Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2649/19

  BROJ ODLUKE 153-02-2167/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o akutnom koronarnom sindromu (AKS); Razumevanje kliničkog značaja brzog postavljanja dijagnoze AKS; Razumevanje, usvajanje i obuka za primenu u kliničkoj praksi najnovijih protokola i preporuka za  inicijalno lečenje AKS.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Marina Stojanović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-2649/19
  • Broj odluke: 153-02-2167/2019-01
  • Akreditovan dana: utorak, 19. novembar 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ciljevi ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je sticanje relevantnih znanja o akutnom koronarnom sindromu (AKS), razumevanje kliničkog značaja brzog postavljanja dijagnoze AKS i razumevanje, usvajanje i obuka za primenu u kliničkoj praksi najnovijih protokola i preporuka za inicijalno lečenje AKS.
   Akutni koronarni sindrom (AKS) je akutni oblik koronarne bolesti. Koronarna bolest je termin kojim su obuhvaćena stanja smanjenog snadbevanja krvlju srčanog mišića.
   Korisnici testa steći će znanja o kriterijumima za klasifikovanje različitih vrsta AKS (infarkt miokarda, nestabilna angina pektoris i nagla smrt), kliničkim, laboratorijskim, EKG i drugim kriterijumima za dijagnostiku AKS, dobiće indikacijama i kontraindikacijama za PSI i primenu antitrombolitičke terapije, patofiziološkom supstratu i EKG-karakteristikama infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI), infarkta miokarda bez ST elevacije (NSTEMI), nestabilne angine pektoris i nagle smrti.
   Bol u grudima u vidu stezanja, pritiska ili nelagodnosti iza grudne kosti, sa čestom propagacijom u ruke, vilicu, vrat, leđa i epigastrijum je najčešći simptom koronarne bolesti. Na osnovu elektrokardiografske prezentacije AKS se klasifikuje na infarkt miokarda sa ST elevacijom (STEMI), infarkt miokarda bez ST elevacije (NSTEMI), nestabilnu angina pektoris, naglu smrt. Osnovni patofiziološki supstrat AKS-a je nestabilni aterosklerotični plak, komplikovan trombozom. U slučaju nestabilne angine pektoris, nastala tromboza je neokluzivna, dok IM karakteriše okluzivna tromboza. Da li će IM biti sa ili bez elevacije ST segmenta, zavisi od dužine trajanja okluzije i debljine nekroze srčanog mišića.
   Dijagnoza AKS se može postaviti ako su prisutni sledeći kriterijumi: bol u grudima, evolutivne promene u EKG-u, porast i pad koncentracije srčanih enzima u krvi. Kardiospecifični enzimi su troponini (troponin T, I, Hs), mioglobin, CK, CK-MB, CK-MB mass.Oni se koriste za potvrdu AKS i u diferencijalnoj dijagnozi nestabilne angine i NSTEMI-ja. Ukoliko su pozitivni reč je o NSTEMI, u suprotnom govore u prilog nestabilne angine pektoris. Bol u grudima može biti i srčanog porekla, a da se ne radi o AKS, kao što je slučaj kod peri, miokarditisa, oštećenja srčanih zalistaka. Može biti i ne srčanog porekla - embolija pluća, pneumotoraks, spazam ezofagusa, gastritis itd.
   Korisnici testa dobiće takođe uvid u savremene preporuke za inicijalnu tretman bolesnika sa AKS.
   U AKS-u vreme je odlučujući faktor za uspešno lečenje. Osnovna terapijska mera bolesnika sa STEMI je reperfuziona terapija. Uvek kada postoje uslovi, preporuka je da se bolesnici sa STEMI leče primarnom perkutanom intervencijom - kako bi se što pre otvorila infarktom zahvaćena arterija i uspostavio protok. Preporuka je da ukoliko bol traje kraće od 12 sati i PCI se može izvesti unutar 120 minuta od postavljanja dijagnoze STEMI-ja - bolesnika uputiti na primarnu PCI. Alternativa je fibrinolitička terapija (vodeći računa o apsolutnim i relativnim kontraindikacijama za fibrinolizu).
   Pre planirane PCI bolesniku ordinirati dvojnu antiagregacionu terapiju (Aspirin 300 mg, Klopidogrel 600 mg - kao i noviji lekovi iz grupe ADP blokatora kao što su Prasugrel, Tikarelor), uz antikoagulantnu terapiju. Lečenje bolesnika sa AKS bez elevacije ST segmenta podrazumeva pre svega primenu anti-ishemijske terapije (beta blokatori, nitrati, kalcijumski antagonisti), antitrombocitne, antikoagulantne terapije i revaskularizaciju miokarda.
  • Obavezna literatura: 1. Stojanović M, Radojević D, Kalezić N, Miličić B, Bradić Ž, Ivanović B. Akutni koronarni sindrom. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 275-85;
  • Dopunska literatura: 1. Roffi M,  Patrono C,  Collet JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST - segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2016; 3: 267–315; 2. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio - Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal, 2018; 3: 213–60; 3. Ibanez B, James S,  Agewall S et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2018; 2: 119–177; 4. Piepoli MF,  Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). European Heart Journal, 2016; 29: 2315–81.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

   • Pogledajte pitanja Datoteka
    125.1Kb PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • 1. Stojanović M, Radojević D, Kalezić N, Miličić B, Bradić Ž, Ivanović B. Akutni koronarni sindrom. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 275-85 Datoteka
    185.3Kb PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • TEST: Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
  • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.