Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE D-1-319/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o komunikaciji na radnom mestu; Razumevanje važnosti komunikacije (razumevanje odnosa između komunikacije, interpersonalnih odnosa na radu i radne motivacije); Sticanje znanja o mogućnostima za poboljšanje komunikacije; Osposobljavanje za prepoznavanje barijera i otpora u komunikaciji. Obuka za prevazilaženje barijera.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autore: 12
  • Broj akreditacije: D-1-319/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program omogućava sticanje bazičnih znanja o komunikaciji na radnom mestu, važnosti komunikacije (razumevanje odnosa između komunikacije, s jedne, i interpersonalnih odnosa na radu i radne motivacije, s druge strane), mogućnostima za poboljšanje komunikacije i doprinosi osposobljavanju za prepoznavanje i prevazilaženje barijera i otpora u komunikaciji. Korisnici će steći znanja o obliku i strukturi poruke, komunikacijskom procesu i principima uspešne komunikacije, ciljevima i vrstama komunikacije, komunikacijskim stilovima, barijerama i načinima njihovog prevazilaženja. Ova znanja su univerzalna, odnosi se na komunikaciju uopšte.
   Komunikacija je osnova procesa zdravstvene zaštite i timskog rada u zdravstvenom sistemu, kako između zdravstvenih radnika (horizontalno, sa kolegama i vertikalno, sa pretpostavljenima), tako i u komunikaciji sa korisnicima zdravstvenih usluga i građanima, sa kojima zdravstveni radnici rade u zajednici.
   Komunikacija, kao deo interpersonalnih odnosa na radu, ima poseban značaj za uspešno rukovođenje i efikasnost zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Njome se zdravstveni radnici upoznaju sa cvojim radnim zadacima i obavezama i motivišu se da bi ostvarili ciljeve i zadatke zdravstvene ustanove. Koristi se u celokupnom radnom procesu, njome se ostvaruju funkcije zdravstvene organizacije: planiranje, organizovanje, rukovođenje, kontrola i koordinacija. Ključni je mehanizam funkcionisanja zdravstvene ustanove. Komunikacija je proces koji podrazumeva slanje poruke i njeno razumevanje između socijalnih entiteta koji su u interakciji. Poruka podrazumeva određene informacije koje se prenose odgovarajućim kanalima komunikacije. U najvećem broju socijalnih interakcija ona  je dvosmeran proces. Komunikacija, kao sredstvo povezivanja ljudi unutar organizacije, vodi postizanju zajedničkih ciljeva pretstavljajući kohezionu silu koja okuplja ljude, stvara atmosferu boljeg razumevanja među ljudima pokrećući ih da unaprede svoj rad. Ciljevi komunikacije su: bolje razumevanje između zaposlenih, negovanje dobrih interpersonalnih odnosa (psihološke klime), postizanje saglasnosti, pridobijanje pristalica za uvođenje određenih novina i promena, rešavanje konflikata, ustanovljavanje određene profesionalne hijerarhije, profesionalno napredovanje. Prema vrsti, komunikacija može da bude: interpersonalna i grupna, horizontalna i vertikalna, verbalna i neverbalna, formalna i neformalna. Svaki od navedenih oblika komunikacije koristi se u zavisnosti od socijalnih situacija, podele uloga i zadataka u njoj. Na komunikaciju u organizaciji deluju sledeći faktori: hijerarhija i podela uloga u njoj, percepcija prirode informacija, socijalna percepcija osoba u interakciji, socijalni pritisci, socijalni ugled, podela autoriteta u donošenju odluka, način rukovođenja, mreža komunikacije i kanala prenošenja informacija. Komunikacija se u organizaciji može da poboljša na neki od sledećih načina: pžljivim slušanjem, korišćenjem mnogostrukh kanala komunikacije, davanjem povratnih informacija, komunikacijom lice u lice, održavanjem sastanaka, dodatnim obukama grupa zaposlenih za efikasnu komunikaciju.
  • Obavezna literatura: 1. Dr sci med Vesna Tomić, "Komunikacija", prezentacija predavanja; 2. Dr sci med Vesna Tomić, "Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi". Beograd: Interprint, 2015. 183. 55-60.
  • Dopunska literatura: 1. Goleman D. Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika, 2015. 93-107; 2. Arora S, Ashrafian H, Davis R, Athanasiou T, Darzi A, Sevdalis N. Emotional intelligence in medicine: a systematic review through the context of the ACGME competencies. Med Education, 2016. 44: 749-76; 3. Chang BP, Vacanti JC, Michaud Y, Flanagan H, Urman RD. Emotional intelligence in the operating room: Analysis from the Boston Marathon bombing. American Journal of Disaster Medicine, 2014. 9(2); 4. Aradilla-Herrero A, Tomas-Sabado J, Gomez-Benito J. Perceived emotional intelligence in nursing: Psychometric properties of the Trait Meta-Mood Scale. Journal of Clinical Nursing, 2014. 23(7-8): 955-66.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-319/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-319/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-319/19

     • 1. Dr sci med Vesna Tomić, "Komunikacija", prezentacija predavanja Datoteka
      706.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Šta zdravstveni radnik treba da zna o komunikaciji?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.