Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00037

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja potrebnih za brzu dijagnozu srčanog zastoja kod dece. Upoznavanje sa najnovijim preporukama za sprovođenje kardiopulmonalne reanimacije kod cardiac arest-a u dečjem uzrastu. Ovladavanje tehnikama za sprovođenje specifičnih (osnovnih i naprednih) mera kardiopulmonalne reanimacije kod dece.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Aleksandar Pavlović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00037
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj test je napravljen sa ciljem da  polaznici  provere ali i nauče ili usavrše znanja iz oblasti kardiopulmonalne reanimacije (CPR) dece, a na osnovu najnovijih preporuka koje su objavljene od strane Evropskog Saveta za reanimaciju (ERC) i Američkog udruženja kardiologa (AHA) 2015. godine.
   Pravovremeno započinjanje mera CPR, uz dobru organizaciju i poznavanje mera, veština i opreme je od presudne važnosti za preživljavanje ove osetljive kategorije pacijenata sa što manje neuroloških sekvela.
   Polaznici će biti upoznati kako da jednostavno, bez nepotrebnog gubljenja vremena postave dijagnozu akutnog zastoja srca na osnovu četiri sigurna znaka. Posebno će biti upućeni na specifičnosti postavljanja dijagnoze cardiac arrest-a kod dece u odnosu na odrasle. Takođe će se upoznati i sa nesigurnim znacima akutnog zastoja srca kod dece.
   Veoma je važno da budu edukovani i za obezbeđivanje prolaznosti disajnog puta i tehnikama kojima se sprečava hipofaringealna opstrukcija kod dece u cardiac arrest-u,  kao i korišćenju pomoćnih sredstava u održavanju disajnog puta tokom CPR. Test obuhvata i teorijska znanja o značaju endotrahealne intubacije i  korišćenja supraglotičnih sredstava tokom kardiopulmonalne reanimacije dece.
   Takođe polaznici treba da nauče i koja je razlika između agonalnog i fiziološkog disanja i da pravilno izvode metode arteficijalne ventilacije (od metode pozajmljenog daha do primene opreme za arteficijalnu ventilaciju). Specifične metode kompresije grudnog koša moraju u potpunosti da savladaju, kao i odnos između kompresije i ventilacije po najnovijim preporukama ERC-a. Takođe će se upoznati i sa EKG oblicima cardiac arrest-a kod dece. Defibrilacija je suverena metoda koja je pored  kompresije grudnog koša i arteficijalne ventilacije nezamenljiva kod "šokabilnih ritmova" - fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa (dva EKG oblika akutnog zastoja srca koji se defibriliraju), a koja su relativno retka kod dece. Preko testa će naučiti i koja je razlika u primeni automatskih spoljašnih defibrilatora i manuelnih (monofaznih i bizaznih) defibrilatora, a takođe će saznati i gde je mesto plasiranja manuelnih lopatica i samolepljivih elektroda za defibrilaciju.
   Medikamentozna terapija akutnog zastoja srca kod dece je takođe veoma značajna u ukupnom preživljavanju, pa će polaznici dobiti znanja i iz ovih oblasti. Savladaće znanja o algoritmima primene osnovnih lekova u CPR: adrenalina i amiodarona, o primeni atropina i bikarbonata. Naučiće i koji su alternativni putevi za ordiniranje lekova tokom CPR onda kada nije moguće uspostaviti intravenski put.
   Posle rešavanja ovog testa, polaznici će biti informisani i edukavani da budu deo uspešnog tima za kardiopulmonalnu reanimaciju, što će imati za rezultat ukupno povećanje preživljavanja dece sa akutnim zastojem srca u našim uslovima.
   Profil polaznika su praktično svi medicnski radnici koji u se u svom radu mogu susresti sa ovim stanjima.
   Test je sastavio redovni profesor Medicinskog fakulteta sa velikim iskustvom u teorijskoj i praktičnoj edukaciji u pomenutoj oblasti urgentne medicine sa nekoliko objavljenih udžbenika iz kardiopulmonalne reanimacije.
  • Obavezna literatura: 1. Simić D, Mandraš A, Kalezić N, Mojsić B, Stević  i Pavlović A. Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije kod dece. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini.Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016. p. 277-94; 2. Pavlović P, Trpković S, Anđelić S, Marinković O. Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine HALO 194. 2015;21(3):181-198.
  • Dopunska literatura: 1. Soar J, Maconochie I, Wyckoff MH et al. 2019 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Circulation 2019; 140: e826; 2. Duff JP et al. 2019 American Heart Association focused update on pediatric basic life support: An update to the American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Pediatrics 2020; 145: e20191358; 3. Duff JP et al. 2019 American Heart Association focused update on pediatric advanced life support: An update to the American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Pediatrics 2020; 145: e20191361.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     182.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 1. Simić D, Mandraš A, Kalezić N, Mojsić B, Stević i Pavlović A. Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije kod dece. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini.Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016. p. 277-94 Datoteka
     3MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • 2. Pavlović P, Trpković S, Anđelić S, Marinković O. Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine HALO 194. 2015;21(3):181-198 Datoteka
     1.4MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece
     Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.