Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2102/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje karakteristika psihičkih poremećaja povezanih sa stresom. Upoznavanje i razumevanje savremenih principa farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresom.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Željko Špirić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, neuropsihijatrija, dečja psihijatrija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: A-1-2102/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U fokusu ovog testa kontinuirane edukacije su psihički poremećaji povezani sa stresom - akutna stresna reakcija, ASR (uključujući i njen kompleksniji oblik - akutni stresni poremećaj, ASP), postraumatski stresni poremećaj (PTSP) i poremećaj prilagođavanja (PP). ASR je prolazna reakcija značajne težine, koja se razvija bez nekog drugog jasnog mentalnog poremećaja, kao posledica trpljenja izuzetnog fizičkog i/ili mentalnog stresa i koja se obično stišava za nekoliko sati ili dana. Mora da postoji neposredna i jasna vremenska povezanost između dejstva izuzetno jakog stresa i početka simptoma. ASP je poremećaj koji traje duže i konzistentniji je u pogledu prisutnih simptoma, intenziteta i trajanja. PTSP je psihijatrijski poremećaj koji kod nekih osoba nastaje nakon iskustva izuzetno jakog stresnog, psihološki traumatičnog događaja, a koji predstavlja stvarnu ili preteću smrt, ozbiljnu povredu ili ugrožavanje nečijeg fizičkog integriteta. Najčešće prateće reakcije su intenzivan strah, bespomoćnost i užas. PP nastaju kada osoba nije u stanju da se adekvatno adaptira na značajne životne promene i stresove pri čemu dolazi do emocionalne poremećenosti, subjektivne patnje, promena u ponašanju i osećanja nesposobnosti da se nosi sa brigama i da obavlja rutinske životne poslove. Svi savremeni vodiči kao akutne intervencije u opisanim slučajevima preporučuju socijalnu podršku, edukaciju i kratke sesije individualne psihoterapije fokusirane na traumu, sa naglaskom na kognitivno restrukturisanje. Farmakološka terapija se generalno ne preporučuje. Terapija ovih poremećaja je najvećim delom ,,pozajmljena" iz protokola tretmana drugih psihijatrijskih ili medicinskih poremećaja i zavisi od kliničke slike, odnosno zastupljenosti karakterističnih simptoma, depresije, anksioznosti i/ili nekontrolisanog ponašanja. Za tretman ASR preporučuju se samo kratkotrajne metode psihološke pomoći. Psihofarmaci se ne preporučuju za tretman ASR i ASP. Izuzetno, kod izrazite agitiranosti, agresivnosti iii psihotičnosti pacijenata koji zahtevaju urgentan tretman, mogu se dati kratkodelujući benzodijazepini (lorazepam) ili visokopotentni neuroleptici (haloperidol). Ovakav tretman ne bi trebalo da traje duže od pet dana. Psihofarmaci se ne preporučuju u prvoj liniji lečenja PP, niti postoji specifična preporuka za farmakološki tretman ovih poremećaja. Prednost nad farmakološkim opcijama u prvoj fazi tretmana ima psihoterapija Ukoliko se koriste medikamenti, njihov izbor zavisi od kliničke slike i preporuka za lečenje blagih i supsindromalnih stanja anksioznih i depresivnih poremećaja. Psihoterapija, naročito ona koja je usmerena na traumu, smatra se efikasnijom od farmakoterapije i u lečenju PTSP. Savremena farmakoterapija PTSP zasniva se na lekovima koji su se primarno pokazali efikasnim kod drugih psihijatrijskih i medicinskih poremećaja kakvi su depresivni i anksiozni, kardiovaskularni i neurološki poremećaji. Specifična terapija ne postoji. Neki psihofarmaci su efikasni u redukovanju simptoma PTSP, ali je njihova efikasnost mala do umerena. Najefikasniji lekovi za redukovanje simptoma PTSP jesu antidepresivi, pre svih: paroksetin, fluoksetin, sertralin i venlafaksin. U drugoj liniji se preporučuju mirtazapin, amitriptilin, olanzapin i fenelzin. U lečenju poremećaja spavanja (nesanice i noćni košmari) kod PTSP, mogli bi da pomognu prazosin ili doksazosin. S obzirom na često prisutan komorbidni poremećaj kod PTSP, potrebno je primeniti adekvatnu, preporučenu terapiju za te poremećaje uključujući i atipične antipsihotike Teraporezistentna stanja kod PTSP otvaraju mogućnost nestandardizovane, off-label primene široke palete medikamenata.
  • Obavezna literatura: 1. Špirić Ž. Farmakološki tretman poremećaja povezanih sa stresom. U. Farmakoterapija u psihijatriji (Latas M, Ivković M, Janjić V Eds). Monografija. Drugo izdanje. Beograd: CEDUP, 2019. 167-82.
  • Dopunska literatura: 1. American Psychological Association. Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in adults. American Psychological Association, 2017; 2. Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018; 391(10128): 1357-66; 3. Cipriani A, Salanti G, Furukawa TA, Egger M, Leucht S et al. Antidepressants might work for people with major depression: where do we go from here? Lancet Psychiatry. 2018. pii: S2215-0366(18)30133-0; 4. Friedman MJ. Pharmacological management of posttraumatic stress disorder. Curr Opin Psychol. 2017; 14: 116-21.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2102/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2102/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2102/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      141.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Špirić Ž. Farmakološki tretman poremećaja povezanih sa stresom. U. Farmakoterapija u psihijatriji (Latas M, Ivković M, Janjić V Eds). Monografija. Drugo izdanje. Beograd: CEDUP, 2019. 167-82. Datoteka
      874.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni principi farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresom
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.