Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-618/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o atrijalnoj fibrilaciji, terapijskim ciljevima, tromboembolijskom i hemoragijskom riziku, adekvatnoj terapiji ovih oboljenja; Osposobljavanje za adekvatan izbor leka u različitim situacijama (individualizacija terapije kod različitih bolesnika); Upoznavanje sa novim terapijskim alternativama. 

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Mr Ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 21
  • Broj akreditacije: A-1-618/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: NTest je urađen kao analiza četiri slučaja istog pacijenta koji je hospitalizovan zbog poremećaja srčanog ritma po tipu tahiaritmije apsolute sa srčanom frekve.com oko 140/min. Tretiran je antiaritmicima, antikoagulantnom terapi-jom (niskomolekularni heparini), diureticima, IPP. Tokom dve nedelje nije adekvatno reagovao na terapiju (rezistentan na digoksin, verapamil, propafenon, amjodaron). Uključen je i metoprolol. Obrađena je atrijalna fibrilacija (simptomi/znaci, terapijski ciljevi, tromboembolijski i hemoragijski rizik, terapija sa akcentom na korišćene lekove – amjodaron, metoprolol, varfarin). Amjodaron je najefikasniji antiaritmik, kompleksnog mehanizma dejstva, indikovan kod svih vrsta aritmija, sa najpovoljnijim odnosom korist/rizik i najmanjim proaritmogenim potencijalom. Nedostaci amjodarona su nepovoljan farmakokinetički profil i izražena nekardijalna neželjena dejstva (pluća, oči, tireoidea, jetra).
   U drugom slučaju obrađena je bradikardija kao potenciranje neželjenih dejstava (dozno zavistan rizik ) i kao interakcija amjodarona i metoprolola (sinergizam). Preporučuje se smanjenje doze amjodarona u cilju smanjenja rizika od bradikardije i EKG. Zbog velikog poluvremena eliminacije amjodarona sinusna bradikardija se zadržava i posle smanjenja doze. Obrađene su interakcije amjodarona sa lekovima koji indukuju torsades de pointes (potenciranje proaritmogenog potencijala) i sa varfarinom (nestereoselektivna inhibicija metabolizma preko CYP 2C9, poveća-nje antikoagulantnog dejstva i rizika od krvarenja). Preporučuje se češća kontrola INR i smanjenje doze varfarina tokom terapije, kao i posle prekida terapije amjodaronom. Razmotriti primenu novih oralnih antikoagulantnih lekova kao terapijske alternative. Obrađen je genetski polimorfizam CYP 2D6 i posledične interindividualne varijacije (spori i brzi metabolizeri kod metoprolola) i prednosti formulacije metoprolol sukcinata (tablete sa modifikovanim oslobađanjem).
   U trećem slučaju kroz komunikaciju farmaceuta i pacijenta u apoteci obrađeno je krvarenje kao ozbiljno neželjeno dejstvo varfarina i interakcije sa NSAIL i kantarionom (potencijalni uzrok rezistencije na terapiju). Interakcija sa NSAIL je farmakodinamička (aditivni efekat) i farmakokinetička (inhibicija metabolizma preko CYP 2C9 i istiskivanje iz kompleksa sa proteinima). Zbog varijacije INR, tromboembolijskih i hemoragijskih komplikacija, teškog posti-zanja ciljne vrednosti od 2 do 3 u atrijalnoj fibrilaciji (vreme u terapijskom opsegu u našim ustanovama je manje od 66 %) i loše komplijanse (krvarenje, česte kontrole INR, ograničenje ishrane, alkohola, brojne interakcije) razmatra se dabigatran kao terapijska alternativa (komfornija opcija).
   U četvrtom slučaju kroz razgovor izabranog lekara i pacijenta obrađene su pred-nosti/nedostaci dabigatrana, efikasnost, bezbednost (krvarenje) prema rezulta-tima RE – LY studije i naknadnih subanaliza u sprečavanju ishemijskog moždanog udara i sistemske tromboembolije kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom. Doza se smanjuje kod starijih, umerene bubrežne insuficijencije, hemoragijskog rizika i primene verapamila. Specifičan antidot je idarucizumab. Hiper-lipoproteinemija je čest komorbiditet kod pacijenata sa atrijalnom fibri-lacijom udružen sa koronarnom arterijskom bolešću. Neophodno je delovati i na psihološku komponentu (anksioznost, napetost) radi smirivanja somatskih simp-toma (aritmija). Test je namenjen lekarima, farmaceutima, biohemičarima, a biće koristan i zdravstvenim tehničarima (multidisciplinarni tim sa pacijentom u fokusu).
  • Obavezna literatura: 1. Mr ph Mirjana Živković, Zdravstvena ustanova apoteka Loznica, Dr Marija Lazarević, Dom zdravlja Loznica, Dr Gordana Petrović Tešić, Opšta bolnica Loznica “Antiaritmici i antikoagulantni lekovi”, prezentacija.
  • Dopunska literatura: 1. Kirchof P et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibillation developed in collaboration with EACTS European Heart Journal, 2016; 37:2893 - 962; 2. Miličić D i dr. Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulanasa. 2015. 1–14; 3. Stepanović Petrović R. Terapija srčanih aritmija. Farmakoterapija za farmaceute, 2017. 81–102; 4. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja ( Prostran M. Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2015. 59–74; 5. Stojković T i dr. Farmakoekonomska evaluacija pružanja farmaceutske usluge pacijentima na antikoagulantnoj terapiji varfarinom. Arh. Farm. 2016; 66: 103-17.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-618/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-618/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-618/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      149.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Mr ph Mirjana Živković, Zdravstvena ustanova apoteka Loznica, Dr Marija Lazarević, Dom zdravlja Loznica, Dr Gordana Petrović Tešić, Opšta bolnica Loznica “Antiaritmici i antikoagulantni lekovi”, prezentacija Datoteka
      2.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi
      Nije dostupno, osim ako: Vaše polje BROJ LICENCE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE (PROSVETNI RADNICI UNOSE JMBG) je III-081
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.