Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-1118/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje korisnika sa zdravstvenim karakteristikama starih od značaja za primenu lekova. Sticanje znanja o neželjenim dejstvima odabranih grupa lekova koje se primenjuju kod starih. Sticanje znanja o terapijskim alternativama kojima se mogu izbeći neželjena dejstva lekova kod starih.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milica Prostran
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1118/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Starenje stanovništva je dominantna karakteristika populacije kako na globalnom, tako i na lokalnom nivu. Po prosečnoj starosti i učešću starih u strukturi populacije Srbije je šesta zemlja na svetu. Prema definicije SZO kategoriju starih čini stanovništvo starosti 65 i više godina. Proces starenja prate brojne fiziološke promene, koje imaju involutivni karakter. Ove promene počinju kao funkcionalne i pre formalnog ulaska u starost, a sa produženjem života dobijaju strukturni karakter. U starosti su značajno promenjene funkcija bubrega, jetre, gastrointestinalnog trakta, pluća, nervnog sistema, sistema humoralne regulacije... Praktično svi organi i organski sistemi, zahvaćeni procesom starenja i nalaze se u involuciji. Ove promene odražavaju se na sve faze farmakokinetike lekova, počev od resorpcije (promene u gastrointestinalniom traktu i plućima), preko distribucije (promene u jetri, kardiovaskularnom sistemu), vezivanja za proteine (promene u jetri) do eliminacije (promene u bubrezima, plućima i sl.). Na drugoj strani, svi lekovi imaju određeni potencijal lekova za interakcije, koje u opisanoj situaciji dolaze do izražaja mnogo više nego kod drugih kategorija stanovništva. Neželjena dejstva lekova kod starih ispoljavaju se sa mnogo većom učestalošću nego u drugim populacionim grupama, jer je i prosečan broj lekova koje koristi stara populacija veći. Svaki lekar, medicinska sestra ili zdravstveni tehničar koji na različite načine učestvuje u propisivanju, izdavanju ili primeni lekova treba sa ovim da bude upoznat i nauči kako da pravilnim izborom, načinom primene i doziranjem lekova prevenira njihova neželjena dejstva. Od nivoa znanja i pozornosti zdravstvenih radnika veoma mnogo zavisi učestalost sa kojom će se oni pojavljivati u praksi. Kako učestalost neželjenih dejstava uvek zavisi od tri faktora (lekar, lek, pacijent), imajući u vidu da se na sam lek i značajno izmenjenog pacijenta ne može mnogo uticati, jasno je da edukacija lekara (zdravstvenih radnika) predstavlja jedini način da se na ovu situaciju utiče. U ovom programu kontinuirane edukacije obrađena su neželjena dejstva lekova koja se odnose na razvoj depresije, parkinsonizma, posturalnu hipotenziju, antiho-linergički efekat, opstipaciju, inkontinenciju, gastrointestinalna krvarenja... Najčešće i najopasnije neželjeno dejstvo u starosti su padovi koji dovode do traume, sa veoma opasnim posledicama po život (prelomi kuka kod starih u visokom procenu imaju fatalni ishod). Do padova najčešće dovode lekovi koji se sa visokom učestalošću koriste u starosti, što dodatno uvećava problem. Sedativi, hipnotici, anksiolitici i slični lekovi dovode do nastupanja hipotenzije i posturalne hipotenzije, koja je glavni mehanizam nastanka padova sa prelomima. S druge strane primena inovativnih lekova kod starih je ograničena zbog straha od interakcija i neželjenih dejstava, odsustva ili malog broja podataka iz klinič-kih studija na osnovu kojih se donose farmakoterapijske odluke u praksi, kao i finansijskih ograničenja koja se odražavaju na pristupačnost lekova za stare osobe. Ovo potencira važnost edukacije o adekvatnoj primeni lekova kod starih.
  • Obavezna literatura: 1. Milica Prostran, Katarina Savić Vujović, Branislava Medić, Sonja Vučković, Nevena Divac, Radan Stojanović, Dragana Srebro, Lepa Jovanović "Klinicka farmakologija starih", "Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba" 2017; 2. Tatjana S. Potpara, Vera Jokić, Milica Prostran "Oralna antikoagulantna terapija kod starih sa atrijalnom fibrilacijom", "Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba" 2017; 3. Radan Stojanović, Nevena Divac, Sonja Vučković, Katarina Savić-Vujović, Dragana Srebro, Branislava Medić, Milica Prostran "Antiagregaciona terapija kod starih", "Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba" 2017.
  • Dopunska literatura: 1. Wimmer BC, Cross AJ, Jokanovic N et al. Clinical Outcomes Associated with Medication Regimen Complexity in Older People: A Systematic Review. J Am Geriatr Soc, 2017; 65: 747; 2. Barclay K, Frassetto A, Robb J, Mandel ED. Polypharmacy in the Elderly: How to Reduce Adverse Drug Events. Clinician Reviews, 2018; 28(2): 38-44; 3. Heser K, Pohontsch NJ, Scherer M, Löffler A, Luck T, Riedel-Heller SG et al. Perspective of elderly patients on chronic use of potentially inappropriate medication – Results of the qualitative CIM-TRIAD study. PLoS ONE, 2018; 13(9); 4. Wang-Hansen, MS, Wyller TB, Hvidsten LT et al. Can screening tools for potentially inappropriate prescriptions in older adults prevent serious adverse drug events?. Eur J Clin Pharmacol, 2019; 75: 627–37; 5. Assefa YA, Kedir A, Kahaliw W. Survey on Polypharmacy and Drug-Drug Interactions Among Elderly People with Cardiovascular Diseases at Yekatit 12 Hospital, Addis Ababa, Ethiopia. Integrated Pharmacy Research and Practice, 2020; 9: 1-9.
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sata za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1118/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1118/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1118/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      121.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Milica Prostran, Katarina Savić Vujović, Branislava Medić, Sonja Vučković, Nevena Divac, Radan Stojanović, Dragana Srebro, Lepa Jovanović "Klinicka farmakologija starih", "Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba" 2017. Datoteka
      883.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Tatjana S. Potpara, Vera Jokić, Milica Prostran "Oralna antikoagulantna terapija kod starih sa atrijalnom fibrilacijom", "Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba" 2017. Datoteka
      956.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 3. Radan Stojanović, Nevena Divac, Sonja Vučković, Katarina Savić-Vujović, Dragana Srebro, Branislava Medić, Milica Prostran "Antiagregaciona terapija kod starih", "Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba" 2017. Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Neželjeni efekti primene lekova kod starih
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.