Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1656/20

  BROJ ODLUKE 153-02-840/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa patofiziološkim mehanizmima nastanka srčane insuficijencije. Razumevanje složenih, međusobno zavisnih mehanizama remodelovanja srca (leve komore) u uslovima srčane insuficijencije. Usvajanje savremenog pristupa u lečenju srčane insuficijencije.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Miomir Jović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1656/20
  • Broj odluke: 153-02-840/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 17. avgust 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj test kontinuirane medicinske edukacije upoznaje korisnike sa osnovnim mehanizmima i građom miokarda, sa procesima intracelularne trandukcije i patofiziološkim mehanizmima akutne i hronične srčane insuficijencije.
   Razvoj savremene tehnologije (ehokardiografije, magnetne rezonance, scintigrafije...) osnažio je dijagnostičke mogućnosti i učinio procenu funkcije srca „vidljivijom“. Međutim, tek je celulerna biologija pojasnila intacelularne puteve i intracelularnu signalizaciju brojnih procesa i mehanizama. Kliničari, u svakodnevnom radu, imaju zadatak da kliničke simptome, objektivni visokotehnološki nalaz protumače u svetlu modulacije intracelularnih mehanizama koji imaju svoju dinamiku. U skladu sa tim da procene stepen srčane insuficijencija i na osnovu toga se opredele za optimalnu medikamentoznu ili neku drugu terapiju.
   U tom smislu, prvi deo testa pruža odgovore i pojašnjava brojne mehanizme koji su u pozadini nastanka srčane insuficijencije (ulogu jednog broja organela - sarkoplazmatičnog retikuluma i mitohondrija, kao i građu i principe funkcionisanja mikarda). Brojni mehanizmi kontrolišu balans kardio-vaskularnog sistema. Neurohumoralna regulacija takođe ima značajnu ulogu i stoga joj je, u testu, posvećena posebna pažnja.
   U svakodnevnom kliničkom radu treba protumačiti, što nije uvek jednostavno, dijastolnu ili sistolnu disfunkciju leve komore ili mešovitu sistolno/dajstolnu disfunkciju koja je često praćena disfunkcijom desne komore. Stoga je sledeći blok pitanja posvećen remodelovanju leve komore i procesima odgovornim za razvoj kompleksnih hemodinamskih promena. Promena pritiska i volumena leve komore predstavljaju osnov promene intrakardijalne hemodinamike i opterećenja  u razvoju srčane insuficijencije. Savremena klasifikacija srčane insuficijencije, akutne i hronične, bazirana je na aktuelnim vodičima Evropskog udruženja kardiologa (ESC) sa posebnim osvrtom na poseban vid srčane insuficijencije sa očuvanom ejekcionom frakcijom (HFrEF) i kliničkoj slici koja dominira. Danas je ovom obliku srčane insuficijencije posvećena posebna pažnja, jer on predstavlja poseban izazov za kliničare. Pravovremeno prepoznavanje i dijagnostikovanje HFrEF je preduslov uspešnog lečenja.  Mesto i uloga savremenih dijagnostičkih metoda (magnetna rezonanca i ehokardiografija) je takođe obrađena.
   Lečenje srčane insuficijncije zazniva se na medikamentoznoj terapiji i brojnim interventnim procedurama (revaskularizaciji miokrada, lečenju poremećaja ritma i resinhronizacionoj terapiji, kao i brojnim interventnim i hirurškim procedurama).
   Jedan od najzastupljenijih, ponekad teško rešivih uzroka srčane insuficijencije je arterijska hipertenzija, koja je uzrok remodelovanju leve komore. Ulozi ove bolesti u razvoju insuficijencije takođe je posvećena odgovarajuća pažnja.
   Završni deo testa posvećen je specifičnostima određenih srčanih mana - stenozi i insuficijenciji aortne valvule i insuficijenciji mitralne valvule. Hirurška rekonstrukcija ili zamena valvule dovodi do brze, dramatične promene intrakardijalne hemodinamike i promene odnosa pritisak / volumen u levoj komori, što treba dobro proceniti. Ova promena je osnov novog remodelovanja leve komore.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Miomir Jović "Kardiovaskularna anesteziologija - Srčana insuficijencija".
  • Dopunska literatura: 1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016. The Task Force for the diagnosis and treatment ofAcute and Chronic heart Failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J, 2016: 1-85; 2. Komajda M, Lam CSP. Heart failure with preserved ejection fraction: A clinical dilemma. Eur Heart J, 2016; 35(16): 1022-32; 3. Vahdatpour C, Collins D, Goldberg S. Cardiogenic shock. Journal of the American Heart Association, 2019; 8(8): e011991; 4. Taylor CJ, Ordóñez-Mena JM, Roalfe AK, Lay-Flurrie S, Jones NR, Marshall T, Hobbs FR. Trends in survival after a diagnosis of heart failure in the United Kingdom 2000-2017: Population based cohort study. BMJ, 2019; 364; 5. Rossignol P, Hernandez AF, Solomon SD, Zannad F. Heart failure drug treatment. The Lancet, 2019; 393(10175): 1034-44.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-1656/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-1656/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1656/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      183.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Miomir Jović "Kardiovaskularna anesteziologija - Srčana insuficijencija". URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni pristup u tretmanu srčane insuficijencije
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.