Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2108/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o opekotinskoj bolesti, težini opekotina, inicijalnom tretmanu i indikacijama za hospitalizaciju. Razumevanje kliničkog značaja inicijalne reanimacije opekotinske bolesti, primenom pravilnog izbora infuzionih rastvora, kao i adekvatnih volumena.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2108/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj programa je edukacija zdravstvenih radnika o opekotinskoj bolesti, odnosno, njihovo osposobljavanje za procenu težine opekotina, sprovođenje adekvatnog inicijalnog tretmana i postavljanje indikacija za hospitalizaciju.
   Opekotina je vrsta povrede izazvana termičkim agensom koja prevazilazi granice toleran-cije organizma i dovodi do delimičnog oštećenja ili potpunog uništenja tkiva. Stepen oštećenja kože zavisi od jačine toplotnog izvora, dužine dejstva toplote - vreme kontakta, vrste štetne nokse, površine tela i anatomske strukture kože, uzrasta i zdravstvenog stanja osobe.
   Prema etiologiji, opekotine se dele na termičke, električne, hemijske, radijacione.
   Površina opekotine se računa na osnovu Valsavinog pravila devetke i pravila dlana, dok se kod dece koriste posebne tabele u zavisnosti od uzrasta deteta. Opekotine koje zahvataju površinu veću od 15-20% ukupne telesne površine dovode do sistemskih promena koje se razvijaju u fazama i označavaju kao opekotinska bolest. Najteže posledice su šok, akutna renalna insuficijencija, infekcija, smrtni ishod.
   Prema dubini opekotine se dele na površinske (I, IIa) i duboke (IIb i III stepen). Dubina opekotine se odnosi na zahvaćenost elemenata kože (epiderm, papilarni derm, retikularni derm i subkutis), kao i potkožnih struktura (mišići, kosti). Dubina opekotine se slojevito posmatra i izražava u stepenima, po Bojerovoj skali. Procena dubine opekotine u prva 24 časa je orijentaciona; definitivna procena dubine daje tek po isteku jednog dana od povređivanja.
   Prema vrsti termičke povrede mogu biti inhalacione, cirkumferentne (kružne, restrik-tivne), izazvane električnom strujom ili udarom groma. Posebnu vrstu čine opekotine u predelu lica, šaka, stopala i perineuma.
   Procena težine opekotine je od suštinskog značaja za ishod lečenja radi blagovremenog preduzimanja inicijalnih reanimacionih mera i hospitalizacije pacijenata, ukoliko je to potrebno. U teške opekotine spadaju opekotine III stepena veće od 10%, cirkumferentne opekotine, opekotine neurogenih zona, inhalacione opekotine, elektrokucija, kod dece mlađe od 2 god - opekotine sa 5% opečene površine.
   Prva pomoć opečenom bolesniku podrazumeva prekid kontakta sa izvorom topote, skidanje odeće, nakita, prekrivanje povređenog čistim čaršavom, a u slučaju većih opekotina pristum je isti kao i kod drugih trauma.
   U prehospitalnom periodu, dovoljan je osnovni (minimalni) monitoring, koji obuhvata kliničke znake (stanje svesti, broj i kvalitet respiracija, boja kože i vidljivih sluzokoža, turgor i kapilarno punjenje), krvni pritisak, puls, saturaciju hemoglobina kiseonikom.
   Na prijemu u bolnicu obezbeđuje se prošireni monitoring (satna diureza, centralni venski pritisak, EKG-monitoring). Laboratorijske analize (krvna slika, biohemija, gasne analize, urin) treba uraditi na prijemu, a zatim ih ponavljati.
   Od najvećeg značaja je što pre plasirati perifernu vensku liniju, što šireg lumena, po mogućstvu i više njih i započeti nadoknadu tečnosti, koristeći izotonične kristaloidne slane rastvore. Parklandova formula je i dalje najčešće korišćena formula za nadoknadu tečnosti i glasi: RL 2-4 ml/kg/%OP. Polovinu pororačunate doze potrebno je dati tokom prvih 8h od povrede, a drugu polovinu tokom 16h. Brzina i volumen infuzionih rastvora bi trebalo da budu usmereni ka sprečavanju hipovolemijskog šoka. Cilj je postići pre svega satnu diurezu od 0,5-1ml/kg/h.
   Pored terapije infuzionim rastvorima potrebno je primeniti i druge terapijske mere, kao što su oksigenoterapija i medikamentozna terapija, koja obuhvata analgetike, antitetanusnu zaštitu, antiulkusnu zaštitu i dr.
  • Obavezna literatura: 1. Stojanović M, Ilić-Mostić T, Stević M, Antonijević V, Kalezć N. Opekotine I opekotinski šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini-drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 13.2: 751-63.
  • Dopunska literatura: 1. Griggs C, Goverman J, Bittner E, Levi B. Sedation and Pain Management in Burn Patients. Clin Plast Surg, 2017; 44(3): 535-40; 2. Chen LR, Yang BS, Chang CN, Yu CM, Chen KH. Additional Vitamin and Mineral Support for Patients with Severe Burns: A Nationwide Experience from a Catastrophic Color-Dust Explosion Event in Taiwan. Nutrients, 2018; 10(11): 1782; 3. Newberry JA, Bills CB, Pirrotta EA et al. Timely access to care for patients with critical burns in India: a prehospital prospective observational study. Emergency Medicine Journal, 2019; 36: 176-82; 4. Luo Q, Li W, Zou X, et al. Modeling Fluid Resuscitation by Formulating Infusion Rate and Urine Output in Severe Thermal Burn Adult Patients: A Retrospective Cohort Study. Biomed Res Int. 2015; 2015.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2108/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2108/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2108/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      236.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Stojanović M, Ilić-Mostić T, Stević M, Antonijević V, Kalezć N. Opekotine I opekotinski šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini-drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 13.2: 751-63. Datoteka
      203.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Inicijalni tretman opekotinske bolesti
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.