ELEKTRONSKI TESTOVI ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Perinatalna mentalna oboljenja (1) 5 A-1-2539/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5 A-1-2562/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2565/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5 A-1-2564/18
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslih 5 A-1-2537/18
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principi 5 A-1-2538/18
Sportske povrede ramena - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 4 A-1-2558/18
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2556/18
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2557/18
Osnovi rehabilitacije kod reumatoloških bolesnika 5 A-1-2561/18
Osnovi rehabilitacije kod bolesnika sa mišićno-skeletnim povredama 5 A-1-2559/18
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2545/18
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2544/18
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2546/18
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2542/18
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2541/18
Dentalni strah i fobije u stomatološkoj praksi 5 V-1245/18-II
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece 5 A-1-2536/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2563/18
Vitamini B grupe 5 D-1-1161/18
Giht 5 D-1-1162/18
Magnezijum 5 D-1-1165/18
Celijakija 5 D-1-1164/18
Osnovi tradicionalne medicine (1) 5 D-1-1160/18
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2527/18
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2552/18
Fizioterapijski tretman zdravstvenih problema izazvanih lošim držanjem tela kod dece 4 D-1-1159/18
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2551/18
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta 5 A-1-2550/18
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2560/18
Antimikrobni lekovi (1) 5 A-1-2531/18
Antimikrobni lekovi (2) 5 A-1-2532/18
Antimikrobni lekovi (3) 4 A-1-2533/18
Interakcije lekova 5 A-1-2528/18
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principi 5 A-1-2530/18
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka 4 D-1-1163/18
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 4 A-1-2547/18
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta 4 A-1-2548/18
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti 5 A-1-2549/18
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekat 5 A-1-2555/18
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 D-1-330/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 D-1-325/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 D-1-268/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o komunikaciji? 4 D-1-319/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 D-1-328/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 D-1-327/19
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 D-1-267/19
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5_ D-1-329/19
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 D-1-326/19
Ishrana i dijabetes melitus 5 D-1-318/19
Bolnička higijena 5 D-1-320/19
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-610/19
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-617/19
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-614/19
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-616/19
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-615/19
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-609/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1) 5 A-1-611/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2) 5 A-1-612/19
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-619/19
Spontana subarahnoidna hemoragija 4 A-1-1320/19
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5 A-1-1321/19
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija 4 A-1-1322/19
Intrakranijalne aneurizme 5 A-1-1323/19
Primarna intracerebralna hemoragija 3 A-1-1324/19
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1325/19
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5 A-1-1327/19
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1328/19
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1329/19
Maksilofacijalne povrede (1) 5 A-1-1330/19
Maksilofacijalne povrede (2) 5 A-1-1331/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1332/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1333/19
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1334/19
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1335/19
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1336/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5 A-1-1337/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1338/19
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardivaskularne bolesti 5 A-1-1339/19
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1341/19
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5 A-1-1346/19
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1348/19
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1350/19
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-1352/19
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog puta 5 A-1-1355/19
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1357/19
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1361/19
Osnovi tradicionalne medicine 5 D-1-512/19
Opstipacija 5 D-1-524/19
Pravilna ishrana u adolescenciji 5 D-1-525/19
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-527/19
Poremećaji ishrane 5 D-1-528/19
Ishrana i fizička aktivnost porodilja 5 D-1-529/19
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1321/19-II
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1317/19-II
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi 5 V-1318/19-II
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1319/19-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1322/19-II
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1326/19
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-2165/19
Disajni put i disanje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-914/19
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-2184/19
Gerijatrijska trauma - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-916/19
Hormonska kontracepcija - Savremene metode i principi primene 5 A-1-2172/19
Infuzioni rastvori - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-918/19
Inicijalni tretman anafilakse - Uloga i zadaci medicinske sestre 5 D-1-919/19
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-2178/19
Kanulacija vena - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-911/19
Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-2183/19
Nedostupnost hrane, glad i pothranjenost 5 A-1-2171/19
Opstrukcija disajnog puta - Uloga i zadaci medicinske sestre 5 D-1-915/19
Perioperativni menadžment bolesnika koji boluju od dijabetesa - Uloga i zadaci medicinske sestre 5 D-1-912/19
Perioperativni menadžment bolesnika pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Uloga i zadaci medicinske sestre 5 D-1-910/19
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika i stent u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-2164/19
Pothranjenost kod dece 5 A-1-2170/19
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-2177/19
Primena principa ergonomije u prevenciji oštećenja zdravlja 5 D-1-913/19
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1) 5 A-1-2173/19
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (2) 5 A-1-2179/19
Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudova 5 A-1-2174/19
Reakcije preosetljivosti na hranu 5 A-1-2176/19
Savremeni principi lečenja hipertenzivne krize 5 A-1-2182/19
Savremeni pristup u lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-2175/19
Starenje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-917/19
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-2167/19

Preporučite prijateljima

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: sreda, 23. oktobar 2019., 14:53