Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00022

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o akutnim poremećajima srčanog ritma. Razumevanje savremenih principa u brzoj i egzaktnoj dijagnostici akutnih poremećaja srčanog ritma. Osposobljavanje za primenu adekvatnih mera dijagnostike i inicijalnog lečenja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: CG-00022
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Poremećaji srčanog ritma predstavljaju veoma važnu, a često i prvu manifestaciju kardiovaskularnih oboljenja. Bolesnici sa poremećajima ritma predstavljaju značajan deo populacije, koja se javlja u hitne službe i urgentne centre. Adekvatno prepoznavanje poremećaja srčanog ritma, razlikovanje benignih od malignih srčanih aritmija i razumevanje osnovne bolesti, koja dovodi do aritmije su ključni faktori u izboru odgovarajuće kratkoročne i dugoročne terapije tih bolesnika.
   Poremećaji srčanog ritma mogu da nastanu zbog poremećenog stvaranja impulsa usled izmenjene funkcije sinusnog čvora, pojave ektopičnih ritmova, kao i zbog preuzimanja uloge vodiča od strane nižih centara srčanog automatizma; mogu da nastanu zbog poremećaja sprovođenja impulsa i manifestuju se kao blokovi, a mogu i da nastanu kao kombinacija poremećaja stvaranja i poremećaja sprovođenja. Poremećaji stvaranja impulsa u odnosu na mesto nastajanja mogu da budu: poremećaji u sinusnom čvoru (sinusna bradikardija, sinusna tahikardija, sinusna aritmija, sinusna pauza, lutajući atrijalni vodič); ektopičniritmovipretkomora (pretkomorske ekstrasistole, supraventrikularna tahikardija, flater i fibrilacija); nodalni ritmovi i komorski poremećaji ritma (komorske ekstrasistole, komorska tahikardija, komorska fibrilacija). Poremećaji provođenja impulsa manifestuju se kao blokovi: sinoatrijalni, atrioventrikularni, blokovi grana, hemiblokovi.
   Poremećaji srčanog ritma mogu da se podele i na bradiaritmije i tahiaritmije. Bradiaritmije su poremećaji srčanog ritma sa srčanom frekve.com manjom od 50/min, nastali zbog poremećaja u stvaranju ili sprovođenju impulsa i to su: sinusna bradikardija, sinoatrijalni blok, sindrom bolesnog sinusnog čvora, AV blok I, AV blok II, AV blok III stepena. Simptomi i znaci bradiaritmija su prisutni samo kada dođe, zbog smanjenog srčanog minutnog volumena, do značajne hipoperfuzije tkiva, što se manifestuje omaglicama, vrtoglavicama, poremećajima stanja svesti, bolom u grudima, hladnom periferijom, hipotenzijom, oligurijom. Sinusnu bradikardiju treba lečiti samo u prisustvu ozbiljnih simptoma, odnosno znakova; npr. kad je bradikardija praćena niskim minutnim srčanim volumenom ili su epizode bradikardije produžene ili se ponavljaju npr. u akutnom infarktu miokarda i tada treba razmisliti o IV primeni atropina, ili plasiranju privremenog ili eventualno permanentnog pejsmejkera. Terapija sinoatrijalnog bloka se ne razlikuje od terapije za sinusnu bradikardiju. Terapija sindroma bolesti sinusnog čvora podrazumevapovećanje srčane frekvence atropinom ili plasiranje permanentnog pejsmejkera (ako dominira bradiaritmija) ili kontrola srčane frekvence beta blokatorima, kalcijumskim blokatorima, digoksinom (ako dominira tahikardija). Kod postojanja AV bloka I stepena nije indikovana specifična terapija. U slučaju AV bloka II stepena Mobic I terapija nije indikovana, jer su pacijenti većinom asimptoamtski, a kod Mobic II, atropin nije efikasan u terapiji bradikardije i indikovano je plasiranje stalnog pejsmejkera, jer može doći do progresije u AV blok III stepena kod koga je uvek indikovano plasiranje pejsmejkera.
   Tahiaritmije se dele na tahiaritmije uskih QRS kompleksa (sinusna tahikardija, AV nodalna „reentry“ tahikardija, atrijani flater, atrijalna fibrilacija  i širokih QRS kompleksa (ventrikularna tahikardija i ventrikularna fibrilacija). Za sinusnu tahikardiju terapija izbora je beta-blokator. Terapija atrijalnog flatera i atrijalne fibrilacije podrazumeva medikamentnu ili DC kardioverziju, a ako ona nije uspešna ili nije indikovana,  primeniti samo terapiju za kontrolu srčanog ritma. Ventrikularna tahikardija sa hemodinamskom stabilnošću leči se amjodaronom intravenski, a ako postoji hemodinamska nestabilnost, primenjuje se bifazni DC šok 50J inicijalno. U slučaju ventrikularne fibrilacije primenjuje se bifazni DC šok (150-360J) uz ostale mere reanimacije.
  • Obavezna literatura: 1. Unić-Stojanović D, Ilić I, Kalezić N, Pavlović A. Inicijalna dijagnostika i terapija akutnih poremećaja srčanog ritma. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 495-521
  • Dopunska literatura: 1. Ivošević T, Miličić B, Dimitrijević M, Ivanović B, Pavlović A, Stojanović M, Lakićević M, Stevanović K, Kalezić N. Risk factors for intraoperative bradycardia during  ear, nose, throat and maxillofacial surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol, 2017; 2. Brignole M, Moya A, de Lange F et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. European Heart Journal. 2018; 00: 1-69; 3. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal, 2016; 37: 2893-962; 4. Al-Khatib SM, Stevenson WG, Ackerman MJ, Bryant WJ, Callans DJ, Curtis AB et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2018.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     119.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Unić-Stojanović D, Ilić I, Kalezić N, Pavlović A. Inicijalna dijagnostika i terapija akutnih poremećaja srčanog ritma. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja, Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 495 Datoteka
     668.9Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.