Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00003

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o etiologiji i patofiziologiji meningitisa kod dece, kliničkim karakteristikama bolesti, dijagnostičkim metodama, terapiji meningitisa kod dece i nezi bolesnika sa meningitisom; Razumevanje i usvajanje savremenog pristupa u dijagnostici, terapiji i nezi bolesnika obolelih od akutnog bakterijskog meningitisa u dečjem uzrastu; Osposobljavanje korisnika za primenu savremenog pristupa.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, infektivne bolesti, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, mikrobiologija, epidemiologija, patologija, sudska medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00003
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Gnojni bakterijski meningitisi predstavlja urgentno stanje koje zahteva blagovremenu i adekvatnu medicinsku intervenciju. Od dobrog poznavanja činjenica, ali pristupa u pružanju zaštite, kao i brzine reagovanja u velikoj meri zavisi ishod ovih stanja. Kasna dijagnoza i neblagovremeno i neadekvatno lečenje gnojnog bakterijskog meningitisa povećava inače visoku stopu smrtnosti i sekvela kod obolelih od ove bolesti.
   Korisnici testa steći će neophodna znanja o etiologiji gnojnog bakterijskog meningitisa koji nastaje kao metastatska komplikacija bakteriemije sa respiratorne sluznice, kao rezultat širenja upalnih procesa u okolini mekih moždanica ili direktnim prolazom bakterija pri traumi ili kroz urođene defekte kosti i mekih tkiva u okolini moždanica. Korisnici programa dobiće relevantne informacije za razumevanje patogeneze bolesti, posebno, ulozi likvora, ulozi endotoksina Gram negativnih bakterija i liposaharida Gram pozitivnih bakterija, efektu opslobođenih medijatora na permeabilnost krvnih sudova, razvoju vaskulitisa sa posledičnom hipoperfuzijom, hipoksijom, poremećajima acidobazne ravnoteže... Korisnici programa steći će relevantna znanja o kliničkim karakteristikama, razlikama u kliničkoj slici u odnosu na uzročnike, uzrast deteta, laboratorijskim parametrima koji potvrđuju dijagnozu, i komplikacijama gnojnog bakterijskog meningitisa. Posebna pažnja posvećena je adekvatnoj terapiji gnojnog bakterijskog meningitisa, uključujući simptomatsku i kauzalnu terapiju. Program takođe daje prikaz različitih prilaza u lečenju odnosu na etiologiju, vreme kada se otpočinje s primenom terapije, uzrast pacijenta. U programu su takođe obrađene komplikacije bolesti, kao i mere prevencije meningokoknog meningitisa u kolektivima, što je od naročite važnosti za zdravstvene radnike primarnog nivoa.
   Ovaj program kontinuirane edukacije je rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite.
   Realizuje se po tipu elektronskog testa. Test se sastoji od 50 pitanja; interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli. Ovo stvara uslove za učenje čak i na greškama.
   Test je namenjen lekarima (pedijatrija, infektologija, neurologija, dečja neurologija, urgentna medicina), koji se bave tretmanom ove bolesti, ali i drugim zdravstvenim radnicima (farmaceutima i medicinskim sestrama) koji su u tretman na različite načine uključeni.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. II Urgentni neurološki problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 109-130; 2. Odalović D, Čukalović M, Katanić N, Odalović A. Primena antibiotika i njihov uticaj na tok i ishod bakterijskog meningitisa kod dece pre postavljanja dijagnoze. Praxis medica, 2014. 43(2): 15-9; 3. Odalović D, Čukalović M, Perić M, Odalović A.: Komplikacije i sekvele bakterijskog meningitisa u dečjem uzrastu, Praxis medica, 2010. 3-4 : 71-5.
  • Dopunska literatura: 1. Brouwer MC, Tunkel AR, van de Beek D. Epidemiology, Diagnosis, and Antimicrobial Treatment of Acute Bacterial Meningitis. Clin. Microbiol. Rev, 2010. 23(3): 467-92; 2. Molyneux E, Njiram’madzi J. Prevention and Treatment of Bacterial Meningitis in Resource Poor Settings. Pediatric Infectious Disease Journal, 2015. 34(4): 441–3; 3. Odalović D, Čukalović M, Perić M, Odalović A.: Komplikacije i sekvele bakterijskog meningitisa u dečjem uzrastu, Praxis medica, 2010. 3-4 : 71-5.
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sata za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     119.8Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Maksimović D. II Urgentni neurološki problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 109-130 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. Brouwer MC, Tunkel AR, van de Beek D. Epidemiology, Diagnosis, and Antimicrobial Treatment of Acute Bacterial Meningitis. Clin. Microbiol. Rev, 2010. 23(3): 467-92 Datoteka
     365.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 3. Odalović D, Čukalović M, Katanić N, Odalović A. Primena antibiotika i njihov uticaj na tok i ishod bakterijskog meningitisa kod dece pre postavljanja dijagnoze. Praxis medica, 2014. 43(2): 15-9 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 4. Molyneux E, Njiram’madzi J. Prevention and Treatment of Bacterial Meningitis in Resource Poor Settings. Pediatric Infectious Disease Journal, 2015. 34(4): 441–3 Datoteka
     218.2Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 5. Odalović D, Čukalović M, Perić M, Odalović A.: Komplikacije i sekvele bakterijskog meningitisa u dečjem uzrastu, Praxis medica, 2010. 3-4 : 71-5 URL adresa
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.