Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1327/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o: faktorima koji determinišu proces odlučivanja o kupovini OTC preparata; značaju komunikacije zdravstvenog radnika i pacijenta za odlučivanje; Osposobljavanje za: efikasnu komunikaciju zdravstvenog radnika i pacijenta; persuaziju pacijenta za promenu ustaljenih navika i šema ponašanja; Usvajanje preporuka za: modele efikasne komunikacije; rešavanje praktičnih problema interakcija sa pacijentom / korisnikom OTC preparata.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić, Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1327/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Poslednjih decenija u stručnim krugovima prevladava mišljenje da kod blagih zdravstvenih tegoba nije nužna poseta lekaru. Manje zdravstvene tegobe mogu se jeftino i efikasno sanirati korišćenjem lako dostupnih OTC preparata, koji se mogu nabaviti i bez lekarskog recepta. U OTC preparate spadaju vitamini, minerali, različiti dijetetski suplementi koji se koriste za poboljšanje zdravlja, kao i neke klase medicinskih sredstava i lekova, čiji je režim izdavanja bez lekarskog recepta (lekovi prirodnog porekla, medicinski proizvodi i lekovi koji imaju nizak stepen toksičnosti, veliku terapijsku širinu, znatnu sigurnost od mogućnosti predoziranja i minimalnu verovatnoću za moguće interakcije s drugim lekovima).
   Samolečenje može biti korisno za širu društvenu zajednicu, jer smanjuje troškove zdravstvenog osiguranja, ali i veoma opasno, ukoliko pacijent ne poseduje dovoljan nivo znanja o zdravlju i bolesti. Zato se edukaciji pacijenata poklanja sve više pažnje.
   Veliku ulogu u informisanju pacijenata o OTC proizvodima imaju lekari, ali i zdravstveni radnici u apoteci (farmaceut, farmaceutski tehničar). Oni su svakodnevno u prilici da daju informacije, savetuju i utiču na izbor ili promenu pogrešno odabranog preparata. Da li oni to dobro rade? Klasično zdravstveno-vaspitanje nije dovoljno, jer je ovde u igri mnogo više varijabli koje determinanišu izbor i način korišćenja OTC preparata, kao i kontinuirani marketing proizvođača koji nije uvek komplementaran sa zdravstvenim interesom pacijenta. Tim pre, što istraživanja ističu da je korisnik OTC preparata mnogo bliži profilu „potrošača“ nego „pacijenta“. U tom smislu, predikcija i modelovanje ponašanja korisnika OTC preparata su mnogo teži, što otvara i druge (etičke) dileme.
   Ponašanje potrošača je dinamičan i složen proces multikauzalne prirode. To su pre svega njegove potrebe i motivi, determinante i modeli ponašanja, integracioni procesi (stavovi i namere), životne pozicije i ponašanje potrošača, životni stil i uzrast, self koncept i proces donošenja odluka potrošača prilikom kupovine proizvoda, setovi psiholoških varijabli (osobina ličnosti) i dispozicija koje zajedno sa nivoom poznavanja proizvoda (vrste, kvalitet i načini informisanja potrošača) determinišu njegovo ponašanje.
   Imajući sve izneto u vidu, neophodno je obezbediti dobre uslove za kvalitetnu interakciju savetodavca (lekara, farmaceuta, farmaceutskog tehničara) i potrošača / pacijenta – korisnika OTC preparata. Potrošač OTC proizvoda je suveren, ali se na njegove psihološke dispozicije može direktno i indirektno delovati odgovarajućim setom varijabli ponašanja. U upotrebi su kognitivni pristupi ponašanju potrošača (informaciono procesiranje) uz uvažavanje faktora koji remete odlučivanje o preparatu (kognitivna kratkovidost, psihološko „slepilo“) i enviromentalistički pristup ponašanju potrošača (subkultura, socijalna klasa, referentne grupe).
   Glavni edukativni cilj ovog programa je osposobljavanje zdravstvenih radnika za primenu tehnika koje obezbeđuju održivi balans između zdravstvenih i marketinških aspekata, koji će omogućiti optimalan izbor i adekvatno korišćenje izabranog OTC preparata.
  • Obavezna literatura: 1. Tomić V. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 81-91; 2. Tomić V. "Ko, kako i zašto kupuje otc preparate", prezentacija predavanja
  • Dodatna literatura: 1. Solomon MR, Dahl DW, Kotik K. Consumer Behaviour: buying, having and being, Victoria: University of Wellington, 2017; 2. Bamossy GJ, Solomon MR. Consumer behaviour: A European Perspective. University of Wellington, 2017; 3. Lautos GP. Consumer Behaviour in Action: Real-life Applications for Marketing Managers. New York: Routledge, 2015; 4. Lowe B, Alport F. Forecasting consumer percepction of Inovativeness. Journal of Business Research, 2015. 64(8): 50-63.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1327/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1327/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1327/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      104.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Tomić V. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 81-91 Datoteka
      238.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Tomić V. "Ko, kako i zašto kupuje otc preparate", prezentacija predavanja Datoteka
      146.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.