Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1341/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o kiseoniku, mogućnostima i ograničenjima za njegovu primenu u terapijske svrhe. Razumevanje i usvajanje savremenih principa  primene kiseonika u terapijske svrhe. Upoznavanje sa opremom za primenu kiseonika koja obezbeđuje implementaciju savremenih principa i kontrolu stanja bolesnika za vreme oksigenoterapije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, neurologija, pedijatrija, infektologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1341/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Oksigenoterapija je lečenje kiseonikom. To je metoda koja se zasniva na primeni medicinskog kiseonika u alveolama ili ćelijama i tkivima. Svrha oksigenoterapije je popravljanje stanja ili omogućavanje organizmu da premosti fazu akutne opasnosti po život, dok se ne otkloni uzrok koji je doveo do hipoksije ili hipoksemije. U cilju razumevanja suštine oksigenoterapije, od značaja je poznavanje osnovnih svojstava kiseonika, indikacija i opreme za njegovu primenu kako bi se pravilno primenili principi oksigenoterapije.
   Kiseonik (O2) je neophodan za aerobni metabolizam, tokom koga se stvaraju ugljen-dioksid (CO2) i energija neophodna za život i funkcionisanje ćelija. Razmena respiratornih gasova, kiseonika (O2) i ugljendioksida (CO2), između atmosferskog vazduha i krvi obavlja se u plućima. Zato je zadovoljavajuća plućna funkcija prvi uslov za održanje homeostaze ovih gasova. Hipoksija predstavlja stanje u organizmu koje nastaje usled smanjenja sadržaja kiseonika u tkivima, a hipoksemija je smanjenje koncentracije kiseonika u krvi. Laboratorijske karakteristike hipoksije (i hipoksemije) su: vrednost parcijalnog pritiska kiseonika u arterijskoj krvi (PaO2) je niža od 60 mmHg i saturacija hemoglobina kiseonikom (SaO2) je manja od 90%. Postoje četiri kategorije hipoksije: hipoksička, anemič-na, stagnantna i histotoksična hipoksija. Hipoksija se prezentuje kroz različite znake i simptome, koji mogu biti opšti ili vezani za određene organe i organske sisteme.  
   Sistemi za sprovođenje oksigenoterapije mogu se podeliti prema koncentaciji kiseonika koji isporučuju (visoke, srednje, niske) i prema protoku kiseonika (sistemi sa niskim i visokim protokom).
   Lečenje kiseonikom može biti primenjeno u bolničkim, vanbolničkim ili kućnim uslovima, kako kod hroničnih bolesnika tako i u hitnim situacijama. Indikacije za primenu oksigenoterapije su: životno-ugrožavajuće bolesti kod kojih treba primeniti visoke koncentracije kiseonika; teže bolesti kod kojih treba primeniti umerene koncentracije kiseonika; HOBP i druge bolesti kod kojih treba primeniti pažljivo titrirane niske koncentracije kiseonika; hitna stanja u medicini kod kojih oksigenoterapiju treba primeniti isključivo ukoliko je bolesnik hipoksemičan.
   Kiseonik je neophodan za funkcionsanje ćelija i održavanje života, ali je s druge strane i univerzalni otrov koji inhibira enzimske grupe značajne za metabolizam. Najosetljiviji su enzimi koji poseduju SH grupe i flavoproteini. Za oštećenje ćelija međutim, nisu odgovorni molekuli kiseonika već brojni kiseonički radikali ili peroksidi koji nastaju u toku ubrzanih metaboličkih procesa u periodu hiperoksije. Oni dovode do oštećenja ćelijske membrane, inaktivacije enzima, genetskih oštećenja, pa čak i smrti ćelija.
   Prilikom donošenja odluke o primeni kiseonika treba voditi računa o opštem stanju bolesnika i bolestima koje bi mogle da doprinesu toksičnom dejstvu kiseonika (hipertireoidizam, hiperpireksija, radijaciona terapija itd.). Zahvaljujući dobro izučenim osobinama kiseonika, brojnim protokolima za pravilnu upotrebu i usavršenim uređajima za praćenje vitalnih parametara bolesnika, trovanja kiseonikom su izuzetno retka kod primene manjih pritisaka i u kraćim vremenskim intervalima 24-48 časova. Uvek treba poštovati pravilo da se kiseonik koristi u najmanjoj mogućoj koncentraciji i najkraćem vremenu potrebnom da se postigne željeni efekat. Bez obzira na neželjene efekte, nijednom bolesniku se u toku reanimacije ne sme uskratiti davanje kiseonika.
  • Obavezna literatura: 1. Tripković S, Unić Stojanović D, Vasiljević S, Mandraš A, Stevanović K, Kalezić N. Oksigenoterapija. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tertman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. 649. 197-205; 2. Kalezić N, Palibrk I, Videnović N, Sabljak V, Janjević D, Simić D. Disajni put i arteficijalna ventilacija pluća. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2013. 635. 21-83
  • Dopunska literatura: 1. Cousins JL, Wark PAB, McDonald VM. Acute oxygen therapy: a review of prescribing and delivery practices. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016; 11: 1067–75; 2. Ekström M. Clinical Usefulness of Long-Term Oxygen Therapy in Adults. N Engl J Med 2016; 375:1683-1684; 3. Turner AM, Sen S, Steeley C, Khan Y, Sweeney P, Richards Y et al. Evaluation of oxygen prescription in relation to hospital admission rate in patients with chronic obstructive pulmonary disease. BMC Pulm Med. 2014; 14: 127.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1341/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1341/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1341/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      129.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Tripković S, Unić Stojanović D, Vasiljević S, Mandraš A, Stevanović K, Kalezić N. Oksigenoterapija. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tertman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu 2016. 649. 197-205 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Kalezić N, Palibrk I, Videnović N, Sabljak V, Janjević D, Simić D. Disajni put i arteficijalna ventilacija pluća. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2013. 635. 21-83 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Oksigenoterapija: principi primene kiseonika u terapijske svrhe
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.