Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1128/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje korisnika testa sa najnovijim preporukama za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima iz 2015. koje se odnose: na posebne uzroke cardiac arrest-a (CA); na posebno okruženje u kome je nastao SA i na specifičnosti bolesnika kod kojih je došlo do nastanka SA. Razumevanje promena u stavovima koje odražavaju najnovije smernice i usvajanje savremenih preporuka od strane korisnika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-1128/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj ovog predavanja je upoznavanje zdravstvenih radnika sa merama kardiopulmonalne reanimacije (CPR) u posebnim stanjima. Predavanje jezasnovano na najnovijim preporukamakoje je objavio Evropski Savet za Reanimaciju (ERC) oktobra 2015. Izmene se uglavnom odnose na mere naprednog održavanja života (ALS)i svrstane su u tri kategorije: smernice koje se odnose na posebne uzroke CA, na posebno okruženje u kome je nastao CA i specifičnosti bolesnika kod kojih je došlo do nastanka CA.
   Imajući u vidu posebne uzroke CA, najvažnije promene u preporukama iz 2015. se sastoje u sledećem: kod asfiktičnog CA daje se značaj ranoj, efikasnoj ventilaciji pluća primenom kiseonika; napravljen je algoritam za rano prepoznavanje i lečenje životno ugrožavajuće hiperkalijemije; date su preporuke za zbrinjavanje bolesnika sa hipo i hipertermijom, napravljen je algoritam za lečenje traumatskog CA u kome je naznačeno da pored hipovolemije i drugi reverzibilni uzroci (hipoksemija, tenzioni pneumotoraks, tamponada perikarda) mogu dovesti do CA i zato oni moraju biti što pre dijagnostikovani i lečeni; kod određene grupe bolesnika sa CA kardijalne etiologije savetuje se hitan transport u bolnicu u kojoj je moguće uraditi kateterizaciju ili perkutanu koronarnu intervenciju uz kontinuirano izvođenje mera CPR; opisana su trovanja lekovima i mnogim drugim  supstancama, kao i najnovija istraživanja vezana za simptomatsko lečenje, primenu specifičnih antidota i izvođenje mera CPR kod bolesnika sa CA usled trovanja.
   U pogledu posebnogmesta nastanka CA, u ovom predavanju će uglavnom biti posvećena pažnja vanhospitalnom CA. U novim smernicama je istaknut značaj ranog postavljanja dijagnoze CA i rane primene automatskih spoljašnjih defibrilatora (ASD). U slučaju produžene reanimacije preporučuje se primena mehaničkih uređaja za kompresiju grudnog koša. Nakon utapanja u ledenoj vodi i zatrpavanja lavinom bolesnike uz kontinuiranu reanimaciju treba transportovati u centar za ekstrakorporalnu cirkulaciju. Poseban deo predavanja će biti posvećen preporukama koje se odnose na izvođenje mera CPR u avionu i zakonsku regulativu o tome koju je opremu neophodno obezbediti i koje su obaveze lekara i zdravstvenih radnika koji su se slučajno zatekli u avionu. U slučaju udara struje ili kod masovnog povređivanja prvo mora biti obezbeđena sigurnost spasilaca a zatim se mora napraviti dobra trijaža.
   U pogledu lečenja CA kod specifičnih grupa bolesnikabiće razmatrani bolesnici sa teškom astmom, srčanim oboljenjima, trudnice, gerijatrijski i gojazni bolesnici.Kod gojaznih  bolesnika se savetuju izmene spasilaca u intervalima češćim nego što je to uobičajeno (češćim od 2 minuta). Kod trudnica je naglašen značaj izvođenja visoko-kvalitetene CPR uz ručno pomeranje gravidnog uterusa ulevo, rana primena ALS mera i ukoliko nije došlo do povratka spontanecirkulacije (ROSC) razmotranje hitnog carskog reza.
   Smatramo da će polaznici nakon ovog predavanja i rešavanja testa biti u mogućnosti da prepoznaju mnoga stanja koja prethode nastanku CA, naučiće kako da spreče nastanak CA, kako da u slučaju potrebe sprovedu mere CPR i ako ne dođe do povratka spontane cirkulacije (ROSC) kada odustati od reanimacije. Predavanje je namenjeno gotovo svim medicinskim radnicima koji se u svakodnevnom radu mogu susresti sa CA različite etiologije.
  • Obavezna literatura: 1. Trpković S, Pavlović A, Mostić T, Milenović M, Stevanović K, Kalezić N. Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Medicinski fakultet u Beogradu, 2016; 4(3):297-353; 2. Trpković S, Pavlović A, Anđelić S, Sekulić A. Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima. Naučni časopis Urgentne medicine Halo 194, 2015; 21(3):199-211; 3. Pavlović A. Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija. 3rd ed. Beograd; Obeležja; Beograd; 2011.
  • Dopunska literatura: 1. Truhlárˇ A, Deakin CD, Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 4. Cardiac arrest in special circumstances. Resuscitation 2015; 95:148–201; 4. Pavlović A, Trpković S, Anđelić S, Videnović N. Is there a doctor on the plane? The Distinctive Conditions of Cardiopulmonary Resuscitation on Commercial Flights. Srpski Arhiv 2017; OnLine-First Issue 00, Pages: 109-109
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1128/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1128/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1128/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      146.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Trpković S, Pavlović A, Mostić T, Milenović M, Stevanović K, Kalezić N. Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Medicinski fakultet u Beogradu, 2016; 4(3):297-353 Datoteka
      1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Trpković S, Pavlović A, Anđelić S, Sekulić A. Nove preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjima. Naučni časopis Urgentne medicine Halo 194, 2015; 21(3):199-211 Datoteka
      1.2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.