Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE C-1-35/20

  BROJ ODLUKE 153-02-690/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o sadržajima i komponentama motivacije; Sticanje znanja o psihološkim varijablama od značaja za proces motivacije pojedinca; Sticanje znanja o povezanosti uloge motivacije, kvaliteta rada i kvaliteta zdravstvene usluge; Sticanje znanja načinima uspešne motivacije zdravstvenih radnika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Vesna Tomić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: C-1-35/20
  • Broj odluke: 153-02-690/2020-01
  • Akreditovan dana: sreda, 1. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Motivacija, posebno radna motivacija, bitna je pretpostavka uspešnog rada i postizanja dobrih efekata pojedinca i radne organizacije. Što su ljudi više motivisani da rade efikasnije, efikasnije je korišćenje njihovih veština, sposobnosti i znanja, veće je njihovo zalaganje za izvršenje radnih poslova i zadataka, kontinuirano usavršavanje biće trajnije, usavršavanje profesionalnije, kvalitetnije će se ispunjavati radne obaveze. Svaki rukovodilac, posebno u zdravstvenim ustanovama, zbog specifičnosti rada sa ljudima i za ljude, trebalo bi da ima za jedan od ciljeva da motiviše zaposlene, što je sa psihološkog aspekta ostvarivo ukoliko se menadžer time bavi i poznaje sadržaje iz domena upravljanja ljudskim resursima.
   Učinak ljudi na radu ostvaruje se u funkciji dve grupe faktora: jedni se odnose na sposobnosti, znanja, veštine i iskustvo, a druge na motivaciju da se lični kapaciteti i potencijali aktiviraju i manifestuju u radnom ambijentu. Motivacija se u literaturi definiše kao pokretač svake čovekove aktivnosti i delatnosti.
   Na motivaciju deluju direktno i indirektno tri grupe faktora:
   1. Personalne dispozicije (interesi, stavovi, vrednosti, potrebe, osobine ličnosti)
   2. Karakteristike posla (odgovornost, učešće u odlučivanju, podela zadataka)
   3. Karakteristike radne situacije (upravljanje ljudskim resursima, mogućnosti usavršavanja, složenost posla).
   Motivacija može da bude unutrašnje i spoljašnje prirode. Za pravo profesionalno usavršavanje od značaja je unutrašnja motivacija – kod koje su pokretači u samom pojedincu, dok su kod spoljašnje oni situaciono izazvani, nekim faktorima iz spoljašnje sredine.
   Da bi se motivisali ljudi koji rade postoje faktori koji su motivatori (podsticajni za razvoj motivacije) i oni koji su demotivišući (faktori koji guše radnu motivaciju).
   U podsticajne faktore motvacije spadaju: dostignuće (želja za uspehom), priznanje (da drugi ljudi znaju da su uspešni), sopstveni rad (ljudi vole da sopstvenim radom doprinesu realizaciji ciljeva organizacije), odgovornost (mogućnost odlučivanja o poslu i odgovornost za njega), napredovanje, razvoj profesionalne karijere.
   U grupi demotivišućih faktora nalaze se: neefikasna administracija, nekompetentan nadzor (postavljanje ljudi sa neodgovarajućim kvalifikacijama na rukovodeća mesta), loša psihološka klima, loši uslovi rada, nedovoljne nagrade, nepriznavanje radnih rezultata i kvalifikacija, netransparentno nagrađivanje zaposlenih, lične osobine menadžera.
   Motivacija u okviru upravljanja ljudskim resursima ključan je faktor radne efikasnosti. U direktnoj je vezi sa satisfakcijom zaposlenih. S obzirom na činjenicu da je to razvojna kategorija neophodno je osposobiti ljude koji su na bilo kom nivou rukovođenja za korišćenje ovog resursa zaposlenih.
   Možemo da zaključimo da je motivacija složena pojava multikauzalno izazvana. U pogledu nje postoje individualne razlike među pojedincima. U završnom delu navešćemo neke od tehnika kojima se može poboljšati i unaprediti radna motivacija: materijalna stimulacija, participacija zaposlenih u donošenju odluka, poboljšanje uslova rada i psihološke klime, obogaćivanje i proširivanje posla.
   Mnoge probleme moguće je rešiti kroz psihološku analizu stavova i mišljenja zaposlenih o zadovoljstvu poslom, kroz kompleksnije postupke unapređenja radnog ambijenta i otvorenom komunikacijom na svim novoima.
  • Obavezna literatura: 1. Dr sci med Vesna Tomić. ,“Motivacija za kvalitet radne aktivnosti”, prezentacija predavanja; 2. Dr sci med Vesna Tomić. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 103-118.
  • Dopunska literatura: 1. Valdez CD, Nichols TW. Motivating Healthcare Workers to Work During a Crisis: A Literature Review. Journal of Management Policy and Practice 2015. 14(4); 2. Choudhary GB, Puranik S. A Study on Employee Performance Appraisal in Health Care. Asian Journal of Management Sciences. 2014. 02(03 Special Issue): 59-64; 3. De Simone S. Expectancy Value Theory: Motivating Healthcare Workers. American International Journal of Contemporary Research, 2015. 5(2): 19.
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sata za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    C-1-35/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: C-1-35/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: C-1-35/20

     • Pogledajte pitanja URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Dr sci med Vesna Tomić. ,“Motivacija za kvalitet radne aktivnosti”, prezentacija predavanja Datoteka
      639.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Dr sci med Vesna Tomić. Zdravstvena psihologija u medicinskoj praksi. Beograd: Interprint, 2015. 183. 103-118 Datoteka
      7.7MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.