Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1117/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o plućnoj emboliji. Razumevanje savremenih principa u tretmanu plućne embolije. Osposobljavanje za primenu mera blagovremene dijagnostike i adekvatne inicijalne i definitivne terapije ovog potencijalno životno ugrožavajućeg stanja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1117/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Plućna embolija (PE) je patološko stanje nastalo usled opstrukcije manjih ili većih grana plućne arterije trombom ili drugim materijalima, koji putem venske krvi, kroz desno srce, dospevaju u plućnu cirkulaciju. Među kardiovaskularnim oboljenjima, PE zauzima treće mesto po učestanosti. Često se ne dijagnostikuje za života bolesnika (u 25-30% slučajeva znaci sveže ili stare PE se nađu tek na autopsiji). Uglavnom se javlja tri do sedam dana od nastanka duboke venske tromboze i u 10% slučajeva je fatalna (najčešće u prvom satu od pojave simptoma).
   Embolizacija plućne cirkulacije uzrokuje hemodinamske promene, ali i promene respiratorne funkcije. Opstrukcija plućnih arterija embolusom povećava pritisak u plućnoj cirkulaciji, te dolazi do insuficijencija desne komore (DK), zbog opterećenja pritiskom, što se smatra glavnim uzrokom smrti u PE. DK je izložena i opterećenju volumenom, jer se otežano prazni zbog visokog pritiska u plućnoj cirkulaciji. Dilatirana DK dovodi do otežanog punjenja leve komore, a posledica je pad sistemskog arterijskog pritiska. Hemodinamski poremećaji dovode i do poremećaja ventilaciono-perfuzionog odnosa (povećan mrtav prostor u delu pluća gde nema cirkulacije, a u ostalim delovima povećan je desno-levi šant), a posledica je respiratorna insuficijencija.
   PE se klasifikuje kao: visokorizična (suspektna ili potvrđena PE u prisustvu šoka ili perzistentne hipotenzije) i niskorizična (odsustvo šoka ili perzistentne hipotenzije).
   Pojava dispneje, bola u grudima, sinkope, hemoptizija, arterijske hipotenzije i šoka, treba da pobudi sumnju na PE, a može biti potpuno asimptomatska.U postavljanju dijagnoze PE uzimaju se u obzir kliničke manifestacije, laboratorijski testovi i razne imidžing metode.Plazma D-dimer ima visoku negativnu prediktivnu vrednost od 99.6% za plućnu emboliju. Ehokardiografski može se videti dilatirana desna komora, povišen sistolni pritisak u desnoj komori, trombne mase u desnoj komori i plućnoj arteriji, pomeranje septuma ka levoj komori, perzistentan foramen ovale. Spiralna kompjuterizovana tomografija (CT) grudnog koša ima senzitivnost i specifičnost od 96% za postavljanje dijagnoze plućne embolije, pa je ova metoda potisnula u drugi plan ostale imidžing metode.
   Ukoliko je suspektna PE sa šokom ili hipotenzijom, uraditi CT angiografiju i ako je pozitivna lečiti PE. Ako CT nije dostupan, uraditi ehokardiografiju i ako postoje znaci opterećenja DK lečiti PE. Ukoliko je suspektna PE bez šoka ili hipotenzije i niska/intermedijerna verovatnoća PE (procenjeno Velsovim skorom)uraditi D-dimer. Ukoliko je vrednost povećana uraditi CT i kod pozitivnog nalaza lečiti PE. Ukoliko je verovatnoća za PE visoka, odmah uraditi CT.
   Kod PE sa šokom ili hipotenzijom: antikoagulantna terapija nefrakcioniranim heparinom treba da se započne bez odlaganja. Preporučuje se primena trombolitičke terapije. Sistemska hipotenzija treba da se koriguje vazoaktivnim lekovima i volumenom.
   Kod PE bez šoka ili hipotenzije: parenteralnu antikoagulantnu terapiju započeti bez odlaganja (preporučeni su niskomolekularni heparini i fondaparinux); paralelno sa parenteralnim antikoagulansima preporučuje se i primena antagonista vitamina K, dok se ne postigne ciljni INR 2.0-3.0. Kao alternativa antagonistima vitamina K, preporučuje se primena novih oralnih antikoagulanasa, ali ne odmah, već nakon par dana primene parenteralnih antikoagulanasa.
   Pacijenti sa PE moraju da budu podvrgnuti dugotrajnoj antikoagulantnoj terapiji u cilju sekundarne prevencije. Dužina trajanja terapije zavisi od niza okolnosti.
  • Obavezna literatura: 1. Ivošević T, Kalezić N, Unić-Stojanović D, Palibrk I, Bradić Ž, Ivanović B. Plućna embolija. U: Kalezić N. (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 305-22
  • Dopunska literatura: 1. Righini M, Robert‐Ebadi H, Le Gal G. Diagnosis of acute pulmonary embolism. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2017; 15(7): 1251-61; 2. Yamamoto T. Management of patients with high-risk pulmonary embolism: a narrative review. Journal of Intensive Care, 2018; 6: 16; 3. Howard L. Acute pulmonary embolism. Clin Med (Lond), 2019; 19(3): 243–7; 4. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, Bueno H, Geersing GJ, Harjola VP et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2020; 41(4): 543–603.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1117/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1117/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1117/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      127.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Ivošević T, Kalezić N, Unić-Stojanović D, Palibrk I, Bradić Ž, Ivanović B. Plućna embolija. U: Kalezić N. (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 305-22 Datoteka
      273.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni principi inicijalnog tretmana plućne embolije
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.