Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje osnovnih znanja o interakcijama lekova; osposobljavanje za uočavanje interakcija; osposobljavanje za adekvatno reagovanje na njih.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2596/17
  • Broj odluke: 153-02-3452/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 18. novembar 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije obezbeđuje sticanje osnovnih znanja o interakcijama lekova, neophodnih za njihovo uočavanje i adekvatno reago-vanje.
   Program je namenjen zdravstvenim radnicima (lekarima, stomatolozima i farma-ceutima) koji svakodnevno propisuju ili izdaju lekove za lečenje raznovrsnih bo-lesti i/ili stanja ili savetuju pacijenta u vezi s njihovom upotrebom. Program može biti koristan kao sredstvo edukacije drugih članova tima koji na različite načine učestvuje u pružanju zdravstvene zaštite (medicinske sestre i zdravstve-ni, posebno farmaceutski tehničari) i mogu značajno uticati na problem.
   Interakcija je promena efekta jednog leka (ciljni, predmetni, glavni lek, tzv. object drug) prethodnom ili istovremenom primenom drugog leka (precipitirajući lek, izazivač interakcije tzv. precipitant drug) Klinička posledica interakcije dva leka može se ispoljiti na sve navedene načine. Antagonizam se ispoljava uma-njenjem pojedinačnog farmakološkog dejstva svakog od dva leka u interakciji (1+1 manje od 2). Sinergizam se ispoljava povećanjem farmakološkog dejstva dva leka u interakciji (1+1 veće od 2). Idiosinkrazija se ispoljava odgovorom koji se ne oče-kuje prema farmakološkom profilu svakog pojedinačnog leka u kombinaciji. Ispoljavanje interakcija lekova zavisi od bolesnika, leka i lekara. Da li će dva leka stupiti u interakciju koja se klinički ispoljava kao neželjeno dejstvo zavi-si od prisustva i odsustva činilaca koji predisponiraju nastanak interakcija, kao i od svesti propisivača o mogućim interakcijama. Nisu sve interakcije kli-nički značajne. Rezultati jedne prospektivne studije ukazuju da su kod 4,7% anali-ziranih bolesnika opisane potencijalno opasne interakcije, ali je kod samo 6,2% takvih balesnika dobijena i klinička potvrda takvih sumnji. Zaključeno je da se štetne posledice interakcija javljaju kod 0,5-2% hospitalizovanih bolesnika.
   Neki drugi podaci napominju da interakcije čine samo 8,2% opisanih neželjenih dejstava lekova. Incidenca klinički značajnih interakcija iznosi između 3 i 5% kod bolesnika koji uzimaju mali broj lekova, dok je incidenca klinički značajnih interakcija oko 20% kod bolesnika koji uzimaju između 10 i 20 lekova! Doza, far-maceutski oblik, put i način primene, trajanje terapije jesu karakteristike leka koje mogu biti faktor interakcije. Postojanje klinički značajne interakcije ne znači da se (potencijalno) štetna kombinacija lekova mora izbegavati. Presudnu ulogu ima dobrobit individualnog bolesnika.
   Glavni (osnovni) lekovi su lekovi male terapijske širine i lekovi kod kojih i mala promena doze dovodi do velike promene (kliničke) efikasnosti.
   Kardiotonički glikozidi, antiaritmijski lekovi, antihipertenzivi, inhibitori MAO, antidijabetici, oralni antikoagulansi, antikonvulzivi, aminoglikozidni antibiotici, citostatici i imunosupresivi ispunjavaju jedan ili oba kriteriju-ma za glavni lek.
   U lekove izazivače interakcija spadaju lekovi koji se u visokom procentu (više od 90%) vezuju za proteine plazme, lekovi koji deluju na metabolizam drugih lekova u jetri, lekovi koji menjaju funkciju bubrega, lekovi koji deluju manje važnim mehanizmima.
  • Obavezna literatura: 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2012. 59-74.
  • Dopunska literatura: 1. Rodriguesa AT,  Stahlschmidta R, Granjab S, Falcãoc ALE, Moriela P, Mazzolaa PG. Clinical relevancy and risks of potential drug–drug interactions in intensive therapy. Saudi Pharmaceutical Journal, 2015. 23(4): 366–70; 2. Askari M, Eslami S, Louws M, Wierenga PC, Dongelmans DA, Kuiper RA, Abu-Hanna A. Frequency and nature of drug–drug interactions in the intensive care unit. Pharmacopidemiol. Drug Safety, 2013. 22: 430–7; 3. Krishna Rao K. Clinical Drug Interactions. JIMSA , 2015. 28(1): 42-4; 4. Andrade C. Potentially Significant Versus Clinically Significant Drug Interactions: Pomegranate Juice as a Case in Point. J Clin Psychiatry, 2014.75(4): e292–e293.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp. Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2596/17

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      121.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Prostran M. Interakcije lekova. U: Klinička farmakologija: odabrana poglavlja (Prostran M Ed.). Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu. 2012. 59-74 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Interakcije lekova od značaja za praksu (1)
      Nije dostupno, osim ako: Vaše polje Adresa e-pošte je proveritiopet@akme.rs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.