Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1132/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Edukativni ciljevi programa su: Sticanje teorijskog znanja u vezi sa primenom statina u akutnom koronarnom sindromu; Sticanje uvida u rezultate najvažnijih studija i meta-analiza - razumevanje evidence based osnove na kojima se temelje preporuke; Upoznavanje sa najvažnim preporukama za primenu statina.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Igor Mrdović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1132/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rizik za velike kardiovaskularne događaje (VKVD) može se definisati pomoću 9 značajnih faktora rizika kod najmanje 90% populacije. U smislu primarne prevencije može se procenjivati rizik za 10-togodišnju pojavu VKVD primenom SCORE tablica. Tablice rizika koriste se kod zdravih ljudi koji nemaju dokumentovanu KV bolest, dijabet, bubrežnu insuficijenciju ili familijarnu hiperholesterolemiju. Pacijenti koji su već imali KV događaj spadaju u visoko-rizičnu grupu za ponovne VKVD.
   Na osnovu izračunatog rizika primenom SCORE tablica, pacijenti se prema procentu 10-godišnjeg rizika dele na: pacijente sa niskim rizikom (<1%), umerenim (1-5%), visokim (5-10%) i veoma visokim rizikom (>10%). Uz promenu načina života, lekovi za sniženje masnoća u krvi se uključuju kod bolesnika sa visokim rizikom ako LDL holesterol prelazi 2,6 mmol/L, kao i kod pacijenata sa veoma visokim rizikom ako LDL holesterol prelazi 1,8 mmol/L. Primarni cilj primene statina je sniženje LDL holesterola obzirom da se pokazalo da će redukcija LDL holesterola za 2 mmol/L tokom 5 godina sprečiti pojavu VKVD u oko 10% pacijenata koji su pod visokim rizikom za VKVD, odnosno kod 5% koji su pod niskim rizikom. Tokom svake godine terapije nakon prve, do 5 godina, rizik za VKVD se redukuje za oko 25%. Sniženjem vrednosti LDL holesterola za 1 mmol/L značajno se redukuje smrt usled koronarne bolesti (20%), svih vaskularnih uzroka (12%) i totalni mortalitet (9%).
   Redukcija LDL holesterola primenom statina ne zavisi od početne koncentracije holesterola, godina, pola, vaskularnog rizika i genetskih markera. Statini novije generacije (atorvastatin, rosuvastatin) imaju izraženije dejstvo na redukciju LDL holesterola u odnosu na statine prve generacije (simvastatin, pravastatin). Intenzitet terapije statinima se klasifikuje na osnovu procenta relativne redukcije vrednosti LDL holesterola, kao: nizak (<30%), umeren (30-50%) i visok (>50%).
   U akutnom koronarnom sindromu statini deluju putem: modifikaciju lipidnog statusa, pleotropnih efekata, indukcije produkcije azot oksida, reparacije oštećenja endotela, anti-inflamatornim dejstvom i uticajem na stabilnost plaka. Postoje rezultati studija koji pokazuju da čak i krakotrajna ili jednokratna primena visoke doze statina pre PCI ima značaja za prognozu bolesnika. Bolesnici sa AKS koji su prethodno bili na terapiji statinima imali su značajno manji infarkt miokarda. Čak je prethodna terapija statinima bila nezavisni prediktor veličine infakta miokarda. Nakon fibrinolize, upotreba statina tokom 2 sedmice dovodi do značajno bolje perfuzije u zoni infaktne arterije. Takođe je nakon primarne PCI protok na nivou mikrocirkularije značajno bolji u grupi koja je lečena intenzivnom statinskom terapijom. Stoga se može reći da bi svi bolesnici sa akutnim koronarnim sindromom, s obzirom na dosadašnji nivo dokaza, trebali biti tretirani visokom dozom statina i to što je pre moguće u odnosu na predstojeću PCI.
   Problem se ogleda u nedovoljnoj primeni statina čak i u visoko-razvijenim zemljama. Zbog toga su preporuke Evropskog kardiološkog društva decidirane da terapiju treba započeti visokom dozom statina rano nakon prijema bolesnika, ukoliko nema kontraindikacija ili podataka o netolerisanju statina, bez obzira na inicijalnu vrednost LDL holesterola. Terapija statinima je indikovana i kod pacijenata sa visokim cerebrovaskularnim rizikom radi primarne prevencije šloga, dok se kod bolesnika koji su već mali ishemijski šlog primenjuje intenzivna terapija statinom u cilju sekundarne prevencije.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Igor Mrdović "Uloga statina u prevenciji kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2019;Mar 1; 2. Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, Casula M, Badimon et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). European Heart Journal, 2020; 41(1): 111–88; 3. Collins R, Reith C, Emberson J et al. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet, 2016. 388: 2532-61; 4. Gitsels LA, Kulinskaya E, Steel N. Survival Benefits of Statins for Primary Prevention: A Cohort Study. PLoS One. 2016; 11(11); 5. Mach F, Ray KK, Wiklund O, Corsini A, Catapano AL, Bruckert E et al. Adverse effects of statin therapy: perception vs. the evidence – focus on glucose homeostasis, cognitive, renal and hepatic function, haemorrhagic stroke and cataract. Eur Heart J, 2018; 39(27): 2526–39.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1132/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1132/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1132/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      147.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prof.dr Igor Mrdović "Uloga statina u prevenciji kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom", prezentacija predavanja Datoteka
      2.3MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.