Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o plućnoj emboliji; Razumevanje savremenih principa u tretmanu plućne embolije; Osposobljavanje za izbor i primenu mera blagovremene dijagnostike i adekvatne inicijalne i definitivne terapije ovog potencijalno životno ugrožavajućeg stanja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Dr Tjaša Ivošević, Dr Željko Bradić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina, radiologija)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1569/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj stručni sastanak treba da obezbedi sticanje znanja i razumevanje savremenih principa u tretmanu plućne embolije, osposobljavanje za izbor i primenu mera blagovremene dijagnostike i adekvatne inicijalne i definitivne terapije ovog potencijalno životno ugrožavajućeg stanja. Učesnici sastanka steći će znanja o epidemiologiji, etiologiji i patofiziologiji plućne embolije, dijagnostičkim strategijama, značaju pravovremene dijagnoze i merama inicijalnog i definitivnog lečenja plućne embolije.
   Plućna embolija (PE) je patološko stanje nastalo usled opstrukcije manjih ili većih grana plućne arterije trombom ili drugim materijalima, koji putem venske krvi, kroz desno srce, dospevaju u plućnu cirkulaciju. Uglavnom se javlja tri do sedam dana od nastanka duboke venske tromboze i u 10% slučajeva je fatalna (najčešće u prvom satu od pojave simptoma).
   Embolizacija plućne cirkulacije uzrokuje hemodinamske i promene respiratorne funkcije. Opstrukcija plućnih arterija embolusom povećava pritisak u plućnoj cirkulaciji, te dolazi do insuficijencija desne komore (DK), zbog opterećenja pritiskom, što se smatra glavnim uzrokom smrti u PE. DK je izložena i opterećenju volumenom, jer se otežano prazni zbog visokog pritiska u plućnoj cirkulaciji. Dilatirana DK dovodi do otežanog punjenja leve komore, a posledica je pad sistemskog arterijskog pritiska. Hemodinamski poremećaji dovode i do poremećaja ventilaciono-perfuzionog odnosa (povećan mrtav prostor u delu pluća gde nema cirkulacije, a u ostalim delovima povećan je desno-levi šant), a posledica je respiratorna insuficijencija.
   PE se klasifikuje kao: visokorizična (suspektna ili potvrđena PE u prisustvu šoka ili perzistentne hipotenzije) i niskorizična (odsustvo šoka ili perzistentne hipotenzije). Pojava dispneje, bola u grudima, sinkope, hemoptizija, arterijske hipotenzije i šoka, treba da pobudi sumnju na PE, a može biti potpuno asimptomatska. U postavljanju dijagnoze PE uzimaju se u obzir kliničke manifestacije, laboratorijski testovi i razne imidžing metode. Plazma D-dimer ima visoku negativnu prediktivnu vrednost od 99.6% za plućnu emboliju. Ehokardiografski može se videti dilatirana desna komora, povišen sistolni pritisak u desnoj komori, trombne mase u desnoj komori i plućnoj arteriji, pomeranje septuma ka levoj komori, perzistentan foramen ovale. Spiralna kompjuterizovana tomografija (CT) grudnog koša ima senzitivnost i specifičnost od 96% za postavljanje dijagnoze plućne embolije, pa ova metoda potiskuje sve ostale imidžing metode. Ukoliko je suspektna PE sa šokom ili hipotenzijom, uraditi CT angiografiju, kod pozitivne - lečiti PE. Ako CT nije dostupan, uraditi ehokardiografiju i ako postoje znaci opterećenja DK lečiti PE. Ukoliko je suspektna PE bez šoka ili hipotenzije i niska/intermedijerna verovatnoća PE uraditi D-dimer. Ukoliko je vrednost povećana uraditi CT i kod pozitivnog nalaza lečiti PE. Ukoliko je verovatnoća za PE visoka, odmah uraditi CT.
   Kod PE sa šokom ili hipotenzijom, antikoagulantnu terapiju nefrakcioniranim heparinom treba započeti bez odlaganja. Preporučuje se primena trombolitičke terapije. Sistemsku hipotenziju treba korigujovati vazoaktivnim lekovima i volumenom. Kod PE bez šoka ili hipotenzije, parenteralnu antikoagulantnu terapiju započeti bez odlaganja niskomolekularnim heparinima i fondaparinuxom; paralelno sa parenteralnim antikoagulansima preporučuje se primena antagonista vitamina K, dok se ne postigne ciljni INR 2.0-3.0. Kao alternativa antagonistima vitamina K, preporučuje se primena novih oralnih antikoagulanasa, nakon par dana primene parenteralnih antikoagulanasa. Pacijenti sa PE moraju da budu podvrgnuti dugotrajnoj antikoagulantnoj terapiji u cilju sekundarne prevencije.
  • Obavezna literatura: 1. Ivošević T, Kalezić N, Unić-Stojanović D, Palibrk I, Bradić Ž, Ivanović B. Plućna embolija. U: Kalezić N.(ur): Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, udžbenik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016, str 305-322.
  • Dopunska literatura: 1. Konstantinides S, Torbicki A, Agnelli G. Et al: 2014 ESC Guidelines on Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2014;35:3033-73; 2. Konstantinides S. 2014 ESC Guidelines on Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. New features of 2014 Guidelines. Eur Heart J 2014;35:3145-3151; 3. Schulman S, Kakkar AK, Goldhaber SZ et al. Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis. Circulation 2014;129(7):764-772; 4. Van der Hulle T, Kooiman J, den Exter PL et al. Effectiveness and safety of novel oral anticoagulants as compared with vitamin K antagonists in the treatment of acute symptomatic venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost 2014;12(3):320-328.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 30.10.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Inicijalna dijagnostika i tretman plućne embolije Dr Tjaša Ivošević Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - dileme i praktična rešenja Dr Željko Bradić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi