Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1124/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja i osposobljavanje korisnika testa za: brzu dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu akutnih komplikacija dijabetesa melitusa; pravilno tumačenje kliničke prezentacije i laboratorijskih analiza kod bolesnika sa akutnim komplikacijama dijabetesa melitusa; pravilan terapijski pristup u lečenju akutnih komplikacija dijabetesa melitusa, po pitanju prioriteta u lečenju, izbora i doziranja infuzionih rastvora i medikamenata; prepoznavanje faktora rizika i precipitirajućih faktora za nastanak akutnih komplikacija dijabetesa melitusa, a u cilju prevencije nastanka ovih komplikacija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija), biohemičare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1124/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Prema podacima iz 2014. godine, u razvijenim zemljama sveta od Dijabetes Melitusa (DM) boluje oko  8,3% populacije, sa tendencijom da do 2040. godine bude oko 10% obolelih. U Srbiji ima 864.000 registrovanih dijabetičara. Kod pacijenata koji se podvrgavaju hirurškom lečenju učestalost se kreće od 20% (kod starijih od 75 godina) do 40-90% (kod kritično obolelih pacijenta). Pacijenti sa DM imaju brojne komorbiditeta, pre svega hipertenziju, a u zavisnosti od tipa DM, dužine trajanja i stepena metaboličke kontrole, i brojne hronične komplikacije (mikro i makroangiopatije, dijabetična nefropatija, retinopatija, polineuropatija). Akutne komlikacije - hiper i hipoglikemijske krize i koma, dijabetična ketoacidoza (DKA) i teška hipoglikemijska epizoda, moguvitalno ugroziti pacijenta. Zbog toga je od suštinskog značaja rano prepoznavanje akutnih komplikacija i pravovremeno otpočinjanje adekvatnih terapijskih mera.
   Kliničke manifestacije DKA mogu lažno uputiti na dijagnozu akutnog apendicitisa ili drugih oboljenja, pa je od najvećeg značaja rana laboratorijska potvrda. Na DKA treba uvek posumnjati u prisustvu precipitirajućih faktora, pre svega infekcije, ali i traume, stresa, promene vrste preparata i mesta aplikacije, egzacerbacije hroničnih bolesti, primene glukokortikoida ili nekih drugih medikamenata itd. Potrebno je proceniti težinu DKA, na osnovu gasnih analiza, i u zavisnosti od njene težine i dužine trajanja, proceniti stepen (očekivane) dehidratacije i gubitka elektrolita. U inicijalnom tretmanu DKA, veoma je značajan redosled postupaka. Preporuka je da se najpre otpočne sa rehidratacijom i to izotonim slanim kristaloidnim rastvorima, zatim sa primenom insulina, a unutar dva sata od započinjanja rehidratacije, neophodno je započiti korekciju očekivane hipokalijemije, i to već pri visokonormalnim vrednostima kalijuma. Uprkos veoma visokim vrednostima glikemije, primena insulina mora biti oprezna jer je broj insulinskih receptora na periferiji ograničen, a u uslovima acidoze, smanjena je njihova senzitivnost na insulin. Iz tih razloga terapijski cilj je smanjenje glikemije za oko 5mmol/h, jer više od toga nije ni moguće. Ukoliko je hipokalijemija izražena primena insulina se odlaže, da ne bi došlo do produbljenja hipokalemije.
   Hipoglikemijske krize su relativno česta komplikacija, naročito kod insulin-zavisnih dijabetičara. Hipoglikemija može imati još negativnije posledice od hiperglikemije, budući da neka tkiva (ćelije mozga, eritrociti) koriste isključivo glukozu kao energetski substrat za svoje metaboličke potrebe. Najvažniji fiziološki efekti hipoglikemije su: mobilizacija krvi iz perifernih delova u mozak, jetru i mišiće (što dovodi do bledila) i poremećaji autonomnog nervnog sistema  (što se manifestuje ubrzanim pulsom, tremorom, znojenjem, palpitacijama). Može doći i do tranzitorne mobilizacije leukocita  i povećane agregacija trombocita i viskoznost krvi (što dovodi do poremećaja mikrocirkulacije). Precipitirajući faktori za nastanak hipoglikemije su brojni, a kod hospitalizovanih pacijenata najčešći su insulinske infuzije, operacija, stres, kritična bolest. Hipoglikemija se leči intravenskim bolusima 50% dekstroze, u dozama koje su različite za svesne bolesnike i bolesnike bez svesti, što će nivo glikemije povećati veoma brzo i dovesti do povratka svesti.
   Monitoring glikemije je veoma značajan za prevenciju akutnih komplikacija DM. Kod hospitalizovanih bolesnika sa hiperglikemijom treba proveravati glikemiju svaka 2-4 sata (stabilni bolesnici), a na 30-60 minuta (kod nestabilnih). Kod hipoglikemijske krize/kome, provera glikemije vrši se svakih 15-20 min iz iste vrste krvi (arterijska, venska, kapilarna).
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Šumarac-Dumanović N, Vučetić Č, Stevanović K, Živaljević V, Lalić K. Akutne komplikacije dijabetesa melitusa (hiper- i hipoglikemijske krize i kome). U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgetnih stanja u medicine. Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 675-96
  • Dopunska literatura: 1. Levy N, Penfold NW, Dhatariya K. Perioperative management of the patient with diabetes requiring emergency surgery. Education, 2017; 17(4): 129–36; 2. Cosson E, Catargi B , Cheisson G , Jacqueminet S, Ichai C, Leguerrier AM et al. Practical management of diabetes patients before, during and after surgery: A joint French diabetology and anaesthesiology position statement. Diabetes & Metabolism, 2018; 44: 200–16; 3. Setji TL, Gilmore L, Freeman S. Perioperative diabetes management. Diabetes Manag, 2018; 8(3): 67–73; 4. Levy N, Dhatariya K. Pre‐operative optimisation of the surgical patient with diagnosed and undiagnosed diabetes: a practical review. Anaesthesia, 2019; 74(Suppl.1): 58-66.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1124/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-A-1-1124/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1124/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      143.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Kalezić N, Šumarac-Dumanović N, Vučetić Č, Stevanović K, Živaljević V, Lalić K. Akutne komplikacije dijabetesa melitusa (hiper- i hipoglikemijske krize i kome). U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgetnih stanja u medicine. Datoteka
      338.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.