Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-916/19

  BROJ ODLUKE 153-02-01685/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o vrstama i mehanizmima nastanka trauma u starijem životnom dobu; Sticanje znanja o adekvatnom zbrinjavanju povreda kod starijih osoba i obuka za adekvatnu primenu mera zaštite; Usvajanje savremenog pristupa u zbrinjavanju gerijatrijske traume.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr.sci Mirjana Marinković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-916/19
  • Broj odluke: 153-02-01685/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 19. avgust 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zbog produženja životnog veka i održavanja relativno dobrog habitusa, ljudi u starijem životnom dobu nastavljaju da se bave mnogim aktivnostima, a to dovodi i do većeg učešća gerijatrijske populacije u ukupnom broju povređenih. Gerijatrijska populacija predstavlja sve veći procenat stanovništva, naročito se značajno povećava broj pacijenata starijih od 85 godina, pa trauma tih pacijenata postaje značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta. Iako su povrede kod tih pacijenata, uopšteno govoreći, lakše nego one koje se javljaju kod mlađe populacije, morbiditet i mortalitet su izvesniji ishodi. Pacijenti stariji od 65 godina hospitalizovani su zbog povreda dvostruko više puta u odnosu na opštu populaciju pacijenata. Mortalitet kod hospitalizovanih gerijatrijskih pacijenata sa traumom je 15−30%, što je znatno više nego kod mladih (4−8%) sa povredama iste težine. Za osobe u starijem životnom dobu su karakteristične drugačije vrste povreda, promenjeno reagovanje na njih i različite komplikacije koje su najčešće teže nego kod povređenih mlađeg životnog doba. Padovi i saobraćajni traumatizam (pešaci) su vodeći uzroci povreda kod starijih. Pokušaj samoubistva zbog depresije ili akutna konfuzna stanja takođe mogu biti uzrok traume, kao i zlostavljanje. Promene koje prate starenje u nekim okolnostima mogu doprineti nastajanju traume. Kombinacija hroničnih oboljenja (komorbiditet), promena kognitivnih i motornih funkcija usled starenja i gubitka fiziološke rezerve čini gerijatrijske pacijente posebno osetljivim na traumu. Mnogi faktori mogu doprineti nastanku povreda kod tih pacijenata, uključujući poremećen balans tela i otežan hod, posturalnu hipotenziju, produženo vreme reagovanja, sinkopu, poremećaje kognitivnih funkcija, gubitak vida i sluha. Etiologija povreda kod osoba u starijem životnom dobu može biti različita. Najčešći uzroci su pad, uglavnom mehanički, ili pad zbog sinkope. Jednu četvrtinu ukupnog broja povreda čine povrede nastale u saobraćajnim udesima, od kojih većinu čine one koje osobe u starijem životnom dobu zadobiju kao pešaci. Zbog fizioloških promena koje nastaju u toku starenja, uticaj traume na osobe starijeg životnog doba je veći nego na mlađe pacijente. Velika studija Finelija posvećena ishodu traume je utvrdila da mortalitet naglo raste posle 45 godine i da je dvostruko veći u 75 godini života. Efekat starosnog doba na mortalitet zabeležen je kod svih mehanizama povređivanja i svih vrednosti ISS (Injury Severity Score). EAST radna grupa je zaključila da bez obzira na to što starenje samo po sebi ima izvestan uticaj na mortalitet, nije moguće utvrditi specifičnu godinu života iznad koje može biti predviđan povišen mortalitet povređenih.
   Korisnici ovog programa kontinuirane medicinske edukacije će kroz rešavanje testa steći znanje o vrstama i mehanizmima nastanka trauma u starijem životnom dobu, kao i merama za adekvatno zbrinjavanje povreda kod starijih osoba. Program se realizuje kao elektronski test sa 50 pitanja. Svaki odgovor prati povratna informacija - stručno objašnjenje zašto je izabrani odgovor tačan ili netačan, pa je korisnicima omogućeno da nauče i kada pogreše.
  • Obavezna literatura: 1. Kolak R. Povrede kod starih. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović - Wind press, 2013. 978. 725-49.
  • Dopunska literatura: 1. Lukaszyk C, Harvey L, Sherrington C, Keay L, Tiedemann A, Coombes J et al.  Risk factors, incidence, consequences and prevention strategies for falls and fall‐injury within older indigenous populations: a systematic review. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 2016; 40(6): 564-8; 2. Stewart Williams J, Kowal P, Hestekin H, O’Driscoll T, Peltzer K, Yawson A et al. Prevalence, risk factors and disability associated with fall-related injury in older adults in low- and middle-incomecountries: results from the WHO Study on global AGEing and adult health (SAGE). BMC Med, 2015; 13: 147; 3. Calland JF, Ingraham A, Martin N, Marshall GT, Schulman CI, Stapleton T et al.  Evaluation and management of geriatric trauma: An Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma 2015. 73(5): S345-S350.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-916/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-916/19 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-916/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      109.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Kolak R. Povrede kod starih. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović - Wind press, 2013. 978. 725-49. Datoteka
      261.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Gerijatrijska trauma - Šta medicinska sestra treba da zna?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.