Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE C-1-37/20

  BROJ ODLUKE 153-02-690/2020-01

  Cilj programa je: Razumevanje značaja aktivnog učešća pacijenta u procesu lečenja za ishod savremenih bolesti i motiva kao faktora ponašanja; Sticanje znanja o faktorima koji determinišu motivaciju bolesnog čoveka i važnosti komunikacije i interakcija u procesu zaštite; Osposobljavanje za ostvarivanje komunikacije koji motiviše pacijenta, razvoj interakcije koji doprisnoi njegovom uključivanju, izbor i primenu različitih tehnika motivacije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: C-1-37/20
  • Broj odluke: 153-02-690/2020-01
  • Akreditovan dana: sreda, 1. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Savremene bolesti u mnogo većoj meri zavise od saradnje bolesnika, posebno u promeni ponašanja. Aktivno učešće bolesnika u lečenju korelira sa zadovoljstvom pacijenta, a zadovoljstvo determiniše više faktora, čiji je zajednički imenitelj komunikacija u procesu zaštite.
   Većina bolesnika nema dovoljno znanja da bi mogla da oceni opravdanost i valjanost predloženog lečenja, već procenjuje efekte prateći da li je i koliko brzo došlo do ublažavanja ili nestajanja simptoma. Istraživanja pokazuju da se u oceni stručne pomoći koja im je pružena pacijenti često koriste nemedicinskim parametrima. Tehnički kvalitet usluga često procenjuju manje značajnim od načina na koji su one pružene, stava stručnjaka, njegove ljubaznosti.
   Studije koje su se bavile proučavanjem zadržavanja (retencije) onoga što je pacijentima prezentirano kao informacija u vezi sa njihovim zdravstvenim stanjem pokazuju da se oko 40% informacija datih tokom konsultacija odmah zaboravlja. Najviše se pamte informacije u vezi sa dijagnozom i prirodom bolesti, a mnogo slabije instrukcije, saveti i preporuke. Količina zaboravljenog raste proporcionalno porastu količine datih informacija, zbog emocionalne uzrujanosti pacijenta, njegovih strahova i anksioznosti, slabijih intelektualnih kapaciteta i stepena obrazovanja.
   Istraživanja pokazuju da se odstupanja od saveta lekara u praksi kreću od 15 do 93%. Nepoštovanje preporuka lekari tumače nekooperativnošću bolesnika, osobinama  ličnosti, neznanjem, nedostatkom motivacije za lečenje ili zaboravnošću. Pokušaji tipologozacije ličnosti pacijenata koje se ne pridržavaju saveta pokazali su se bezuspešnim. Većina faktora koji doprinose učestalosti ove pojave su u vezi sa lošom komunikacijom koja direktno deluje na motivaciju pacijenta za lečenje.
   Da li će se i u kojoj meri pacijent pridržavati datih saveta od strane lekara u vezi je i sa specifičnostima samog tretmana i predloženih mera o njegovom toku. Pacijenti lakše prekidaju i češće samostalno modifikuju oblike lečenja koji traju dugo, komplikovani su za sprovođenje i više ih ometaju u aktivnostima koje su njima važne. Oboleli se češće pridržavaju saveta koji se odnose na uzimanje lekova nego na promene ponašanja, navika i načina života.
   Nezavisno od objektivnih pokazatelja, bolest za bolesnika postaje ugrožavajuća tek kada je on doživi kao takvu. Da bi bio spreman da prihvati ograničenja, lišavanja i druge neprijatnosti koje lečenje doprinosi oboleli treba da veruje u njegovu smisaonost i ima nadu da će buduća dobit nadvladati sadašnje gubitke. Ovakav doživljaj je pod uticajem motivacionih faktora.
   U tom kontekstu dodatna medicinska edukacija iz domena psiholoških i socijalnih veština zdravstvenih radnika zauzima posebno mesto, jer obezbeđuje bolju komunikaciju i kvalitetnije interakcije, sa svim efektima na motivaciju i aktivno učešće pacijenta u procesu zaštite. Istraživanja su nedvosmisleno pokazala da zdravstveni radnici koji uspevaju da motivišu svoje pacijente postiže značajno bolje terapeutske rezultate od drugih koji se oslanjaju na farmakološku efikasnost lekova ili tehnološku razvijenost službe.
  • Obavezna literatura: 1. Vesna Tomić "Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi". Beograd: Interprint, 2015. 183. 81-91; 2. Vesna Tomić “Motivacija za kvalitet radne aktivnosti”. prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Ranjan P, Kumari A, Chakrawarty A.How can Doctors Improve their Communication Skills? J Clin Diagn Res. 2015; 9(3): JE01–JE04; 2. Haskard Zolnierek KB, Robin DiMatteo M. Physician Communication and Patient Adherence to Treatment: A Meta-analysis. Med Care. 2019; 47(8): 826–34; 3. Marcus C. Strategies for improving the quality of verbal patient and family education: a review of the literature and creation of the EDUCATE model. Journal Health Psychology and Behavioral Medicine, 2014. 2(1): 482-95; 4. Brand VS, Bray KK, MacNeill S, Catley D, Williams K. Impact of single‐session motivational interviewing on clinical outcomes following periodontal maintenance therapy. Int J Dent Hyg, 2016; 11: 134–41.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-609/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-609/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-609/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      202Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Vesna Tomić "Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi". Beograd: Interprint, 2015. 183. 81-91 Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Vesna Tomić “Motivacija za kvalitet radne aktivnosti”. prezentacija predavanja. Datoteka
      639.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.