Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00165

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o epilepsiji i epileptičkim napadima. Upoznavanje i usvajanje savremenih preporuka za inicijalno zbrinjavanje epileptičnog napada. Osposobljavanje korisnika za adekvatno reagovanje.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Asist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: CG-00165
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Epilepsija je hronično neurološko oboljenje koje nastaje zbog poremećene funkcije moždanog korteksa. Dominantna karakteristika su epileptični napadi, usled iznenadnog i ekscesivnog električnog pražnjenja u moždanoj kori do čega mogu dovesti bolesti, oštećenja mozga i različita sistemska oboljenja i stanja.
   Napadi se manifestuju iznenadnom i kratkotrajnom izmenom motorne aktivnosti, senzibiliteta, senzorijuma, ponašanja, emocija, autonomnih funkcija i/ili svesti. Za postavljanje dijagnoze neophodno je da postoje dva ili više napada koji nisu provocirani drugim bolestima ili okolnostima ili jedan neisprovocirani napada, uz verifikovani faktor rizika (dokazano strukturalno oštećenje mozga, potvrđeno vizuelizacionim dijagnostičkim metodama i/ili prisustvo interiktalnih epileptiformnih promena u elektroencefalogramu).
   Postoje dva osnovna tipa napada: fokalni (parcijalni) i generalizovani. Fokalni napadi mogu biti jednostavni i kompleksni, i uvek su nekonvulzivni. Napadi koji počnu parcijalno i prerastu u generalizovane tonično-kloničke napade su sekundarno generalizovani napadi.
   Generalizovani napadi se odlikuju inicijalnim poremećajem svesti i pojavom obostranih, simetričnih motornih manifestacija, inkontinencije i ujeda jezika. Dve najčešće vrste generalizovanih napada su: apsansni napadi („petit mal” ) i generalizovani tonično-klonični napadi („grand mal”).
   Konvulzivni epileptični status (KES) je životno ugrožavajuće stanje, koje zahteva urgentnu hospitalizaciju. KES čine generalizovani tonično-klonični napadi koji traju 30 min i duže ili se ponavljaju toliko često da se bolesnik ne može oporaviti (5 min trajanja jednog ili više ovakvih napada dovoljno je da se proglasi statusom i primene neodložne mere lečenja).
   Prva pomoć osobama tokom epileptičnog napada je veoma važna. Prolongirani ili ponavljani napadi bez oporavka svesti mogu dovesti do KES-a, pa je zbog toga značajno da se pomoć odmah ukaže i bude adekvatna. Osnovni cilj tokom ukazivanja pomoći je zaštita od povređivanja bolesnika.
   Inicijalni tretman KES-a podrazumeva obezbeđivanje prohodnosti disajnih puteva i stabilnosti kardiorespiratornih funkcija bolesnika. Intubaciju traheje treba izbegavati, jer je često nemoguća. Preporučuje se korišćenje nazalnog kiseoničnog katetera ili kiseonične maske. Cilj terapije je prekid KES-a tokom prvih pet minuta, što se postiže benzodiazepinima (lekovi prvog izbora) ili drugim medikamentima (barbiturati sa ultra-kratkim dejstvom, propofol, fenitoin i fosfenitoin).
   Inicijalni tretman KES-a odraslih u vanbolničkim uslovima zasniva se na primeni benzodiazepina IV i to: diazepama (5 mg) ili lorazepama (2 mg) tokom jednog do dva minuta. Ako se napad nastavlja i posle 4 minuta od prve doze, može se ponoviti početna doza. Zbog rizika od pojave respiratorne depresije u toku IV primene ovih medikamenata, doze se razlikuju u prehospitalnim i hospitalnim uslovima. Maksimalne doze intravenski primenjenih benzodiazepina u vanbolničkim uslovima su: 10 mg za diazepam, a 4 mg za lorazepam. U bolničkim uslovima, mogu biti veće.
   Paralelno s primenom antistatusnih lekova, neophodno je održavanje vitalnih funkcija i dijagnostikovanje i lečenje osnovnog oboljenja i provokacionih faktora koji su doveli do epizode statusa (terapijski protokol).
   U kliničkoj slici dominiraju gubitak svesti i povišen mišićni tonus. Urgentna terapija podrazumeva promptno zaustavljanje napada, što se postiže benzodiazepinima, kao lekovima prvog izbora. U slučaju neuspeha, mogu se primeniti i drugi medikamenti. Od vitalne važnosti je ukazivanje prve pomoći u prehospitalnim uslovima, da se spreči povređivanje bolesnika koji je izgubio svest. Od velikog značaja je edukacija porodice i osoba iz bolesnikovog okruženja.
  • Obavezna literatura: 1. Palibrk I,Vojvodić N, Kalezić N, Stefanova E. Urgentni tretman epileptičnog napada. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 11.3:647-58
  • Dopunska literatura: 1. Zaccara G, Giannasi G, Oggioni R, Rosati E, Tramacere L, Palumbo P. Convulsive status epilepticus study group of the uslcentro Toscana, Italy. Challenges in the treatment of convulsive status epilepticus. Seizure. 2017;47:17-24; 2. Yasiry Z, Shorvon SD. The relative effectiveness of five antiepileptic drugs in treatment of benzodiazepine-resistant convulsive status epilepticus: a meta-analysis of published studies. Seizure. 2014; 23(3): 167-74; 3. Fisher RS. Redefining epilepsy. Curr Opin Neurol. 2015; 28(2): 130-5; 4. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, Engel J Jr, Forsgren L, French JA, Glynn M, Hesdorffer DC, Lee BI, Mathern GW, Moshé SL, Perucca E, Scheffer IE, Tomson T, Watanabe M, Wiebe S. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014; 55(4): 475-82.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     112.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Palibrk I,Vojvodić N, Kalezić N, Stefanova E. Urgentni tretman epileptičnog napada. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 11.3:647-58 Datoteka
     205.1Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Urgentni tretman epileptičnog napada
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.