Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE C-1-38/20

  BROJ ODLUKE 153-02-690/2020-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje zdravstvenih radnika za: prepoznavanje mobinga; kontrolu mobinga; prevladavanje mobinga.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: C-1-38/20
  • Broj odluke: 153-02-690/2020-01
  • Akreditovan dana: sreda, 1. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Mobing je oblik ponašanja na radnom mestu kojim jedna ili više osoba sistematski psihološki malteretiraju, zlostavljaju i ponižavaju drugu osobu, ugrožavajući njen profesionalni ugled, ljudsko dostojanstvo i lični integritet. Važna karakteristika mobinga je to što on traje najmanje šest meseci, a ponavlja se jednom nedeljno ili češće. Žrtve mobinga su najčešće osobe koje prema nekoj ličnoj dispoziciji, poreklu ili kvalitetu razlikuju od većine ostalih u kolektivu. Radni ambijent u našim sredinama i uslovima tranzicije prepoznatljiv je po niskoj toleranciji na tretiranje različitosti, posebno onih koji su profesionalno kvalitetni i imaju izgrađen personalni integritet. Ovakva socijalna situacija podržana je i nepružanjem otpora na socijalne pritiske i visokim stepenom konformiranja rukovodilaca od njima nadređenih.
   Mobing se odražava narušavanjem mentalnog zdravlja zaposlenog i lošom psihološkom klimom radnog ambijenta.
   Posledice mobinga na mobiranu osobu, zbog intenziteta i kontinuiteta, slične su posledicama stresa na radnom mestu. Pojam mobinga je uži od stresa i po sebi predstavlja jednu vrstu stresora. Posledice mobinga koje su negativne trpi ceo organizam mobirane osobe, a manifestuju se na fiziološkom, psihološkom, emocionalnom, socijalnom i bihevioralnom planu. Brojni, i po prirodi heterogeni problemi koji su posledice mobinga kreću se od poremećenog apetita, nesanice ili bežanja u san, poremećene koncentracije i fokusiranja pažnje, slabijeg pamćenja do povećane anksioznosti, nervoze, upadanja u konfliktne situacije, depresiju, agresivno ponašanje prema okolini. Vrlo često su poremećeni sadržaji socijalnih interakcija kako u neposrednom (porodičnom), tako i u širem (radnom) okruženju.
   Svaka radna grupa razvija karakteristične oblike aktivnosti, interakcija, normi i vrednosti, a opstanak i status pojedinca u grupi u najvećoj meri zavisi od toga u kolikoj meri će se ponašati u skladu sa zahtevima grupe. Psihološko maltretiranje je izuzetno jako i „efikasno“ demotivišuće sredstvo u kolektivu, kako na mobiranu osobu, tako i na ostale članove radne organizacije. Česta posledica je i formiranje neformalnih grupa koje bez obzira na formu imaju za cilj rušenje ličnog integriteta mobiranog. U toku mobinga oko mobirane osobe se pravi socijalna mreža i formira javno mnjenje širenjem dezinformacija o zaposlenom.
   Kao nužna posledica mobinga je urušavanje delatnosti institucije u kojoj se odvija mobing, smanjenje radne efikasnosti i urušavanje profesionalnog ugleda institucija u kojima se mobing toleriše iz razloga arogancije neznanja menadžmenta.
   U našoj sredini postoji zakonski uobličeno tretiranje problema psihološkog maltretiranja, ali je njegovo funkcionisanje u praksi dosta površno tretirano, osim ako ne stigne u medije, a onda je široko zloupotrebljavano.
   Mobing se može prevenirati. To podrazumeva kompletnu psihofizičku pripremu pojedinca za te situacije, kao i asertivni trening zaposlenih. Na nivou kolektiva podrazumeva otvorenu komunikaciju, kulturu radnog ambijenta u kontekstu kvalitetnih interpersonalnih odnosa, poštovanje profesionalnih kompetencija i kvalifikacija, psihološka ispitivanja prilikom izbora ljudi na rukovodeće funkcije na svim nivoima. Prevencija je najefikasniji način prevladavanja mobinga.
   Ovaj program se preporučuje zdravstvenim radnicima svih profila i nivoa stručnosti, jer su uzroci mobinga, način ispoljavanja, posledice, metode prevencije i način prevladavanja mobinga iste kod svih koji rade u zdravstvenoj službi. Pohađanje programa obezbeđuje sticanje relevantnih znanja koje će osposobiti zdravstvene radnike za prepoznavanje, kontrolu i prevladavanje mobinga na radnom mestu (u zdravstvenoj ustanovi).
  • Obavezna literatura: 1. Tomić V. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 103-118.
  • Dopunska literatura: 1. Zacharová E, Bartošovič I. Mobbing experienced by nurses in health care facilities. Clinical Social Work and Health Intervention, 2016; 7(2): 50-61; 2. Al-Ghabeesh, S.H., Qattom, H. Workplace bullying and its preventive measures and productivity among emergency department nurses. BMC Health Serv Res, 2019; 19:445; 3. Bambi S, Foà C, De Felippis C, Lucchini A, Guazzini A, Rasero L. Workplace incivility, lateral violence and bullying among nurses. A review about their prevalence and related factors. Acta Biomed for Health Professions, 2018; 89 (S6): 51-79; 4. Keller R, Krainovich-Miller B, Budin W, Djukic M. Predictors of nurses’ experience of verbal abuse by nurse colleagues. Nursing Outlook. 2018;66(2):190–203.
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    C-1-38/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: C-1-38/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: C-1-38/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      152.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Dr sci med Vesna Tomić, “Motivacija za kvalitet radne aktivnosti”, prezentacija predavanja Datoteka
      591.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Dr sci med Vesna Tomić, Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 103-118 Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 3. Dr sci med Vesna Tomić, Psihološko maltretiranje na radnom mestu – mobing. Zdravstvena zaštita, 2015. 41(3): 42-9 Datoteka
      2.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.