Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o savremenim principima uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja. Osposobljavanje za predviđanje otežanog uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja u različitim kliničkim entitetima. Osposobljavanje za izbor adekvatnih mera prevencije i tretmana mogućih komplikacija u vezi sa održavanjem disajnog puta i disanja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof. dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: A-1-1578/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj stručni sastanak bavi se uspostavljanjem i održavanjem disajnog puta i disanja u različitim kliničkim entitetima gde ono može biti kompromitovano. U tom smislu, sadržaj sastanka obuhvatiće sve aspekte od značaja za pravilan pristup ovoj problematici.
   Učesnici sastanka će steći ili usavršiti svoja znanja o anatomskim i fiziološkim karakteristikama disajnog puta od značaja za njegovo pravilno uspostavljanje i održavanje ventilacije i adekvatne oksigenacije. Dobiće relevantne informacije o standardnoj, naprednoj i pomoćnoj opremi neophodnoj za uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja.
   Učesnici sastanka steći će znanja o tehnikama, indikacijama i kontraindikacijama standardne orotrahealne intubacije, koja je najčešći i najbolji način obez-beđivanja disajnog puta. Upoznaće se sa tehnikama, indikacijama i kontraindikacijama alternativnih metoda obezbeđivanja disajnog puta i disanja kao što su nazotrahealna intubacija, retrogradna intubacija, intubacija pomoću optičkih sredstava, o plasiranju supraglotičkih sredstava, hitnoj krikotiroidotomiji itd.
   Posebna pažnja biće posvećena evaluaciji i proceni disajnog puta, kao jednom od najznačajnijih aspekata sa stanovišta bezbednosti pacijenata, naročito kada je u pitanju otežan disajni put. U tom smislu, učesnici sastanka dobiće relevantne informacije o skrining testovima i skalama za predviđanje otežane ventilacije na masku, otežane laringoskopije, otežane intubacije ili otežanog plasiranja supraglotičkih sredstava u različitim kliničkim situacijama (u hitnim stanjima, u jedinicama intenzivnog lečenja, kod bolesnika sa endokrinim i metaboličkim poremećajima itd).
   Učesnici sastanka steći će uvid u komplikacije koje se mogu javiti prilikom obezbeđivanja disajnog puta i informisati se o načinima kako se one preveniraju i leče. U tom smislu učesnicima sastanka biće prikazani savremeni stavovi i preporuke za rešavanje problematičnog disajnog puta u različitim kliničkim situacijama i kod različitih subpopulacija bolesnika.
   Poseban akcenat biće stavljen na problematičan, otežan disajni put, kao i na situacije kada je istovremeno nemoguće intubirati i oksigenirati bolesnike, što predstavlja potencijalno životno - ugrožavajuće stanje. Kroz studije slučaja biće predstavljeni i najnoviji algoritmi i preporuke za rešavanje otežanog disajnog puta. Komplikacije obezbeđivanja disajnog puta i veštačkog disanja odnose se na predviđanje i značaj ovog problema, kao i na terapijske aspekte.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Sabljak V, Tošković A i sar. Disajni put. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 21-134; 2. Khan ZH. Airway management. Springer, 2014; 3. Kheterpal S, Healy D, Aziz M, Shanks A, Freundlich R, Linton F et al. Incidence, predictors and oucome of difficult mask ventilation combined with difficult laringoscopy. A report from the multicenter perioperative outcomes group. Anesthesiology, 2013; 119: 1360-9; 4. A Rapport by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway: Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. Anesthesiology, 2013; 5. Difficult Airway Society Guidelines, BJA, 2015; 115: 827-48.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 20.11.2018., od 12:00 do 14:00 sati, Dom zdravlja, Srbobran
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).