Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1114/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Razumevanje posledica akutnog, brzog i masivnog gubitka cirkulatornog volumena. Sticanje znanja o savremenim principima dijagnostike i lečenja hemoragijskog šoka (terapijskim ciljevima i inicijalnom tretmanu bolesnika koji aktivno krvari). Upoznavanje sa preporukama Evropskih vodiča za tretman bolesnika u hemoragijskom šoku.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Asist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1114/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Hemoragijski šok je urgentno medicinsko stanje, hipovolemijski šok koji nastaje kao posledica akutnog, brzog i masivnog gubitka cirkulatornog volumena. Može da bude traumatske i netraumatske etiologije. Osnovni supstrat čini neadekvatna oksigenacija perifernih tkiva, koja nastaje kao posledica redukovane tkivne perfuzije, što rezultira disbalansom između dotoka kiseonika tkivima i njegove utilizacije u tkivima.
   Patofiziološke događanja predstavljaju kontinuum, sa četiri stadijuma :
   1. inicijalni - stanje hipoperfuzije prouzrokuje hipoksiju i smanjenu produkciju adenozin trifosfata. Deficit kiseonika prouzrokuje promene u metaboličkom statusu i posledično divertovanje metabolizma ka anaerobnim uslovima, sa povećanom produkcijom ugljen-dioksida, laktata i piruvata i razvojem sistemske metaboličke acidoze;
   2. kompenzatorni - predstavlja multisistemski kompenzatorni odgovor, uz aktivaciju hematopoeznog, kardiovaskularnog, renalnog i neuroendokrinog sistema, sa ciljem održanja perfuzije i dotoka kiseonika do najvitalnijih organa;
   3. progresivni - ukoliko se ne leči pravovremeno, šoka progredira, jer kompenzatorni mehanizmi postaju nedovoljni. Smanjena perfuzija i energetski deficit narušavaju integritet jonske pumpe i ćelijske membrane, a voda ulazi u ćeliju. Staza u mikrocirkulaciji i povećanje permeabiliteta, zbog disfunkcije kapilarne membrane dovode do ekstravazacije tečnosti u intersticijum i intersticijalnog edema, što sprečava dalju ekstrakciju kiseonika, zbog povećanja distance kapilar-ćelija.
   4. refraktorni- reverzija šoka je nemoguća. Karakteriše ga progresivna organska disfunkcija.
   Kliničke manifestacije su u direktnoj korelaciji sa količinom izgubljene krvi; klasifikuju se u 4 stadijuma prema ATLS protokolu: prvi - gubitak do 15%, drugi - gubitak od 15%-30%, treći - gubitak od 30%-40% (zahteva transfuziju) i četvrti stadijum - gubitak veći od 40% volumena krvi.
   Inicijalni tretman bolesnika koji aktivno krvari, tj. primarni terapijski ciljevi su uspostaviti kontrolu krvarenja što je pre moguće, nadoknaditi cirkulatorni volumen (kao prva terapijska strategija u obnovi MAP-a), razmotriti primenu rane transfuzije krvi i komponenata u cilju održanja dotoka kiseonika i prevencije tkivne hipoksije, inflamacije, organske disfunkcije i rane posttraumatske koagulopatije.
   Inicijalni tretman sprovodi se odmah na prijemu i uključuje: A-AIRWAY, obezbediti disajni put uz kontrolu cervikalne kičme, B-BREATHING, obezbediti adekvatnu ventilaciju i C -obezbediti potporu cirkulacije.
   Održavanje i uspostavljanje adekvatnog venskog puta je prioritet u zbrinjavanju bolesnika koji aktivno krvari. Obezbeđivanje disajnog puta započinje plasiranjem kanile (najmanje dve), što većeg promera u periferne vene (vene gornjih ekstremiteta ili prema ATLS protokolu jedan venski put iznad, drugi ispod dijafragme). Evropski vodiči za tretman bolesnika u hemoragijskom šoku preporučuju inicijalnu primenu kristaloidnih rastvora (RL i 0.9% NaCl). Sintetski koloidi se primenjuju samo za perioperativnu hipovolemiju (HES ili rastvori želatina). Hipertoni rastvor maskiraju znake hipovolemije i odlažu dijagnozu hemoragijskog šoka. Strategija agresivne nadoknade volumena infuzionim rastvorima do normalizacije vitalnih parametara je napuštena. Predlažu se dva koncepta nadoknade: „resuscitacija malim volumenom“ i „hipotenzivna resuscitacija“. To znači da tečnosti treba titrirati u malim bolusima (250 ml) sa ciljem da se krvni pritisak održi na nivou nižem od normalnog (80-90mmHg), da se uspostavi puls nad a.radialis i da se koriguje mentalni status do definitivne kontrole krvarenja.
   Terapijski ciljevi koje treba postići transfuzijom krvi i komponenata su: Hb>7g/dL, uz održavanje intravaskularnog volumena, INR<2 i trombociti>50x109/L. Izuzetak su pacijenti sa redukovanom koronarnom rezervom, pacijenti sa traumatskom lezijom mozga i trudnice, koji zahtevaju više vrednosti Hb, Hct, Tr.
  • Obavezna literatura: 1. Stefanović B, Stefanović B, Kalezić N. Hemoragijski šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016; 13.1: 729-50
  • Dopunska literatura: 1. Malbrain, M.L.N.G., Van Regenmortel, N., Saugel, B. et al. Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is time to consider the four D’s and the four phases of fluid therapy. Ann. Intensive Care, 2018; 8: 66; 2. Rasheed KM. Fluid therapy in trauma resuscitation : A review of changing practices. Bangladesh Crit Care J March 2018; 6 (1): 31-39; 3. Kudo D, Yoshida Y, Kushimoto S. Permissive hypotension/hypotensive resuscitation and restricted/controlled resuscitation in patients with severe trauma. Journal of Intensive Care, 2017. 5:11; 4. Carrick MM, Leonard J, Slone DS, Mains CW, Bar-Or D. Hypotensive Resuscitation among Trauma Patients. BioMed Research International, 2016. Article ID 8901938: 8 pages.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1114/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1114/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1114/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      116.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Stefanović B, Stefanović B, Kalezić N. Hemoragijski šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016; 13.1: 729-50 Datoteka
      372.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.