeni principi primene statina kod starih 2 A-1-1345/23
Primena levodope u terapiji parkinsonove bolesti 3 A-1-1373/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Nekontrolisana hiperlipidemija 5 A-1-1355/23
Nefroprotektivni efekat sartana u terapiji hipertenzije 5 A-1-1357/23
Kardiomiopatije - Dijagnoza i lečenje _ A-1-1346/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Gastroezofagealni refluks kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1383/23
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenata 3 A-1-1367/23
Depresija kod obolelih od multiple skleroze - Dijagnoza i terapija 2 A-1-1351/23
Bulimija - Dijagnoza i terapija 2 A-1-1359/23
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1374/23
Akutni infarkt miokarda bez perzistentne elevacije ST segmenta - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1350/23
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-1369/23
Primena SGLT2 inhibitora u lečenju akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-1378/23
Primena kortikosteroida kod kritično obolelih pacijenata 5 A-1-1411/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja 3 A-1-1379/23
Kardiotoksičnost izazvana hemoterapijom 5 A-1-1429/23
Familijarna hiperholesterolemija i kasкadni skrining 3 A-1-1368/23
Preporuke za zbrinjavanje otežanog disajnog puta 3 A-1-1387/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu 3 A-1-363/23
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Primena izotretinoina u lečenju teških formi akni 3 A-1-354/23
Značaj titracije doze beta blokatora u srčanoj insuficijenciji 3 A-1-399/23
Infektivni endokarditis 3 A-1-359/23
Statička i dinamska komponenta opstrukcije kod benigne hiperplazije prostate 2 A-1-364/23
Direktni oralni antikoagulantni lekovi u prevenciji i lečenju tromboza povezanih sa tumorom 3 A-1-375/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
Hipolipidemici u sekundarnoj prevenciji moždanog udara 3 A-1-372/23
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjima 5 A-1-393/23
Poremećaji akta gutanja 2 A-1-384/23
Infekcije koje prenose krpelji 5 A-1-391/23
Pokazatelji oštećenja bubrega 5 A-1-361/23
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija 5 A-1-368/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Inflamatorne dermatoze 5 A-1-371/23
Planiranje porodice - Savremeni pristup 5 A-1-390/23
Primena interventne radiologije u lečenju opstruktivne bolesti koronarnih krvnih sudova 5 A-1-360/23
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-392/23
Terapijska primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-377/23
Gestaciona zrelost novorođenčeta 5 A-1-365/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Podhranjenost kod dece 5 A-1-385/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
Povrede medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-380/23
Povrede lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-379/23
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-387/23
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-369/23
IgE - Vezana alergija na hranu 5 A-1-388/23
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-397/23
Intolerancija laktoze 5 A-1-366/23
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-367/23
Hipovitaminoza A kod dece 5 A-1-389/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23
Gojazni pacijent - Specifičnosti perioperativnog lečenja 5 A-1-395/23
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-381/23
Ishrana i povišen šećer u krvi 5 A-1-374/23
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-356/23
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-357/23
Bolnička higijena 5 A-1-386/23
Retke bolesti: Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatija 5 A-1-394/23
Poslednja izmena: ponedeljak, 19. februar 2024, 10:43